Giáo dục công dân

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1) Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là Quảng cáo A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số C. Ổn định tốc độ dân số và ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4) Câu 48: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh? Quảng cáo A. Văn hóa Quốc Tử Giám B. Di tích Hoàng thành Thăng Long ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2) Câu 9: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây? Quảng cáo A. Quá độ trực tiếp B. Quá độ gián tiếp C. Quá độ nhảy vọt D. Quá độ nửa trực tiếp Hiển thị đáp án Đáp án: B ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3) Câu 21: Vợ chồng chị M sinh được hai cô con gái nên chồng chị muốn chị sinh thêm để mong có được cậu con trai. Nhưng chị lại không muốn vì chị cho rằng dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Nếu em là chị M, em sẽ chọn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1) Câu 1: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là Quảng cáo A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa C. Công nghiệp ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2) Câu 11: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây? Quảng cáo A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại Câu 1: Chính sách đối ngoại có vai trò Quảng cáo A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước. B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc D. Nâng cao vị thế ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1) Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là? Quảng cáo A. Bảo tồn đa dạng sinh học B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) Câu 13: Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh? Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 1) Câu 1: Thành phần kinh tế là Quảng cáo A. Một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất B. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2) Câu 18: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây? ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4) Câu 31: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của nước ta nhằm mục đích gì dưới đây? Quảng cáo A. Đa dạng hóa các ngành nghề B. Giữ gìn truyền ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Phần 2) Câu 11: Khẳng định nòa dưới đây đứng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa? Quảng cáo A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1) Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là Quảng cáo A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 1) Câu 1: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là Quảng cáo A. Chủ nghĩa quốc tế B. Chủ nghĩa xã hội C. Chủ nghĩa tư bản D. Chủ nghĩa vô sản Hiển thị đáp án Đáp ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1) Câu 1: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của Quảng cáo A. Cạnh tranh B. Thi đua ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2) Câu 11: Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện Quảng cáo A. Tính giai cấp của Nhà nước B. Tính nhân dân của Nhà nước C. Tính dân tộc của Nhà nước ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1) Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ Quảng cáo A. Của nhân dân lao động B. Của tất cả mọi người trong xã hội C. Của những người lãnh đạo D. Của giai cấp công nhân Hiển thị ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) Câu 11: Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại? Quảng cáo A. Cung = cầu B. Cung > cầu C. Cung < cầu D. Cung ≤ cầu Hiển ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 2) Câu 11: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm Quảng cáo A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước
1 2 3 4 .. > >>