Kinh tế

Tính tất yếu khách quan phải phát triển và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả ở nước ta hiện nay

a. Yêu cầu ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ điều kiện một nền kinh tế thấp kém, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Dù miền Bắc đã có hơn 50 năm và ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:47 ngày 11/05/2018

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh

a-Khái niệm doanh nghiệp liên doanh : – Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 11/05/2018

cơ cấu tổ chức quản lý của công ty tnhh 1 thành viên

Tuỳ theo quy mô, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn áp dụng một trong 2 mô hình sau  Mô hình HĐQT: Gồm HĐQT và Giám đốc hoặc tổng giám đốc (thường áp dụng trong trường hợp quy mô kinh doanh lớn, ngành, nghề kinh doanh đa dạng ) – Hội đồng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:47 ngày 11/05/2018

khái niệm đặc điểm của hợp đồng kinh tế

1- Khái niệm của hợp đồng kinh tế : Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 11/05/2018

Khái niệm và Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

8.1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. 8.1.2- Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 1- ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:46 ngày 11/05/2018

Đặc điểm sinh lý và sự thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam

Nhiệt độ trung bình năm của nước ta ở mọi nơi đều trên 210C và tổng nhiệt độ vượt quá 75000C, đạt và vượt tiêu chuẩn của khu vực nhiệt đới, độ ẩm tưng đối của không khí rất cao (trên 80%). Trên cơ sở một nền nóng ẩm như vậy, con đường thải nhiệt bằng bay hơi mồ hôi ở Việt Nam cũng có những nét đặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 11/05/2018

các Phương pháp điều chỉnh luật kinh tế

Do luật kinh tế vừa điều chỉnh quan hệ quản lý kinh tế giữa chủ thể không bình đẳng vừa điều chỉnh quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình đẳng với nhau phát sinh trong quá trình kinh doanh cho nên luật kinh tế sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp tác động khác nhau như kết hợp phương pháp mệnh lệnh ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:46 ngày 11/05/2018

khái niệm(định nghĩa) luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 11/05/2018

Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế

6.5.1- Thay đổi hợp đồng kinh tế Thay đổi hợp đồng kinh tế là việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của nội dung hợp đồng kinh tế cho phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các bên hoặc là sự thay đổi chủ thể hợp đồng khi có sự chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ sản xuất ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:46 ngày 11/05/2018

khái niệm, trách nhiệm pháp lý Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

a. Khái niệm Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người. b- Đặc trưng pháp lý ( đặc ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:46 ngày 11/05/2018

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong đó sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 11/05/2018

Khái niệm phá sản doanh nghiệp

1. Định nghĩa phá sản doanh nghiệp : Theo điều 2 luật phá sản quy định: ” Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn”. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 11/05/2018

đại hội đồng cổ đông làm gì

Gồm tất cả các thành viên ( cổ đông) có quyền biểu quyết (Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết). Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại và hoạt ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:46 ngày 11/05/2018

Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1- Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài : Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 2- ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 11/05/2018

Cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

1- Cơ cấu tổ chức của toà án Cơ cấu tổ chức của toà án • ở trung ương : Trong toà án nhân dân tối cao bên cạnh toà phúc thẩm , toà hình sự, toà dân sự … có toà kinh tế là một trong các toà chuyên trách có nhiệm vụ giải quyết các vụ án kinh tế. Trong Toà phúc thẩm của toà án NDTC có các ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 11/05/2018

Cơ chế quản lý của Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Cơ cấu phụ thuộc vào số lượng thành viên của Công ty. Đối với Công ty TNHH có số lượng thành viên (11 thì cơ cấu tổ chức của nó gồm): + Hồi đồng thành viên. + Chủ tịch Hội đồng thành viên. + Giám đốc (Tổng giám đốc). Số lượng thành viên  11 thì gồm như trên và thêm Ban kiểm soát.  Hội đồng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 11/05/2018

khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

a-Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh : Là văn bản ký kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. b- Đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Chủ thể của ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 11/05/2018

Khái niệm và đặc trưng pháp lý công ty cổ phần

* Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông (người sở hữu cổ phần của công ty) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp . * Đặc điểm của Công ty cổ phần: – Số lượng thành viên ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:45 ngày 11/05/2018

Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

1- Khởi kiện và thụ lý vụ án kinh tế. a- Khởi kiện: Pháp luật quy định: quyền khởi kiện một vụ án là quyền của cá nhân hoặc pháp nhân có đủ tư cách của một chủ thể kinh doanh và có quyền và lợi ích hợp pháp bị tranh chấp hoặc bị xâm phạm. Để khởi kiện vụ án kinh tế, người khởi kiện phải làm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 11/05/2018

Trình tự thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

1. Chuẩn bị hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký kinh doanh và nộp về phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ gồm: – Đơn đăng ký kinh doanh. – Điều lệ công ty (không áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân). – Danh sách thành viên đối với ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:45 ngày 11/05/2018
1 2 3 4 .. > >>