Hóa học

Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 29 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:42 ngày 13/11/2018

Giải bài tập trang 155 SGK Hóa lớp 9: Saccarozơ

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 51 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ Giải bài tập trang 155 SGK Hóa lớp 9: Saccarozơ. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 9. Chúc các bạn học tập ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:40 ngày 13/11/2018

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 11/11/2018

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo B. ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? Quảng cáo A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Câu 1: Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào A. số ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là A. +1 và -1 Quảng cáo B. +1 và +1 C. -1 và -1 D. -1 và +1 Câu 2: Trong phân tử H 2 O 2 và O 2 , cộng hóa trị ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Câu 1: Trong một chu kì, theo chiều tang dần của điện tích hạt nhân, A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2)

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2) Câu 9: Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa? A. Fe + KNO 3 + 4HCl → FeCl 3 + KCl + NO + 2H 2 O Quảng cáo B. MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là Quảng cáo A. viên kẽm tan, không có khí thoát ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học Câu 1: Trorg phân tử CS 2 , số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Quảng cáo Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s. Quảng cáo B. Điện tích hạt nhân ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm Quảng cáo A. IA B. VA C. VIA D. VIIA Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là A. ns 2 np 4 ...

nhi nguyen viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot Câu 1: Chất nào sau đây oxi hóa được H 2 O? Quảng cáo A. F 2 B. Cl 2 C. Br 2 D. I 2 Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh? A. HCl B. H 2 SO 4 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị Câu 1: Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Quảng cáo B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử. C. cặp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn? A. IIA B. IIB C. IA D. IB Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon Câu 1: Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kì 3, nhóm VIA. Quảng cáo B. chu kì 2, nhóm VIA. C. chu kì 3, nhóm IVA. D. ...

Hồng Quyên viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Cho phản ứng sau: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + X → Na 2 SO 4 + MnO 2 + KOH. Chất X là A. H 2 SO 4 B. HCl C. NaOH D. H 2 O Quảng cáo Câu 2: Cho ...

Hồng Quyên viết 23:56 ngày 23/09/2018
1 2 3 4 .. > >>