Sinh học Lớp 11

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)

Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 7. Quang hợp

Bài 7. Quang hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 15. Tiêu hóa

Bài 15. Tiêu hóa

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 17. Hô hấp

Bài 17. Hô hấp

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tiêu hóa (tiếp theo)

Bài 16. Tiêu hóa (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 18. Tuần hoàn

Bài 18. Tuần hoàn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cân bằng nội môi

Bài 20. Cân bằng nội môi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 22. Ôn tập chương I

Bài 22. Ôn tập chương I

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 23. Hướng động

Bài 23. Hướng động

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 24. Ứng động

Bài 24. Ứng động

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tập tính

Bài 30. Tập tính

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 31. Tập tính (tiếp theo)

Bài 31. Tập tính (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 3.Thoát hơi nước

Bài 3.Thoát hơi nước

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 17. Hô hấp ở động vật

Bài 17. Hô hấp ở động vật

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 18. Tuần hoàn máu

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 22. Ôn tập chương 1

Bài 22. Ôn tập chương 1

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

A - Cảm ứng ở thực vật

A - Cảm ứng ở thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 24 Ứng động

Bài 24 Ứng động

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực hành: Hướng động

Bài 25. Thực hành: Hướng động

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

B - Cảm ứng ở động vật

B - Cảm ứng ở động vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 28. Điện thế nghỉ

Bài 28. Điện thế nghỉ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 30. Truyền tin qua xinap

Bài 30. Truyền tin qua xinap

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 31. Tập tính của động vật

Bài 31. Tập tính của động vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

don viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

A - Sinh sản ở thực vật

A - Sinh sản ở thực vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

B - Sinh sản ở động vật

B - Sinh sản ở động vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Câu hỏi ôn tập sinh

Câu hỏi ôn tập sinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 (có đáp án): Chuyển hóa vật chất và năng lượng

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 (có đáp án): Chuyển hóa vật chất và năng lượng Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. A. Chuyển hóa ...

nhi nguyen viết 22:36 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2 (có đáp án): Cảm ứng

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2 (có đáp án): Cảm ứng Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2: Cảm ứng có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo A. Cảm ứng ở thực vật B. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:33 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B (có đáp án) Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:33 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4 (có đáp án): Sinh sản

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4 (có đáp án): Sinh sản Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4: Sinh sản có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo A. Sinh sản ở thực vật ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:32 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A (có đáp án) Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:32 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3: Sinh trưởng và phát triển có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:30 ngày 03/12/2018

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản. Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 11. Đề bài Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 08:52 ngày 11/11/2018

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1):Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn. – Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 08:51 ngày 11/11/2018

Tuyển sinh 2013: Bỏ lệnh cấm tuyển sinh 11 trường ĐH, CĐ

Cụ thể các trường: ĐH dân lập Đông Đô; ĐH Văn Hiến; ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường ĐH Phú Xuân; ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Thành Tây; ngành Kiến trúc của ĐH Yersin Đà Lạt; ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của CĐ Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi; CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; CĐ Công ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:55 ngày 05/06/2018

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. quả không hạt đều là quá đơn tính C. quả có vai trò bảo vệ hạt D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt Câu 8. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:36 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 185 SGK Sinh 11

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 2 (trang 185 SGK Sinh 11): Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác? Lời giải: Nữ vị thành niên (từ 10 - 19 tuổi) không ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:50 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Bài 2 (trang 174 SGK Sinh 11): Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? Lời giải: Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thê hệ con cháu giống hệt nhau và ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:49 ngày 09/05/2018

Ôn tập chương IV (trang 187 SGK Sinh 11)

Giải bài tập Sinh học 11 | Để học tốt Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV : Sinh sản 1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật Giống nhau: - Đều có sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 166 SGK Sinh 11

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn? Lời giải: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy). Có 2 hình thức thụ phấn: * Tự thụ phấn: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 181 SGK Sinh 11

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Bài 3 (trang 181 SGK Sinh 11): Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao? Lời giải: Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:49 ngày 09/05/2018

Ôn tập chương II (trang 186 SGK Sinh 11)

Giải bài tập Sinh học 11 | Để học tốt Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV : Cảm ứng 1. So sánh cảm ứng ở thực vật và động vật Giống nhau: Là sự tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích của cơ thể. Khác nhau: Cảm ứng ở ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 162 SGK Sinh 11

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 1 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản là gì? Lời giải: Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. Các bài giải Sinh 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật khác ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 185 SGK Sinh 11

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 (trang 185 SGK Sinh 11): Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người? Lời giải: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người, giúp các cặp vợ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh 11

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Bài 1 (trang 181 SGK Sinh 11): Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao? Lời giải: Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:49 ngày 09/05/2018

Giải bài 5 trang 166 SGK Sinh 11

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11): Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người. Lời giải: Vai trò của quả: - Đối với thực vật: + Quả chứa, bảo vệ và giúp phát tán hạt. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:49 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>