Sinh học Lớp 7

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 4. Trùng roi

Bài 4. Trùng roi

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thủy tức

Bài 8. Thủy tức

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sán lá gan

Bài 11. Sán lá gan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 13. Giun đũa

Bài 13. Giun đũa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 15. Giun đất

Bài 15. Giun đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 19. Một số thân mềm khác

Bài 19. Một số thân mềm khác

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 18. Trai sông

Bài 18. Trai sông

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tôm sông

Bài 22. Tôm sông

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 26. Châu chấu

Bài 26. Châu chấu

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 31. Cá chép

Bài 31. Cá chép

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 35. Ếch đồng

Bài 35. Ếch đồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 41. Chim bồ câu

Bài 41. Chim bồ câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim

Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thỏ

Bài 46. Thỏ

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 50. Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 50. Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 49. Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Bài 49. Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 57, 58. Đa dạng sinh học

Bài 57, 58. Đa dạng sinh học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 60. Động vật quý hiếm

Bài 60. Động vật quý hiếm

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 có đáp án: Giun đất

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 có đáp án: Giun đất Câu 1. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn? A. Hầu.B. Diều.C. Dạ dày cơ.D. Ruột tịt. Câu 2. Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất? ...

Hồng Quyên viết 19:07 ngày 22/09/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây có khả năng tiết chất độc ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Cóc nhà C. Cá nóc D. Rắn hổ mang Câu 2: Bộ phận nào dưới đây không có trong ...

Nguyễn Minh viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Ở thằn lằn bóng đuôi dài, con đực có mấy cơ quan giao phối ? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 2: Ở thằn lằn bóng đuôi ...

Nguyễn Minh viết 14:45 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Cơ quan giao phối có ở con đực của loài nào dưới đây ? A. Ếch đồng B. Thằn lằn bóng đuôi dài C. Chim bồ câu nhà D. Tất cả các ...

Nguyễn Minh viết 14:44 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 174 sgk Sinh 7

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển Bài 1 (trang 174 sgk Sinh học 7): Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển , 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển. Lời giải: * Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là : Vịt trời (đi, ...

Nguyễn Minh viết 14:31 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 58 trang 190

BÀI 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) : Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau: - Giải thích vì sao trên đồng ruộng ở nhiều xã đồng bằng miền Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh nhau. - Tại sao số lượng loài rắn phân ...

Nguyễn Minh viết 14:31 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 51 trang 167

BÀI 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng : Thảo luận, quan sát các hình 51.1, 2, 3, đoc các bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng; Lời giải: Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện của thú Móng guốc ...

Nguyễn Minh viết 14:30 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 161 sgk Sinh 7

Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi Bài 2 (trang 161 sgk Sinh học 7): Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước? Lời giải: Đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống ở dưới nước được thể hiện: - Cơ thể ...

Nguyễn Minh viết 14:29 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 146 sgk Sinh 7

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim Bài 3 (trang 146 sgk Sinh học 7): Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người. Lời giải: * Lợi ích của chim: - Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm: chim sâu, chim chích, gà, vịt, ...

Nguyễn Minh viết 14:28 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 142 sgk Sinh 7

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu Bài 2 (trang 142 sgk Sinh học 7): So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó. Các hệ cơ quan Thằn lằn Chim bồ câu Tuần hoàn Tiêu hóa Hô ...

Nguyễn Minh viết 14:28 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 122 sgk Sinh 7

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư Bài 3 (trang 122 sgk Sinh học 7): Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ? Lời giải: Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ ...

Nguyễn Minh viết 14:27 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 126 sgk Sinh 7

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài Bài 2 (trang 126 sgk Sinh học 7): Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. Xác định vai trò của thân và đuôi Lời giải: * Hoạt động bò của thằn lằn: ...

Nguyễn Minh viết 14:27 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 38 trang 124

BÀI 38: Thằn lằn bóng đuôi dài : So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đêm đuôi dài với ếch đồng. Lời giải: Đặc điểm đời sống Thằn lằn bóng đuôi dài Ếch đồng Nơi sống Khô ráo Ẩm ướt Thời gian hoạt động Ban ngày Chập tối hoặc ban đêm Tập ...

Nguyễn Minh viết 14:26 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 101 sgk Sinh 7

Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống Bài 2 (trang 101 sgk Sinh học 7): Lấy ví dụ để chứng minh sự thích nghi của động vật không xương sống. Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 Bài 30 khác trên VietJack ...

Nguyễn Minh viết 14:24 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 94 sgk Sinh 7

Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ Bài 2 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì: Lời giải: Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 Bài 28 ...

Nguyễn Minh viết 14:24 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 85 sgk Sinh 7

Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Bài 1 (trang 85 sgk Sinh học 7): Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể? Lời giải: * Cơ thể hình nhện gồm có 2 phần là: - Phần đầu- ngực: tấn công, định ...

Nguyễn Minh viết 14:24 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 76 sgk Sinh 7

Bài 22: Tôm sông Bài 1 (trang 76 sgk Sinh học 7): Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tôm ? Lời giải: Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài bảo vệ cơ quan bên trong. Nhờ sắc tố cơ thể tôm có thể biến đổi màu sắc theo môi trường để lẩn tránh ...

Nguyễn Minh viết 14:24 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 85 sgk Sinh 7

Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Bài 3 (trang 85 sgk Sinh học 7): Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện? Lời giải: Tập tính thích nghi với lối sống của nhện: - Chăng tơ: để bắt mồi, để di chuyển,… - Bắt mồi: con mồi của ...

Nguyễn Minh viết 14:23 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 22 trang 76

BÀI 22: Tôm sông : Thảo luận, liên hệ thực tế và trả lời các câu hỏi sau: - Tôm hoạt động vào thời gian nào trong ngày? - Tôm ăn gì? (Thực vật, động vật hay mồi chết)? - Người ta dùng thính để câu hay cất vó tôm là dựa vào đặc điểm nào của tôm? Lời ...

Nguyễn Minh viết 14:23 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 67 sgk Sinh 7

Bài 19: Một số thân mềm khác Bài 1 (trang 67 sgk Sinh học 7): Em thường gặp ốc sên ở đâu ? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào ? Lời giải: - Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ở độ cao trên 1000m so với mực ...

Nguyễn Minh viết 14:22 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>