Hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Câu 1: Trong một chu kì, theo chiều tang dần của điện tích hạt nhân, A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2)

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2) Câu 9: Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa? A. Fe + KNO 3 + 4HCl → FeCl 3 + KCl + NO + 2H 2 O Quảng cáo B. MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là Quảng cáo A. viên kẽm tan, không có khí thoát ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học Câu 1: Trorg phân tử CS 2 , số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Quảng cáo Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s. Quảng cáo B. Điện tích hạt nhân ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm Quảng cáo A. IA B. VA C. VIA D. VIIA Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là A. ns 2 np 4 ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot Câu 1: Chất nào sau đây oxi hóa được H 2 O? Quảng cáo A. F 2 B. Cl 2 C. Br 2 D. I 2 Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh? A. HCl B. H 2 SO 4 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị Câu 1: Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Quảng cáo B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử. C. cặp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn? A. IIA B. IIB C. IA D. IB Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon Câu 1: Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kì 3, nhóm VIA. Quảng cáo B. chu kì 2, nhóm VIA. C. chu kì 3, nhóm IVA. D. ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Cho phản ứng sau: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + X → Na 2 SO 4 + MnO 2 + KOH. Chất X là A. H 2 SO 4 B. HCl C. NaOH D. H 2 O Quảng cáo Câu 2: Cho ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Clo Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất : Quảng cáo A. HCl, HClO B. HClO, Cl 2 , H 2 O C. H 2 O, HCl, HClO D. H 2 O, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử Câu 1: Nguyên tử X có ký hiệu 26 56 X. Cho các phát biểu sau về X: Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau: (1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p. Quảng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, nước Gia-ven được điều chế bằng cách Quảng cáo A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. C. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Câu 1: Một mẫu khí thải (H 2 S, NO 2 , SO 2 , CO 2 ) được sục vào dung dịch CuSO 4 , thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra? A. H 2 S B. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết ion - Tinh thể ion

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết ion - Tinh thể ion Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa A. hai nguyên tử kim loại. Quảng cáo B. hai nguyên tử phi kim. C. một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh. D. một ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Axit sunfuric - Muối sunfat

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Axit sunfuric - Muối sunfat Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng? A. Al B. Mg C. Na D. Cu Quảng cáo Câu 2: Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (phần 2)

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (phần 2) Câu 9: Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H 2 S và CO 2 vào lượng dư dung dịch Pb(NO 3 ) 2 , thu được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H 2 S trong X là A. ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? A. Fe 2 O 3 + 6HNO 3 → 2Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O Quảng cáo B. H 2 SO 4 + Na 2 O → Na 2 SO 4 + ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước
1 2 3 4 .. > >>