Mới nhất

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 89

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 89 Bài 1 (trang 89 SGK Toán 3): Tính chu vi hình chữ nhật có : a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m b) Chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm Lời giải: Chu vi hình chữ ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172 Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 10 trang 172 Bài 1: Số? 2 = 1 +…. 8 = 7 +…… 9 = 5 +….. 3 = 2 +…. 8 ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 176

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 176 Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 176 Bài 1: Tính nhẩm: a) 60 + 20 = 80 – 20 = 40 + 50 = 70 + 10 = 90 – 10 = 90 – 40 = ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174 Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: Viết các số : a) Từ 11 đến 20:………………&hellip ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo) Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 10 (tiếp theo) Bài 1: Tính: 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 2 + 2 = 3 + 2 = 4 + 2 = 2 + 3 = ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó: Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất: 72, 69, 85, 47 b) Khoanh vào số bé nhất: 50, 48, 1, 58 ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173 Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 10 trang 173 Bài 1: Tính: 10 – 1 = 9 – 1 = 8 – 1 = 7 – 1 = 6 – 1 = 5 – 1 = 3 – 1 = 10 – 2 = 9 – 2 = 8 – 2 = ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 179 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 179 SGK Bài 1: Số? Bài 2: Đặt tính rồi tính: 36 + 12 84 + 11 46 + 23 97 – 45 63 – 33 65 – 65 ...

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175 Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 175 Bài 1: Viết các số: Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười ...

Giải Toán lớp 1 bài Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Giải Toán lớp 1 bài Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Bài 1: Tính nhẩm: 80 + 10 = 30 + 40 = 80 + 5 = 90 – 80 = 70 – 30 = 85 – 5 = 90 – 10 = 70 ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 35 ; 42; 70; 100; 1. ………………………… b) ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 168

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 168 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 37 + 21 47 – 23 49 + 20 39 – 16 52 + 14 56 – 33 42 – 20 52 + 25 Bài 2: Tính: 23 + 2 ...

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo) Bài 1: Tính : Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s Bài 3: Tính nhẩm a) 66 – 60 = 98 – 90 = 72 – 70 = 78 – 50 = ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK Bài 1: Viết số: Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm. Bài 2: Tính: a) 4 + 2 = 10 – 6 = 3 ...

Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ Bài 1: Trong mỗi tuần lễ: a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,…………………………….. b) ...

Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Bài 1: Tính: a) 3 + 7 = 4 + 5 = 7 – 2 = 8 – 1 = 6 + 3 = 10 – 5 = 6 + 4 = 9 – 4 = b) ...

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 1: a) Tính: b) Đặt tính rồi tính: 67 – 22 56 – 16 94 – 92 42 – 42 99 – 66 Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s: Bài 3: Quyển ...

Giải Toán lớp 1 bài Đồng hồ, thời gian

Giải Toán lớp 1 bài Đồng hồ, thời gian Đồng hồ chỉ mấy giờ? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Hình 7 ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 167

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 167 Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu): Em ...

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91 Bài 2: Tính: b) 4 + 5 – 7 = 6 – 4 + 8 = 10 – 9 + 6 = 9 – 4 – 3 = 1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 – 2 + 4 = 8 – 4 + 3 = ...

1 2 3 4 .. > >>