Toán học Lớp 9

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9. Căn bậc ba

Bài 9. Căn bậc ba

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3. Bảng lượng giác

Bài 3. Bảng lượng giác

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập cuối năm - Đại số

Ôn tập cuối năm - Đại số

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Ôn tập cuối năm - Hình học

Ôn tập cuối năm - Hình học

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 15)

Bài 1: a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị (P) : y=(2x 2 )/3 và (d) : y = x + 2 b) Viết phương trình đường thẳng (d’) song song với (d) và cắt (P) tại ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 7)

Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 3x 2 -2x+5=0 b) x 4 +2x 2 √2-9+6√2=0 c) x 3 -25x=0 Bài 2: Giải hệ phương trình Bài 3: a) Vẽ đồ thị ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 1)

Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 3x 2 – 7x + 2 = 0 b) x 2 -(√3-√2)x-√6=0 c) x 4 – 5x + 4 = 0 Bài 2: a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y=x 2 ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.(R,r: bán kính hai đáy, l:đường sinh và h là chiều cao). Câu 2: Một hình trụ ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: A. 108 o B. 36 o C. 72 o D. 144 o Câu 2: Cho hình vẽ bên với AB là đường kính. DA và DC ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 9)

Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình: Bài 2: a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị (P) : y=-x 2 /2 và (d) : y = – x +2. b) Tìm phương trình đường thẳng ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 3)

Phần trắc nghiệm Câu 1: A. 90 o B. 45 o C. 180 o D. 135 o Câu 2: Biết diện tích hình tròn là 64π (cm ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 11)

Bài 1: Tìm a, b để đường thẳng (d) : y = ax + b song song với đường thẳng y = 2x và tiếp xúc với parabol (P) : y=x 2 /2 . Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 10)

Bài 1: Giải phương trình: Bài 2: Cho phương trình (ẩn số x) ax 2 + (ab +1)x +b = 0 (1) a) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi a, b. b) Tìm a và ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 14)

Bài 1: Cho phương trình (ẩn số x): x 2 –2(m+1)x+2m+10 = 0 a) Tìm m để phương trình có nghiệm là 2. Tính nghiệm thứ hai. b) Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 1)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A.3x-2y=3 B. 3x-y=1 C. 0x+3y=9 D.2x+0y=5 Câu 2: Cho phương trình ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 5)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Điền đúng Đ, sai S vào ô trống. A. Hai cung tròn có số đo bằng nhau thì bằng nhau. ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 5)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho hình trụ có bán kính đáy 7 cm và diện tích xung quanh là 352(cm 2 ). Khi đó chiều cao của hình trụ bằng: (lấy π = 3,14). A.5,7 cm ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 8)

Bài 1: Cho hệ phương trình: a) Giá trị nào của m thì cặp (x = 1; y = 1) là nghiệm của hệ (I). b) Giải hệ phương trình (I) khi m=√5 Bài 2: a) Vẽ đồ thị (P) ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho phương trình 3x + 4y = 5 . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Phương trình có vô số nghiệm trên R B. Công thức nghiệm tổng quát của ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 3)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho hình trụ có bán kính đáy R=4(cm), chiều cao h=12(cm). Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng: A. 24π (cm 2 ) B.48π (cm 2 ) ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình 3x – y = 6 là: A. (x ∈ R ; y = -3x + 6) B. (x ∈ R ; y = 3x + 6) ...

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 8)

Bài 1: Thực hiện phép tính: Bài 2: Thu gọn biểu thức sau: Bài 3: a) Vẽ đồ thị (d) hàm số y = – 2x + 3 . b) Tìm a # 1 để đường thẳng (d’) : y = (a–1)x + ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 6)

Bài 1: Giải phương trình a) x 2 -6x+4=0 b) (x 2 -5)(x 2 +1)=40 c) x 3 -3x 2 +x-3=0 Bài 2: Cho hệ phương trình (tham số m): a) Giải hệ phương trình ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 12)

Bài 1: Giải bằng đồ thị và bằng phép tính phương trình x 2 – 4 = 0 Bài 2: Cho hệ phương trình (ẩn x, y): a) Giải hệ (I) khi a = 3. b) Giá trị nào của a ...

1 2 3 4 .. > >>