Mới nhất

Bài 4 trang 107 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? Trả lời: - Một đất nước phát triển bền vững phải là một đất nước có sự tăng trưởng kinh tế kết ...

Bài 7 trang 92 GDCD 12

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân : Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là: a. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ. b. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. c. Mọi ...

Bài 3 trang 117 GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại : Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào? Trả lời: - Nhà ...

Bài 12 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là: a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh. b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có đủ ...

Bài 4 trang 117 GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại : Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới? Trả lời: - Thứ nhất, ...

Bài 6 trang 117 GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại : Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh ...

Bài 2 trang 117 GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại : Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? Trả lời: - Nội dung của điều ước quốc tế là các quy định về quyền và nghĩa vụ của ...

Bài 2 trang 91 GDCD 12

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân : Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? Trả lời: - Không phải trong chế độ xã hội nào công dân cũng có quyền được học tập. - Ví dụ, ở ...

Bài 1 trang 117 GDCD 12

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại : Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế? Trả lời: - Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế ...

Bài 7 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam? Trả lời: - Việc khai thác và sử dụng tài ...

Bài 13 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau: Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là: a.Từ 18 tuổi đến 27 tuổi. b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. c. Từ 17 tuổi đến 27 ...

Bài 11 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: Tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; ...

Bài 4 trang 81 GDCD 12

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ : Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. Khiếu nại Tố cáo Người có quyền Mục đích Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo ...

Bài 10 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? Trả lời: - Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc ...

Bài 2 trang 107 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà ...

Bài 8 trang 108 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? Trả lời: - Pháp luật là công cụ quan trọng của Nhà nước để xây dựng và hoàn thiện môi ...

Bài 11 trang 66 GDCD 12

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản : Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là: a. Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. b. Chỉ được khám xét chỗ ở ...

Bài 6 trang 107 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con? Quy định này có ý nghĩa gì đối với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước? Trả lời: - Sự gia tăng dân số không ...

Bài 5 trang 92 GDCD 12

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân : Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân Trả lời: - Nhà nước ban hành chính sách, ...

Bài 3 trang 107 GDCD 12

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước : Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? Trả lời: - Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động ...

1 2 3 4 .. > >>