Mới nhất

l ớp 11

cho hình vuông abcd có cạnh a 8cm lần lượt đặt các điện tích điểm q1=20uc q2= q1 q3 = -20 uc q4= -20 uc tại 4 điểm ABCD của hình nói trên cường dộ điện trường tổng hợp tái tâm O có phương và độ lớn lần lượt là ?

Tập tin:Bai-giang-Vat-ly-12-SGK-2000-Hien-tuong-quang-dien-Tiet-72-Nguyen-Duc-Minh.zip

‎ (kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một file PPT chứa Bài giảng Vật lý 12 (SGK 2000), Hiện tượng quang điện, Tiết 72. Có kèm theo slide thí ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 4, NXBGD

1. 2. 3. 4. 5. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - Bài ...

Tập tin:Giao-an-Vat-ly-12-2000.zip

‎ (kích thước tập tin: 262 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một file nén ( .zip ) chứa đầy đủ các bài soạn của môn Vật lý 12 (SGK năm 2000), được biên soạn bằng MS ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 8 Bài 51, NXBGD

BÀI 51: HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG 1. KHỐI LƯỢNG TƯƠNG ĐỐI TÍNH 2. HỆ THỨC GIỮA NĂNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 3. ÁP DỤNG CHO PHÔTÔN CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 3, NXBGD

1. 2. 3. SÓNG DỪNG 4. GIAO THOA SÓNG 5. SÓNG ÂM 6. NGUỒN NHẠC ÂM 7. HỘP CỘNG HƯỞNG 8. HIỆU ỨNG ĐỐP-PLE CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 52, NXBGD

CHƯƠNG 9: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ BÀI 52: CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. ĐỘ HỤT KHỐI 1. CẤU TẠO HẠT NHÂN. NUCLÔN a) Cấu tạo hạt nhân b) Kí hiệu hạt nhân c) Kích thước hạt nhân 2. ĐỒNG VỊ 3. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ a) b) 4. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT a) Lực hạt nhân ...

Tập tin:Bai-giang-dien-tu-Vat-ly-12-Guong-cau-lom-Pham-Van-Trung.zip.zip

‎ (kích thước tập tin: 790 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một bài giảng điện tử, Vật lý 12, Gương cầu lõm, được thiết kế bằng flash bởi tác giả Phạm Văn Trung. ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 39, NXBGD

BÀI 39: MÁY QUANG PHỔ - CÁC LOẠI QUANG PHỔ 1. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH a) Cấu tạo b) Nguyên tắc hoạt động 2. QUANG PHỔ LIÊN TỤC a) Nguồn phát b) Tính chất 3. QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ a) Nguồn phát b) Tính chất 4. QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ a) Quang phổ vạch hấp thụ ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 49, NXBGD

BÀI 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE 1. HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG a) Sự phát quang b) Các dạng phát quang: lăn quang và huỳnh quang c) Định luật Xtốc về sự phát quang d) Ứng dụng 2. SƠ LƯỢC VỀ LAZE a) b) Các loại laze c) Một số ứng dụng của tia laze ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 56, NXBGD

BÀI 56: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH 1. SỰ PHÂN HẠCH a) Sự phân hạch của urani b) Đặc điểm chung của các phản ứng phân hạch 2. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH DÂY CHUYỀN a) b) Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền 3. LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 4. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 29, NXBGD

BÀI 29: CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT 1. CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2. CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH 3. HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 9, NXBGD

1. 2. 3. 4. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - Bài - ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 7, NXBGD

1. 2. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN a) Định luật 1 a) Định luật 2 a) Định luật 3 3. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNG SÁNG 4. ÁNH SÁNG CÓ LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT 5. CÔNG THỨC ANH-XTANH VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 6. 7. 8. MẪU NGUYÊN TỬ BO 9. 10. CHƯƠNG 1: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 42, NXBGD

BÀI 42: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 1. MỤC ĐÍCH 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3. PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM Phương án 1 Phương án 2 4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phương án 1 Phương án 2 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 54, NXBGD

BÀI 54: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN a) Thí nghiệm của Rơ-dơ-pho b) Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vị phóng xạ nhân tạo 2. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN a) Định luật bảo toàn số nuclôn b) Định luật bảo toàn điện tích c) Định luật bảo toàn năng lượng ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 15, NXBGD

BÀI 15: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG 1. SỰ PHẢN XẠ SÓNG 2. SÓNG DỪNG a) Quan sát hiện tượng b) Giải thích sự hình thành sóng dừng trên dây c) Điều kiện để có sóng dừng d) Ứng dụng CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 55, NXBGD

BÀI 55: BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 43, NXBGD

CHƯƠNG 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG BÀI 43: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI 2. THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN a) Thí nghiệm b) Kết quả thí nghiệm và nhận xét 3. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN a) Định luật quang ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 32, NXBGD

BÀI 32: MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1. MÁY BIẾN ÁP a) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động b) Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp 2. TRUYỀN TẢI ĐIỆN CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: ...

1 2 3 4 .. > >>