Toán học Lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp Q các số hữu tỉ

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Nhân, chia số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Cộng, trừ số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tỉ lệ thức

Tỉ lệ thức

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Làm tròn số

Làm tròn số

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Số thực

Số thực

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đại lượng tỷ lệ thuận

Đại lượng tỷ lệ thuận

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Đại lượng tỷ lệ nghịch

Đại lượng tỷ lệ nghịch

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Hàm số - Toán lớp 7

Hàm số - Toán lớp 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Mặt phẳng toạ độ

Mặt phẳng toạ độ

Son Dong viết 09:25 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Từ vuông góc đến song song

Từ vuông góc đến song song

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Định lí

Định lí

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tổng ba góc của một tam giác

Tổng ba góc của một tam giác

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Định lí Pytago

Định lí Pytago

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tam giác cân

Tam giác cân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II: Tam giác

Ôn tập chương II: Tam giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Thu thập số liệu thống kê, tần số.

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Biểu đồ.

Biểu đồ.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III: Thống kê

Ôn tập chương III: Thống kê

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Bảng

Bảng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Số trung bình cộng

Số trung bình cộng

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Khái niệm về biểu thức đại số.

Khái niệm về biểu thức đại số.

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đơn thức.

Đơn thức.

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Giá trị của một biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đa thức.

Đa thức.

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đơn thức đồng dạng.

Đơn thức đồng dạng.

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Cộng, trừ đa thức một biến

Cộng, trừ đa thức một biến

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Cộng, trừ đa thức

Cộng, trừ đa thức

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đa thức một biến.

Đa thức một biến.

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Nghiệm của đa thức một biến.

Nghiệm của đa thức một biến.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Son Dong viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tính chất đường phân giác của một góc

Tính chất đường phân giác của một góc

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tính chất ba đường cao của tam giác

Tính chất ba đường cao của tam giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng với lời giải chi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:09 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc với lời giải chi tiết, rõ ràng theo ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 22:07 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác với lời giải chi tiết, rõ ràng theo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác với lời giải chi tiết, rõ ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:05 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập cuối năm Giải bài tập Toán lớp 7: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 22:04 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác với lời giải chi tiết, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:04 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập cuối năm Giải bài tập Toán lớp 7 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 13/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Cộng, trừ đa thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 6: Cộng, trừ đa thức Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Cộng, trừ đa thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:59 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Ôn tập chương III Ôn tập chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Ôn tập chương III - Quan hệ giữa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:59 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Bảng

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 2: Bảng Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Bảng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:59 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với lời giải chi tiết, ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:59 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3: Đơn thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 3: Đơn thức Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3: Đơn thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:59 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Đa thức một biến

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 7: Đa thức một biến Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Đa thức một biến với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông với lời giải chi tiết, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Đa thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 5: Đa thức Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Đa thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Số trung bình cộng

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 4: Số trung bình cộng Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Số trung bình cộng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 10/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5 Giải bài tập Toán lớp 7 bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 10/08/2018
1 2 3 4 .. > >>