Hóa học Lớp 9

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Bài 4. Một số axit quan trọng

Bài 4. Một số axit quan trọng

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài 11. Phân bón hóa học

Bài 11. Phân bón hóa học

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài 18. Nhôm

Bài 18. Nhôm

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 19. Sắt

Bài 19. Sắt

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 25. Tính chất của phi kim

Bài 25. Tính chất của phi kim

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài 26. Clo

Bài 26. Clo

Bài 27. Cacbon

Bài 27. Cacbon

Bài 28. Các oxit của cacbon

Bài 28. Các oxit của cacbon

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Bài 36. Metan

Bài 36. Metan

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 37. Etilen

Bài 37. Etilen

Bài 38. Axetilen

Bài 38. Axetilen

Bài 39. Benzen

Bài 39. Benzen

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 41. Nhiên liệu

Bài 41. Nhiên liệu

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Bài 45. Axit axetic

Bài 45. Axit axetic

Bài 44. Rượu etylic

Bài 44. Rượu etylic

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 47. Chất béo

Bài 47. Chất béo

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 51. Saccarozơ

Bài 51. Saccarozơ

Bài 50. Glucozơ

Bài 50. Glucozơ

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Bài 53. Protein

Bài 53. Protein

Bài 54. Polime

Bài 54. Polime

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo và nước? A. Cl 2 B. HCl C. HClO, Cl 2 D. HCl, HClO Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các chất phản ứng được với dung dịch NaOH? A. CH 3 COOH, ( C 6 H ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe 2 O 3 , O 2 . Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các dung dịch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Bằng phương ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Nhỏ 10ml dung dịch AgNO 3 1M trong NH 3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo dư, sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng (Ag=108) Câu 2: ( 2 điểm ) Viết phương ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột, lần lượt là A. C 6 H 12 O 6 , C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 7 , (C 6 H 10 O 5 ) n B. C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 6 , C 6 H 12 O 7 , ( C 6 H 10 O 5 ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 12)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Phương pháp háo học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan? A. đốt cháy hỗn hợp trong không khí B. dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư C. dẫn dung dịch khí đi qua muối ăn D. dẫn hỗn ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 4 điểm ) Cho các chất sau: K, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CO 2 , FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện). Câu 2: ( 3 điểm ) Lấy 20g hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 10)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất tan được trong nước là A. K 2 O, BaO, C 2 H 5 OH B. CuO, CaO, CH 3 COOH C. CuSO 4 , AgCl, Fe(OH) 3 D. CO 2 , SO 3 , BaSO 4 Câu 2: Sục khí C 2 H 2 qua dung dịch Br 2 sẽ làm dung dịch A. ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học của khí SO 2 với dung dịch KOH. Câu 2: ( 2 điểm ) Tính thể tích dung dịch CH 3 COOH 1,25M cần để trung hòa 60ml dung dịch NaOH 0,75M. Câu 3: ( 2 điểm ) Cho một dây nhôm vào dung dịch Cu(NO ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Có thể phân biệt được 2 khí C 2 H 4 và SO 2 mà chỉ dùng dung dịch A. Ca(OH) 2 B. NaOH C. NaCl D. Na 2 CO 3 Câu 2: Cho phản ứng 2CH 4 150 o C → C 2 H 2 + 3H 2 Để biết phản ứng đã ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 11)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Đốt cháy 32g khí metan (ở đktc), thể tích CO 2 sinh ra là (C=12, H=1) A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 33,6 lít D. 44,8 lít Câu 2: Tổng hệ số cân bằng phương trình hóa học (nguyên và tối giản) của phản ứng ...

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H 2 SO 4 loãng là A. Ca(HCO 3 ) 2 , Ba(OH) 2 B. NaHCO 3 , Na 2 SO 4 C. CH 3 COOH, Ca(OH) 2 , BaCO 3 D. CH 4 , K2CO 3 , NaNO 3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một ...

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 1)

Phần tự luận Câu 1: ( 1,5 điểm ) Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo. Câu 2: ( 1,5 điểm ) Để xác minh đường gluocozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết phương trình hóa học để minh họa. Câu 3: ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử rượu có A. mặt nguyên tố oxi B. các liên kết kém bền C. có nhóm -OH D. liên kết –C-O-C- Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các khái niệm: (1) Sản phẩm phản ứng giữa axit ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Những chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 , C 2 H 4 O 2 , CH 2 O, CO 2 , NaCN? A. CO 2 , CH 2 O, C 2 H 4 O 2 . B. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 . C. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, C 2 H 4 O 2 , CH 2 O. ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là A. C 2 H 2 , C 6 H 6 , CH 4 B. C 2 H 2 , CH 4 , C 2 H 4 C. C 2 H 2 , C 2 H 4 D. C 2 H 2 , H 2 , CH 4 Câu 2: Dẫn 0,56 lít khí etilen (đktc) vào 200ml dung ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 11)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Tinh bột và xenlulozo có đặc điểm là A. có cùng công thức phân tử ( C 6 H 10 O 5 ) n B. không tan trong nước kể cả khi nóng C. cùng được dùng để sản xuất giấy, vải sợi, đồ gỗ D. đều làm cho dung dịch iot ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm. Giải thích sự lựa chọn ở các câu: 3, 7, 10) Câu 1: Rượu etylic tan vô hạn trong nước, trong khi benzene không tan trong nước là do A. rượu etylic có khối lượng phân tử bé hơn benzen B. trong phân tử rượu etylic có nhóm -OH ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 7)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dung dịch HCl có thể tác dụng với A. NaHCO 3 B. KCl C. CuSO 4 D. AgBr Câu 2: Oxit cacbon (CO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây? A. Fe, CuO, O 2 B. Ca, Fe 2 O 3 , CuO C. ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Nếu biết nguyên tố R tạo được với clo hợp chất có công thức hóa học RCl5. Công thức oxit cao nhất của R sẽ là A. R 2 O 3 B. R 2 O 5 C. RO 3 D. R 2 O 7 Câu 2: Trong dãy các chất sau, dãy nào chỉ ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 4 điểm ) Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính? Câu 2: ( 3 điểm ) Bằng phương pháp hóa học hãy tách: a) CH 4 ra khỏi hỗn hợp với C 2 H 2 . b) C 2 H 4 ra khỏi hỗn hợp với CO 2 . Câu 3: ( 3 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn 7,8 g ...

1 2 3 4 .. > >>