Toán học Lớp 9

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 1. Căn bậc hai

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Son Dong viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 9. Căn bậc ba

Bài 9. Căn bậc ba

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:15 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 3. Bảng lượng giác

Bài 3. Bảng lượng giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:16 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Son Dong viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Son Dong viết 09:16 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:16 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 3. Góc nội tiếp

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Son Dong viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 6. Cung chứa góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

don viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Son Dong viết 09:16 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:16 ngày 18/05/2018

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối năm - Đại số

Ôn tập cuối năm - Đại số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối năm - Hình học

Ôn tập cuối năm - Hình học

Son Dong viết 09:16 ngày 18/05/2018

Giải Toán 9, giải bài tập SGK chính xác đầy đủ cả năm tại VietJack

Để học tốt Toán lớp 9, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 Đại số, Hình học học kì 1 và học kì 2 bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 1 và Tập 2. Giải bài tập Toán 9 Tập 1 Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 trang 71, 73, 74 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Đây là tài liệu tham khảo hay được ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:04 ngày 13/08/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó C. Có ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0 B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2 C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn C. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng A. y = 7 – 4x B. y = 7x – 4 C. y = 1/2 D.x = 7/4 Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x – ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc ở tâm là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn B. Có đỉnh nằm trong đường tròn C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn D. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn Câu 2: AB là một dây cung của (O; R), cung AB = 60 o . ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng: a) AB. AK = HB. HC c) Cho ∠B = 30 o , AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH Câu 2: Cho α là góc nhọn và ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = (-3)/5 x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Hàm số luôn đồng biến B. Hàm số luôn nghịch biến C.Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0 D.Hàm số đồng ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn b) Chứng minh AB.AF = AC.AE c) Chứng minh tứ giác ABDC nội ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 4x 2 - 20 = 0 b) x 2 - (√5 + √2)x + √10 = 0 Câu 2: (4 điểm) Cho phương trình x 2 - 3x + m - 5 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:01 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến A. y = 1 - x B.y = 2/3 - 2x C.y = 2x + 1 D.y = 6 - 2(x + 1) Câu 2: Điểm ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho x > 0. Hàm số y = (m 2 + 1)x 2 đồng biến khi m A.m > 0 B. m < 0 C. m = 1 D. Mọi m ∈ R Câu 2: Điểm M ( -1; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 65 o ; ∠C =45 o ; AB=2,8 cm. Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó. Câu 2: Cho biết Tính tanα Hướng dẫn giải Câu 1: Ta có: ∠A + ∠B + ∠C ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Tia BO cắt (O) tại điểm thứ hai M. I là giao điểm của BM và DE a) Chứng minh tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp b) Chứng minh ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? A. 2x + 3y = 1 B. (-2)/3 x 2 + 3x - 1 = 0 C. 0x 2 + 3x - 1 = 0 D. x + 7 = 0 ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Đường tròn là hình: A. Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng Câu ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:00 ngày 31/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ? A.y = -2x + 4 B.y = 5/x + 4 C.y = √x D.y = x 2 - 1 Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>