Hóa học Lớp 9

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 4. Một số axit quan trọng

Bài 4. Một số axit quan trọng

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài 10. Một số muối quan trọng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 11. Phân bón hóa học

Bài 11. Phân bón hóa học

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 18. Nhôm

Bài 18. Nhôm

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sắt

Bài 19. Sắt

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 25. Tính chất của phi kim

Bài 25. Tính chất của phi kim

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 26. Clo

Bài 26. Clo

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cacbon

Bài 27. Cacbon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 28. Các oxit của cacbon

Bài 28. Các oxit của cacbon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 36. Metan

Bài 36. Metan

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 37. Etilen

Bài 37. Etilen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 38. Axetilen

Bài 38. Axetilen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 39. Benzen

Bài 39. Benzen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 41. Nhiên liệu

Bài 41. Nhiên liệu

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 45. Axit axetic

Bài 45. Axit axetic

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 44. Rượu etylic

Bài 44. Rượu etylic

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 47. Chất béo

Bài 47. Chất béo

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 51. Saccarozơ

Bài 51. Saccarozơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 50. Glucozơ

Bài 50. Glucozơ

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 53. Protein

Bài 53. Protein

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 54. Polime

Bài 54. Polime

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Giải bài tập trang 87 SGK Hóa lớp 9: Các oxit của cacbon

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 28 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon Giải bài tập trang 87 SGK Hóa lớp 9: Các oxit của cacbon. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 9. ...

nhi nguyen viết 23:43 ngày 13/11/2018

Giải bài tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 27 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 27: Cacbon Giải bài tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 9. Chúc các bạn học tập tốt và ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:43 ngày 13/11/2018

Giải bài tập trang 81 SGK Hóa lớp 9: Clo

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 26 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 26: Clo Giải bài tập trang 81 SGK Hóa lớp 9: Clo. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 9. Chúc các bạn học tập tốt và có ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:43 ngày 13/11/2018

Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 29 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:42 ngày 13/11/2018

Giải bài tập trang 155 SGK Hóa lớp 9: Saccarozơ

Giải bài tập Hóa học lớp 9 bài 51 SGK Giải bài tập Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ Giải bài tập trang 155 SGK Hóa lớp 9: Saccarozơ. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 9. Chúc các bạn học tập ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:40 ngày 13/11/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo và nước? A. Cl 2 B. HCl C. HClO, Cl 2 D. HCl, HClO Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các chất phản ứng được với dung dịch NaOH? A. CH 3 COOH, ( C 6 H ...

Mariazic1 viết 23:11 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe 2 O 3 , O 2 . Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các dung dịch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Bằng phương ...

van vinh thang viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Nhỏ 10ml dung dịch AgNO 3 1M trong NH 3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo dư, sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng (Ag=108) Câu 2: ( 2 điểm ) Viết phương ...

EllType viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột, lần lượt là A. C 6 H 12 O 6 , C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 7 , (C 6 H 10 O 5 ) n B. C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 6 , C 6 H 12 O 7 , ( C 6 H 10 O 5 ...

huynh hao viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 12)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Phương pháp háo học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan? A. đốt cháy hỗn hợp trong không khí B. dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư C. dẫn dung dịch khí đi qua muối ăn D. dẫn hỗn ...

WeagmaZoorm viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 4 điểm ) Cho các chất sau: K, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CO 2 , FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện). Câu 2: ( 3 điểm ) Lấy 20g hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với ...

van vinh thang viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 10)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất tan được trong nước là A. K 2 O, BaO, C 2 H 5 OH B. CuO, CaO, CH 3 COOH C. CuSO 4 , AgCl, Fe(OH) 3 D. CO 2 , SO 3 , BaSO 4 Câu 2: Sục khí C 2 H 2 qua dung dịch Br 2 sẽ làm dung dịch A. ...

huynh hao viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 3)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học của khí SO 2 với dung dịch KOH. Câu 2: ( 2 điểm ) Tính thể tích dung dịch CH 3 COOH 1,25M cần để trung hòa 60ml dung dịch NaOH 0,75M. Câu 3: ( 2 điểm ) Cho một dây nhôm vào dung dịch Cu(NO ...

pov-olga4 viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Có thể phân biệt được 2 khí C 2 H 4 và SO 2 mà chỉ dùng dung dịch A. Ca(OH) 2 B. NaOH C. NaCl D. Na 2 CO 3 Câu 2: Cho phản ứng 2CH 4 150 o C → C 2 H 2 + 3H 2 Để biết phản ứng đã ...

Mariazic1 viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 11)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Đốt cháy 32g khí metan (ở đktc), thể tích CO 2 sinh ra là (C=12, H=1) A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 33,6 lít D. 44,8 lít Câu 2: Tổng hệ số cân bằng phương trình hóa học (nguyên và tối giản) của phản ứng ...

huynh hao viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H 2 SO 4 loãng là A. Ca(HCO 3 ) 2 , Ba(OH) 2 B. NaHCO 3 , Na 2 SO 4 C. CH 3 COOH, Ca(OH) 2 , BaCO 3 D. CH 4 , K2CO 3 , NaNO 3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một ...

Nguyễn Minh viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 1)

Phần tự luận Câu 1: ( 1,5 điểm ) Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo. Câu 2: ( 1,5 điểm ) Để xác minh đường gluocozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết phương trình hóa học để minh họa. Câu 3: ...

oranh11 viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử rượu có A. mặt nguyên tố oxi B. các liên kết kém bền C. có nhóm -OH D. liên kết –C-O-C- Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các khái niệm: (1) Sản phẩm phản ứng giữa axit ...

huynh hao viết 23:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: ( 1 điểm ) Những chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 , C 2 H 4 O 2 , CH 2 O, CO 2 , NaCN? A. CO 2 , CH 2 O, C 2 H 4 O 2 . B. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, NaHCO 3 . C. CH 3 Cl, C 6 H 5 Br, C 2 H 4 O 2 , CH 2 O. ...

Nguyễn Minh viết 23:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là A. C 2 H 2 , C 6 H 6 , CH 4 B. C 2 H 2 , CH 4 , C 2 H 4 C. C 2 H 2 , C 2 H 4 D. C 2 H 2 , H 2 , CH 4 Câu 2: Dẫn 0,56 lít khí etilen (đktc) vào 200ml dung ...

WeagmaZoorm viết 23:09 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>