Toán học Lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp Q các số hữu tỉ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Nhân, chia số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Tỉ lệ thức

Tỉ lệ thức

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Làm tròn số

Làm tròn số

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7

Số thực

Số thực

Đại lượng tỷ lệ thuận

Đại lượng tỷ lệ thuận

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Đại lượng tỷ lệ nghịch

Đại lượng tỷ lệ nghịch

Hàm số - Toán lớp 7

Hàm số - Toán lớp 7

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Mặt phẳng toạ độ

Mặt phẳng toạ độ

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh

Từ vuông góc đến song song

Từ vuông góc đến song song

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Định lí

Định lí

Tổng ba góc của một tam giác

Tổng ba góc của một tam giác

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)

Định lí Pytago

Định lí Pytago

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Tam giác cân

Tam giác cân

Ôn tập chương II: Tam giác

Ôn tập chương II: Tam giác

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Thu thập số liệu thống kê, tần số.

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Biểu đồ.

Biểu đồ.

Ôn tập chương III: Thống kê

Ôn tập chương III: Thống kê

Bảng

Bảng

Số trung bình cộng

Số trung bình cộng

Khái niệm về biểu thức đại số.

Khái niệm về biểu thức đại số.

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Đơn thức.

Đơn thức.

Giá trị của một biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

Đa thức.

Đa thức.

Đơn thức đồng dạng.

Đơn thức đồng dạng.

Cộng, trừ đa thức một biến

Cộng, trừ đa thức một biến

Cộng, trừ đa thức

Cộng, trừ đa thức

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Đa thức một biến.

Đa thức một biến.

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Nghiệm của đa thức một biến.

Nghiệm của đa thức một biến.

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Tính chất đường phân giác của một góc

Tính chất đường phân giác của một góc

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Tính chất ba đường cao của tam giác

Tính chất ba đường cao của tam giác

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Bài 109 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 109 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BH ⊥AC. Gọi D là một điểm thuộc cạnh đáy BC. Kẻ DE ⊥ AC, DE⊥AB. Chứng minh rằng DE + DF = BH Lời giải: Kẻ DK ⊥ BH Ta có: BH ⊥AC(gt) Suy ra: ...

Bài 99 trang 151 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 99 trang 151 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tai BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông với AD, kẻ CK vuông góc với AE. Chứng minh rằng: BH = CK ...

Bài 106 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 106 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các tam giác bằng nhau trong hình bên Lời giải: Ta có: ΔACB=ΔECD(c.g.c) ΔABD=ΔEDB(c.c.c) ΔABE=ΔEDA (c.c.c) Các bài giải bài tập sách bài tập ...

Bài 97 trang 151 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 97 trang 151 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AC, chứng cắt nhau tại D. chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A. Lời ...

Bài II.2 trang 154 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài II.2 trang 154 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 7. Chứng minh rằng OA = OB Lời giải: Lời giải đang trong quá trình biên soạn Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Hình Học khác: ...

Bài 103 trang 152 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 103 trang 152 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB. Vẽ các cung tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại C và D. chứng minh rằng CD là đường trung trực của AB. Lời giải: Gọi H là giao điểm của AB và CD Nối AC, AD,BC,BD ...

Bài 92 trang 150 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 7: Định lí Pi-ta-go Bài 92 trang 150 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới) là tam giác vuông cân Lời giải: Đặt độ dài cạnh ô vuông là 1 (đơn vị chiều dài) Áp dụng định lí pitago ta có: AB 2 =1 2 +2 2 ...

Bài 108 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 108 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: 108. Bạn Mai vẽ tia phân giác của một góc như sau: đánh dấu trên hai cạnh của bốn góc bốn đoạn thẳng bằng nhau: OA = AB = OC + CD (hình dưới). kẻ các đoạn AD, BC chúng cắt nhau ở K. Hãy giải thích vì sao OK là tia phân ...

Bài 110 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 110 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB/AC=3/4 và BC = 15cm. Tính độ dài AB, AC Lời giải: Theo đề bài ta có: Theo tính chất dãy tỉ số bằng mhau ta có: tam giác ABC vuông tại A Áp dụng định lí ...

Bài 8.2 trang 152 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 8.2 trang 152 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Các tam giác vuông ABC và DEF có ∠A=∠D=90 o ,AC=DF,∠B=∠C.Các tam giác vuông có bằng nhau không Lời giải: Lời giải đang trong quá trình biên soạn ...

Bài II.3 trang 154 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài II.3 trang 154 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên Tia đối của tia BA lấy điểm D, Trên tía đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD=CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD a) Chứng minh rằng IB=IC,ID=IE. b) Chứng minh rằng BC song song DE. ...

Bài II.1 trang 154 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài II.1 trang 154 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trên hình bs 6 , có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau ? (A) 2; (B) 3; (C)4 (D)5; Hãy chọn đáp án đúng Lời giải: Lời giải đang trong quá trình biên soạn Các bài giải ...

Bài 8.3 trang 152 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 8.3 trang 152 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối BC lấy điểm D, Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho ∠BAD=∠CAE. Kẻ BH vuông góc với AD (H∈AD). kẻ CK vuông góc với AE ...

Bài 89 trang 150 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 7: Định lí Pi-ta-go Bài 89 trang 150 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình dưới đây. a. Trên hình bên trái: AH = 7cm; HC = 2cm b. Trên hình bên phải: AH = 4cm; HC = 1cm Lời giải: Tam giác ABC cân tại A ta có: AB = ...

Bài 105 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 105 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình dưới trong đó AE ⊥BC. Tính AB biết AE = 4m; AC = 5m; BC = 9m Lời giải: Áp dụng định lý pitago vào tam giác vuông AEC ta có: AC 2 =AE 2 +EC 2 =>EC 2 =AC 2 -AE 2 =5 2 -4 2 =25-16=9 ...

Bài 93 trang 151 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 93 trang 151 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC. Chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A Lời giải: Xét hai tam giác vuông ADB và ADC, ta có: ∠(ADB) ...

Bài 107 trang 153 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 107 trang 153 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các tam giác cân trên hình dưới Lời giải: Ta có: AB = AC (gt) nên ∆ABC cân tại A Trong Δ DAC , ta có: Vậy có 6 tam giác cân trong hình bên. Các bài giải bài tập sách bài ...

Bài 104 trang 152 SBT Toán 7 Tập 1

Ôn tập chương 2 Bài 104 trang 152 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho DB = EC =1/2 DE a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đó? b. Kẻ BM ⊥AD, kẻ CN⊥AE. Chứng minh rằng BM = CN c. Gọi I là giao ...

Bài 98 trang 151 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 98 trang 151 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân. Lời giải: Kẻ MH ⊥ AB, MK ⊥AC Xét hai tam giác ...

Bài 81 trang 148 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 6: Tam giác cân Bài 81 trang 148 sách bài tập Toán 7 Tập 1: 81. Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới ) là tam giác nhọn. Lời giải: Nối A với D tạo tành đường chéo ô vuông Gọi K giao điểm AC với đỉnh ô vuông, H là giao điểm DK với ...

1 2 3 4 .. > >>