Mới nhất

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng A. y = 7 – 4x B. y = 7x – 4 C. y = 1/2 D.x = 7/4 Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x – ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc ở tâm là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn B. Có đỉnh nằm trong đường tròn C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn D. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn Câu 2: AB là một dây cung của (O; R), cung AB = 60 o . ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng: a) AB. AK = HB. HC c) Cho ∠B = 30 o , AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH Câu 2: Cho α là góc nhọn và ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = (-3)/5 x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Hàm số luôn đồng biến B. Hàm số luôn nghịch biến C.Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0 D.Hàm số đồng ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn b) Chứng minh AB.AF = AC.AE c) Chứng minh tứ giác ABDC nội ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 4x 2 - 20 = 0 b) x 2 - (√5 + √2)x + √10 = 0 Câu 2: (4 điểm) Cho phương trình x 2 - 3x + m - 5 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến A. y = 1 - x B.y = 2/3 - 2x C.y = 2x + 1 D.y = 6 - 2(x + 1) Câu 2: Điểm ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho x > 0. Hàm số y = (m 2 + 1)x 2 đồng biến khi m A.m > 0 B. m < 0 C. m = 1 D. Mọi m ∈ R Câu 2: Điểm M ( -1; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 65 o ; ∠C =45 o ; AB=2,8 cm. Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó. Câu 2: Cho biết Tính tanα Hướng dẫn giải Câu 1: Ta có: ∠A + ∠B + ∠C ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Tia BO cắt (O) tại điểm thứ hai M. I là giao điểm của BM và DE a) Chứng minh tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp b) Chứng minh ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? A. 2x + 3y = 1 B. (-2)/3 x 2 + 3x - 1 = 0 C. 0x 2 + 3x - 1 = 0 D. x + 7 = 0 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Đường tròn là hình: A. Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng Câu ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ? A.y = -2x + 4 B.y = 5/x + 4 C.y = √x D.y = x 2 - 1 Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ AH ⊥ MB, BK ⊥ MA (H∈MB,K∈MA). Gọi C là giao điểm của AH và BK. Chứng minh rằng: a) Tứ giác AOBC là ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai? A. AB.AC = BC.AH B. BC. BH = AB 2 C. AC 2 = HC.BC D. AH 2 = AB.AC ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là: A. 5 B. – 5 C. ±5 D. 225 Câu 2: So sánh 9 và √79, ta có kết luận sau: A.9 < √79 B.9 = √79 C.9 > √79 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Câu nào trong các câu sau đây là sai? Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có ∠C = α. Câu nào sau đây là đúng? Câu 3: Biết ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Đường tròn là hình: A. Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng Câu 2: Cho (O; 15cm) có dây AB = ...

1 2 3 4 .. > >>