Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết Luận – Chương VI

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, sâu sắc, định hướng cho việc xây dựng Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Học tập và quán triệt tư tưởng này để xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới là hết sức ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:28 ngày 14/05/2018

Kết Luận – Chương III

KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là các luận điểm về bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội; ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:28 ngày 14/05/2018

Thời kỳ 1930 – 1945 : Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng

Vào cuối những năm 20 đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Quốc tế Cộng sản bị chi phối nặng bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này đã trực tiếp tác động vào phong trào cách mạng Việt Nam. Biểu hiện rõ nhất là những quyết định được đưa ra trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:28 ngày 14/05/2018

Thời kỳ 1921 – 1930 : Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

Thời kỳ 1921 – 1930 : Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam Trong giai đoạn từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn nước Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924), Trung Quốc (1924-1927), ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 07:58 ngày 14/05/2018

Kết Luận – Chương IV

Hồ Chí Minh là người sáng lập đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm. Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lý luận và ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 07:58 ngày 14/05/2018

Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Tính tất yếu của liên minh công- nông – tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1. Đặc điểm của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức Việt Nam. – Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng: + Giai cấp công nhân Việt Nam tuy ra đời chậm và ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:51 ngày 11/05/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng

Nước ta là nước đa tôn giáo, song có hai tôn giáo mà số tín đồ đông nhất là Phật giáo và Công giáo. Là một người cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phản đối, bài xích các tôn giáo. Người luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng và đề cao vai trò của những vị đã sáng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:50 ngày 11/05/2018

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra là hệ thống các quan điểm của Người về công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; về các yêu cầu của Người đối với đội ngũ cán bộ thanh tra… Vị trí, vai trò của công tác ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:50 ngày 11/05/2018

sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam – su ra doi cua dang cong san viet nam

Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cộng sản Việt Nam 1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:50 ngày 11/05/2018

cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh

Cơ sở lý luận: – Nguồn gốc sâu xa là từ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống nhân ái, và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. – Trước khi tiếp cận với Chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác, Hồ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:50 ngày 11/05/2018

Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc

1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam bằng sách, báo với những nội dung cơ bản như: – Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản. – Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa quan hệ khăng khít với ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 11/05/2018

Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đối tượng nghiên cứu: Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu: – Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được thể hiện qua các bài nói, bài viết và trong quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh. – Quá trình vận dụng thực hiện tư tưởng Hồ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:49 ngày 11/05/2018

vai trò của nguyễn ái quốc với sự ra đời của đảng cộng sản việt nam

Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt, ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 11/05/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

Tư tưởng về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ là giá trị đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. a) Xây dựng một Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ trước hết là một nhà nước hợp hiến. Vì vậy sau khi giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã thay mặt ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:49 ngày 11/05/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá a. Khái niệm văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh Trong tư tưởng Hồ Chí Minh , khái niệm văn hoá được đề cập đến ở cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. – Theo nghĩa rộng, văn hoá được Hồ Chí Minh định nghĩa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 11/05/2018

Bài thơ đêm nay Bác không ngủ – Minh Huệ

Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng yên như bếp lửa Vẻ mặt Bác trầm ngâm Ngoài trời mưa lâm thâm Mái lều tranh xơ xác. Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 11/05/2018

Xã hội học là gì?

1. Xã hội học là một khoa học Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới: Thứ nhất: xã hội học ó một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên cứu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 11/05/2018

Tư tưởng hồ chí minh về dân chủ

a. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ – Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người. Quan niệm về dân chủ được diễn đạt qua hai mệnh đề: “ Dân là chủ ” và “ Dân làm chủ ”. Dân là chủ: nói đến vị thế của dân. Dân làm chủ: đề cập đến năng lực và trách nhiệm ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 11/05/2018

Khái niệm văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Định nghĩa về văn hoá Tháng 8 – 1943, khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiên Hồ Chí Minh đưa ra một định nghĩa của mình về văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, ơpháp luật, khoa ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 11/05/2018

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của bác hồ

Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 11/05/2018
1 2 3 >