Ngoại ngữ Lớp 11

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 11. Hy vọng bài viết này thực ...

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng anh

Tiền tố và hậu tố là một trong những ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp kiến thức ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực ...

Review 4 lớp 11: Skills

1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại ...

Unit 10 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa nhừng từ / cụm từ dưới đây.) ...

Review 3 lớp 11: Skills

1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.) Hướng dẫn dịch Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của ...

Unit 10 lớp 11: Looking back

Pronounciation 1. Listen and mark (/) (fall-rise intonation) in the following conversation. (Nghe và đánh dấu (/) (ngữ điệu xuống-lên) trong đoạn hội thoại sau.) ...

Review 4 lớp 11: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.) 1. infrastructure ...

Unit 10 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên ...

Unit 8 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Fill the blanks with the right form of the words from the box. (Điền vào chỗ trống bằng dạng đúng của các từ cho sẵn trong khung.) 1. ...

Unit 9 lớp 11: Project

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include ...

Unit 7 lớp 11: Getting started

1. Listen and read Hướng dẫn dịch Phong: Này, bạn ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế? Kevin: Ờ, mấy hôm ...

Unit 8 lớp 11: Looking back

Pronounciation 1. Listen to the following short exchanges. Mark ↑ (rising intonation) or ↓ (falling intonation) on the choice questions in these ...

Unit 10 lớp 11: Project

1. Work in groups of four or five. Choose one of the projects. (Làm việc theo nhóm 4-5 người. Chọn một trong những đề tài sau) Project A: Look for ...

Unit 10 lớp 11: Getting started

1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read. (Kim đang hỏi Max về một chưong trình Sức Khỏe trên TV mà cô ấy bỏ lỡ. Hãy nghe và đọc) ...

Unit 9 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết từ / cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.) 1. ...

Unit 9 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ...

Review 2 lớp 11: Skills

Reading 1a. Read the text (Đọc đoạn văn) Hướng dẫn dịch Kỹ thuật có thể giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn như thế nào Ngày nay, ...

Unit 7 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Work in groups of three. Label the diagram of Vietnam’s education system after primary school, using the words in the box. (Làm bài tập theo ...

Review 3 lớp 11: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.) 1. carbon ...

1 2 3 4 .. > >>