Vật lý Lớp 6 - Trang 2

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29.14 trang 81 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.14. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39 o C và nhiệt độ sôi là 257 o C. Khi trong phòng có nhiệt độ là 30 o C thì thủy ngân A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng B. Chỉ tồn tại ở thể hơi C. Tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi D. Tồn tại ở cả thể ...

van vinh thang viết 11:23 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.18 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.18. Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung sau đây? A.cùng một thể B. cùng khối lượng và trọng lượng riêng C. cùng một chất D. không có chung cả ba đặc điểm ...

van vinh thang viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.8 trang 81 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.8*. Đun nước tới khi nước reo, ta thấy các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí nghiệm, nhưng lại nhỏ dần và có thể biến mất khi tới mặt nước. Hãy giải thích tại sao? Lời giải: Khi đó mới chỉ có nước nóng, nước ở trên chưa nóng. Do đó các bọt ...

oranh11 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.22 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.22. Nhiệt độ nóng chảy của chất X là A.30 o C B.160 o C C. 40 o C D.120 o C Lời giải: Chọn C Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6) khác: ...

van vinh thang viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.15 trang 78 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.15. Vì sao muốn nước trong cốc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước? Lời giải: Để tăng diện tích mặt thoáng chất lỏng dẫn đến tốc độ bay hơi nhanh hơn, thổi trên mặt nước tạo ra gió làm cho ...

huynh hao viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.17 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.17. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng? A.đoạn AB B. đoạn BC C. đoạn CD D. đoạn OA và CD Lời ...

pov-olga4 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.24 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.24. Ở nhiệt độ 40oC chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hơi C. chỉ tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: ...

pov-olga4 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.16 trang 82 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.16. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại ở thể rắn và thể lỏng? A.đoạn OA B.đoạn AB C. đoạn BC D. đoạn CD Lời giải: ...

EllType viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.11 trang 78 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.11. Sự bay hơi A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ D. Chỉ xảy ra với một số ít chất lỏng Lời giải: Chọn A ...

Mariazic1 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.5 trang 79 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.5. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi: 1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến phút thứ 25? 2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến ...

oranh11 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.20 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.20. Đố vui Gió, mây, sấm, chớp có rồi “Tôi” mà chưa có thì trời chưa mưa! Đối “tôi” ở đây là gì? Lời giải: Sự ngưng tụ Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 (SBT Vật Lí 6) khác: ...

WeagmaZoorm viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.21 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Hãy dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X vẽ ở hình 28-29.5 để trả lời các câu hỏi từ 28-29.21 đến 28-29.24 Bài 28-29.21. Nhiệt độ sôi của chất X là A.30 o C B.160 o C C.40 o C ...

oranh11 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.25 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.25. Giải đáp ô chữ : Hàng ngang 1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa. 2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. 3. Tên một sự chuyển thể. 4. Quá trình ngược của sự ngưng tụ. 5. Nếu thêm dấu vào thì ...

pov-olga4 viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.12 trang 81 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.12. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc A. Khối lượng của chất lỏng B. Thể thích của chất lỏng C. Khối lượng riêng của chất lỏng D. Áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng Lời giải: Chọn D Các bài ...

WeagmaZoorm viết 11:22 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.1 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.1. Trong các trường hợp sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi? A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng C. Không nhìn thấy được D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác ...

oranh11 viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.2 trang 79 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.2. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi? A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào D. Trong suốt quá trình ...

pov-olga4 viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.6 trang 80 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.6. Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng Thời gian( phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Nhiệt độ ( o C) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 Vẽ đường biểu ...

WeagmaZoorm viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.9 trang 81 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.9. Sự sôi có tính chất nào sau đây? A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi C. Khi đun sôi chỉ xảy ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng ...

van vinh thang viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.1 trang 79 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.1. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi? A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào B. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng C. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng D. Chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng ...

huynh hao viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.13 trang 81 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.13. ở nhiệt trong phòng, chỉ có thể có khí oxi, không thể có oxi lỏng vì A. Oxi là chất khí B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của oxi C. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của oxi D. Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt ...

pov-olga4 viết 11:21 ngày 08/05/2018
< 1 2 3 4 5 .. > >>