Toán học Lớp 9

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9. Căn bậc ba

Bài 9. Căn bậc ba

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3. Bảng lượng giác

Bài 3. Bảng lượng giác

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập cuối năm - Đại số

Ôn tập cuối năm - Đại số

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Ôn tập cuối năm - Hình học

Ôn tập cuối năm - Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó C. Có ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0 B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2 C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn C. ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng A. y = 7 – 4x B. y = 7x – 4 C. y = 1/2 D.x = 7/4 Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x – ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc ở tâm là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn B. Có đỉnh nằm trong đường tròn C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn D. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn Câu 2: AB là một dây cung của (O; R), cung AB = 60 o . ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng: a) AB. AK = HB. HC c) Cho ∠B = 30 o , AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH Câu 2: Cho α là góc nhọn và ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = (-3)/5 x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Hàm số luôn đồng biến B. Hàm số luôn nghịch biến C.Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0 D.Hàm số đồng ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn b) Chứng minh AB.AF = AC.AE c) Chứng minh tứ giác ABDC nội ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 4x 2 - 20 = 0 b) x 2 - (√5 + √2)x + √10 = 0 Câu 2: (4 điểm) Cho phương trình x 2 - 3x + m - 5 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến A. y = 1 - x B.y = 2/3 - 2x C.y = 2x + 1 D.y = 6 - 2(x + 1) Câu 2: Điểm ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho x > 0. Hàm số y = (m 2 + 1)x 2 đồng biến khi m A.m > 0 B. m < 0 C. m = 1 D. Mọi m ∈ R Câu 2: Điểm M ( -1; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 65 o ; ∠C =45 o ; AB=2,8 cm. Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó. Câu 2: Cho biết Tính tanα Hướng dẫn giải Câu 1: Ta có: ∠A + ∠B + ∠C ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Tia BO cắt (O) tại điểm thứ hai M. I là giao điểm của BM và DE a) Chứng minh tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp b) Chứng minh ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? A. 2x + 3y = 1 B. (-2)/3 x 2 + 3x - 1 = 0 C. 0x 2 + 3x - 1 = 0 D. x + 7 = 0 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Đường tròn là hình: A. Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng Câu ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ? A.y = -2x + 4 B.y = 5/x + 4 C.y = √x D.y = x 2 - 1 Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ AH ⊥ MB, BK ⊥ MA (H∈MB,K∈MA). Gọi C là giao điểm của AH và BK. Chứng minh rằng: a) Tứ giác AOBC là ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai? A. AB.AC = BC.AH B. BC. BH = AB 2 C. AC 2 = HC.BC D. AH 2 = AB.AC ...

1 2 3 4 .. > >>