Hóa học Lớp 9

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 4. Một số axit quan trọng

Bài 4. Một số axit quan trọng

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài 10. Một số muối quan trọng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 11. Phân bón hóa học

Bài 11. Phân bón hóa học

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 18. Nhôm

Bài 18. Nhôm

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sắt

Bài 19. Sắt

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 25. Tính chất của phi kim

Bài 25. Tính chất của phi kim

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 26. Clo

Bài 26. Clo

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cacbon

Bài 27. Cacbon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 28. Các oxit của cacbon

Bài 28. Các oxit của cacbon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 36. Metan

Bài 36. Metan

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 37. Etilen

Bài 37. Etilen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 38. Axetilen

Bài 38. Axetilen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 39. Benzen

Bài 39. Benzen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 41. Nhiên liệu

Bài 41. Nhiên liệu

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 45. Axit axetic

Bài 45. Axit axetic

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 44. Rượu etylic

Bài 44. Rượu etylic

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 47. Chất béo

Bài 47. Chất béo

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 51. Saccarozơ

Bài 51. Saccarozơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 50. Glucozơ

Bài 50. Glucozơ

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 53. Protein

Bài 53. Protein

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 54. Polime

Bài 54. Polime

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H 2 SO 4 loãng là A. Ca(HCO 3 ) 2 , Ba(OH) 2 B. NaHCO 3 , Na 2 SO 4 C. CH 3 COOH, Ca(OH) 2 , BaCO 3 D. CH 4 , K2CO 3 , NaNO 3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một ...

Nguyễn Minh viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Những chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 , C 2 H 4 O 2 , CH 2 O, CO 2 , NaCN? A. CO 2 , CH 2 O, C 2 H 4 O 2 . B. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 . C. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, C 2 H 4 O 2 , CH 2 O. ...

Nguyễn Minh viết 23:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: ( 3 điểm ) Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần % khối lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%. a) Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 46 g. b) Viết các công thức cấu tạo có thể có ...

Nguyễn Minh viết 23:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Có các cặp nguyên tố sau: (1) Zn – He, (2) H – S, (3) O – Na, (4) K – Ne. Cặp nào kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định? A. (2), (3), (4) B. (1), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (2), (3) ...

Nguyễn Minh viết 23:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Tính axit của axit axetic (CH 3 – COOH) được xác định bởi Câu 2: ( 1 điểm ) Số công thức cấu tạo mạch hở (không viết các công thưc cấu tạo trong đó có liên kết O – O) ứng với công thức phân tử C 2 H 4 O 2 là A. 2 B. ...

Nguyễn Minh viết 23:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: ( 3 điểm ) Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C 4 H 10 và C 4 H 8 (mạch hở). Câu 2: ( 3 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A (C, H, O) bằng O 2 rồi cho toàn bộ sản phẩm qua bình dung dịch Ca(OH) 2 với một lượng dư. Kết ...

Nguyễn Minh viết 23:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Để phân biệt các khí CH 4 và H 2 người ta A. đốt từng khí, khí nào cháy được trong Cl 2 là CH 4 B. đốt từng khí trong bình đựng O 2 sau đó rót dung dịch Ca(OH) 2 vào bình rồi lắc nhẹ, bình có kết tủa ...

Nguyễn Minh viết 23:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 22. Công thức phân tử của X là A. C 4 H 8 B. C 3 H 8 C. C 3 H 6 D. C 6 H 6 Câu 2: Cho công thức cấu tạo của các ...

Nguyễn Minh viết 23:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 3 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: ( 3 điểm ) Viết phương trình hóa học điều chế khí clo từ MnO 2 , HCl, NaCl. Câu 2: ( 3 điểm ) Tính thể tích khí CO (đktc) cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,12 mol CuO và ),1 mol Fe 2 O 3 . Câu 3: ( 4 điểm ) Một hỗn hợp ...

Nguyễn Minh viết 23:07 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Các phản ứng chính xảy ra trong lò cao để sản xuất gang: C + O 2 t o → CO 2 (1) CO 2 + C t o → 2CO (2) C + O 2 t o → 2CO (3) Fe 2 O 3 + 3CO t o → 2Fe + 3CO 2 (4) Theo thứ tự sau ...

Nguyễn Minh viết 23:06 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: ( 1,5 điểm ) Viết phương trình hóa học khi H 2 SO 4 đặc, đun nóng tác dụng với Cu. Có hiện tượng gì để biết phản ứng đã xảy ra? Câu 2: ( 2 điểm ) Chỉ dùng dung dịch H 2 SO 4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được đựng riêng trong mỗi bình: CaO, ...

Nguyễn Minh viết 23:05 ngày 08/05/2018

Giải bài tập trang 67 SGK Hóa lớp 9: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Giải bài tập môn Hóa học lớp 9 . Tài liệu giúp các bạn học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của bài học từ đó vận dụng vào việc giải các bài tập trong SGK. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các ...

Nguyễn Minh viết 11:31 ngày 02/05/2018

Bài 52.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau : ...

Nguyễn Minh viết 10:40 ngày 27/04/2018

Bài 46.3 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Chỉ dùng H20 và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau : ...

Nguyễn Minh viết 10:34 ngày 27/04/2018

Bài 45.2 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nhận định nào sau đây đúng ? ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 27/04/2018

Bài 42.2 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau : ...

Nguyễn Minh viết 10:28 ngày 27/04/2018

Bài 42.3 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí C02 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt ...

Nguyễn Minh viết 10:26 ngày 27/04/2018

Bài 40.5 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau : ...

Nguyễn Minh viết 10:18 ngày 27/04/2018

Bài 40.4 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau : ...

Nguyễn Minh viết 10:18 ngày 27/04/2018

Bài 39.1 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì ...

Nguyễn Minh viết 10:01 ngày 27/04/2018
1 2 3 4 .. > >>