Sinh học Lớp 7

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 4. Trùng roi

Bài 4. Trùng roi

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thủy tức

Bài 8. Thủy tức

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 11. Sán lá gan

Bài 11. Sán lá gan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 13. Giun đũa

Bài 13. Giun đũa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 15. Giun đất

Bài 15. Giun đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 19. Một số thân mềm khác

Bài 19. Một số thân mềm khác

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 18. Trai sông

Bài 18. Trai sông

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tôm sông

Bài 22. Tôm sông

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 26. Châu chấu

Bài 26. Châu chấu

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 31. Cá chép

Bài 31. Cá chép

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 35. Ếch đồng

Bài 35. Ếch đồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 41. Chim bồ câu

Bài 41. Chim bồ câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim

Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thỏ

Bài 46. Thỏ

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 50. Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 50. Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 49. Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Bài 49. Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 57, 58. Đa dạng sinh học

Bài 57, 58. Đa dạng sinh học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 60. Động vật quý hiếm

Bài 60. Động vật quý hiếm

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 có đáp án: Giun đất

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 có đáp án: Giun đất Câu 1. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn? A. Hầu.B. Diều.C. Dạ dày cơ.D. Ruột tịt. Câu 2. Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất? ...

Hồng Quyên viết 19:07 ngày 22/09/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây có khả năng bơi ? A. Cá sấu B. Ếch C. Vịt trời D. Tất cả các phương án còn lại Câu 2: Động vật nào dưới đây có hai hình ...

oranh11 viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 7)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây có chi được phân hoá thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi ? A. Rết B. Rươi C. Tôm sông D. Châu chấu ...

Gregoryquary viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Hiện tượng lông mịn màng và không thấm nước ở chim bồ câu có được là nhờ hoạt động của A. tuyến sinh dục. B. tuyến nước bọt. C. tuyến phao câu. D. tuyến mồ hôi. Câu ...

EllType viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết động vật nào dưới đây không cùng nhóm với những động vật còn lại ? A. Cóc nhà B. Ếch giun C. Ếch cây D. Ễnh ương Câu 2: Vách ...

van vinh thang viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Hiện nay, lớp Chim được biết khoảng A. 1200 loài. B. 6400 loài. C. 3600 loài. D. 9600 loài. Câu 2: Các đại diện của nhóm chim chạy có đặc ...

van vinh thang viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Trong các ngành động vật dưới đây, ngành nào tiến hoá nhất ? A. Ngành Ruột khoang B. Ngành Giun đốt C. Ngành Giun tròn D. ...

nguyễn phương viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Ở chim bồ câu, quá trình ấp trứng được “phân công” như thế nào ? A. Chim mái chỉ ấp trứng vài ngày đầu, sau đó nhiệm vụ này được chuyển giao cho ...

oranh11 viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Loài chim nào dưới đây bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió ? A. Chim khuyên B. Chim ưng C. Chim sẻ D. Chim bồ câu Câu ...

huynh hao viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Khi nói về ếch đồng, điều nào sau đây là đúng ? A. Phát triển qua biến thái B. Thường sinh sản vào cuối đông, đầu xuân C. Hô hấp chủ yếu bằng phổi ...

van vinh thang viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 6)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Trong số các động vật dưới đây, động vật nào có quan hệ gần gũi với rươi nhất ? A. Sán lá gan B. Giun đũa C. Giun đất D. Giun kim Câu 2: Đặc ...

van vinh thang viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Loài động vật nào dưới đây có răng ? A. Dơi ăn sâu bọ B. Chim bồ câu C. Cá voi xanh D. Tất cả các phương án còn lại Câu 2: (0,3 điểm) Động vật ...

pov-olga4 viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây của ếch đồng giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Chi năm phần có ngón chia đốt linh ...

EllType viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây có khả năng tiết chất độc ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Cóc nhà C. Cá nóc D. Rắn hổ mang Câu 2: Bộ phận nào dưới đây không có trong ...

Nguyễn Minh viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Chân của động vật nào dưới đây có màng bơi ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Thiên nga C. Chim cánh cụt D. Thú mỏ vịt Câu 2: (0,4 điểm) Đặc ...

huynh hao viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Khi bị săn đuổi, thỏ hoang thường chạy theo hình chữ A. Z. B. M. C. K. D. L. Câu 2: (0,3 điểm) Thỏ thường đào hang bằng A. răng. B. cả tứ ...

WeagmaZoorm viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 8)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây chưa có cơ quan di chuyển ? A. Tôm hùm B. Dơi C. Rươi D. Thuỷ tức Câu 2: Hình thức hô hấp nào dưới đây có ở ...

oranh11 viết 14:46 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 (Đề gồm 40 câu, trả lời đúng 1 câu được 0,25 điểm) Câu 1: Hiện tượng trú đông có ở động vật nào dưới đây ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Rắn sọc C. Ếch đồng D. Gấu trắng Câu 2: Ếch đồng có mấy ...

van vinh thang viết 14:45 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm 5)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Động vật nào dưới đây có 3 hình thức di chuyển ? A. Châu chấu B. Gà lôi C. Vượn D. Hươu Câu 2: Động vật nào ...

EllType viết 14:45 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Sinh 7 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Sinh học 7 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Khi nói về thằn lằn bóng đuôi dài, điều nào sau đây là đúng ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Có 8 đốt sống cổ C. Con đực có 2 cơ quan giao phối D. Con cái đẻ 5 – 10 trứng ...

WeagmaZoorm viết 14:45 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>