Mới nhất

Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P47)

Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P47) Thường thì trong bài thi trắc nghiệm ngữ pháp, bạn sẽ không thể trả lời ngay bằng cách chỉ áp dụng ...

Bảng các động từ bất quy tắc – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P51)

Bảng các động từ bất quy tắc – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P51) Present Past Past Participle be ...

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44)

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P44) Có hai cách sử dụng tân ngữ của một ngoại động từ mà ý nghĩa của câu không thay ...

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P33)

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P33) Đó là loại mệnh đề diễn đạt hai ý trái ngược trong cùng một câu. 33.1 Despite/Inspite of (bất ...

Cách sử dụng giới từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P49)

Cách sử dụng giới từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P49) During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) From = từ >< to = đến From… ...

Một số ngữ động từ thường gặp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P50)

Một số ngữ động từ thường gặp – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P50) Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của ...

Sự phù hợp về thời giữa hai vế của một câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P36)

Sự phù hợp về thời giữa hai vế của một câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P36) Trong một câu tiếng Anh có 2 vế (hai mệnh đề) thì thời của động từ ở hai thành phần đó ...

to know, to know how – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P32)

to know, to know how – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P32) Know how thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó ...

Một số các động từ đặc biệt khác – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P35)

Một số các động từ đặc biệt khác – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P35) Đó là những động từ ở trong các mẫu câu khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. agree to do ...

Những động từ dễ gây nhầm lẫn – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P34)

Những động từ dễ gây nhầm lẫn – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P34) Những động từ ở bảng sau rất dễ gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm. ...

Cách sử dụng một số cấu trúc P2 – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P28)

Cách sử dụng một số cấu trúc P2 – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P28) Whould (should) like + to have + P2 : Diễn đạt một ước muốn không thành. He would like ...

Cách sử dụng to say, to tell – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P37)

Cách sử dụng to say, to tell – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P37) Hai động từ này có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Nếu sau chủ ngữ không có một tân ngữ ...

One và You – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P38)

One và You – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P38) Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa "một người" hoặc "anh ta", "chị ta", tuy nhiên ngữ pháp sử dụng ...

Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P22)

Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P22) 22.1 Much & many Many hoặc much thường đứng trước danh ...

Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P41)

Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P41) Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó thì phân từ 1 ...

Những cách sử dụng khác của that – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P29)

Những cách sử dụng khác của that – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P29) Ngoài việc sử dụng trong mệnh đề quan hệ, that còn được dùng trong một số trường hợp khác như ...

Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P39)

Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P39) Trong một câu tiếng Anh có 2 mệnh đề, nếu mệnh đề thứ hai có dùng đến đại từ ...

Câu bị động (passive voice) – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P24)

Câu bị động (passive voice) – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P24) Trong tiếng Anh, người ta rất hay dùng câu bị động. Khác với ở câu chủ động chủ ngữ thực hiện hành động, ...

Cách sử dụng một số cấu trúc P1 – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P27)

Cách sử dụng một số cấu trúc P1 – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P27) Have sb/sth + doing : làm cho ai làm gì. John had us laughing all through the meal. ...

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P40)

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (P40) 40.1 Sử dụng Verb-ing Một V-ing có thể được dùng để nối hai câu có cùng chủ ngữ trở ...

1 2 3 4 .. > >>