Ngoại ngữ Lớp 9

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 1. pen pal N Bạn ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Speaking (trang 51-52)

Unit 6: VietNam then and now C. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rearrange the statements...(Sắp xếp lại các câu sau để thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Câu đầu và câu cuối đã được điền sẵn.) - So has the school system in your country changed a lot ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Phonetics (trang 39)

Unit 5: Wonders of Viet Nam A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Practise reading the...(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được gạch chân.) 1. A.: What are you looking for ? (for: strong) B: I'm looking for my ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Writing (trang 55)

Unit 6: VietNam then and now E. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rewrite the sentences using the words in brackets. (Viết lại các câu sau sử dụng từ trong ngoặc.) 1. It would be beneficial to build a skytrain system in the city. 2. There are many ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Reading (trang 35-36-37)

Unit 4: Life in the past D. Reading (trang 35-36-37 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. What are these people doing? (Những người này đang làm gì?) Hướng dẫn dịch: Khi cậu con trai trong gia đình tròn 12 tuổi, người cha dẫn cậu ta vào rừng để thực hiện chuyến đi săn đầu ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Speaking (trang 42-43)

Unit 5: Wonders of Viet Nam C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the following sentences...(Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè.) C – F – D – G – J – I – E – A – H – B 2. Fill in the gaps...(Điền vào chỗ ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Phonetics (trang 48)

Unit 6: VietNam then and now A. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words...(Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.) 2. What would you say...(Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 12: Reading (trang 16-17)

Unit 2: City life D. Reading (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the two passages...(Đọc hai đoạn văn và trả lời những câu hỏi dưới đây.) 1. Built on many islands/has no roads/boats are the main means of transport. 2 In California, USA. 3. They can visit ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Reading (trang 52-53-54)

Unit 6: VietNam then and now D. Reading (trang 52-53-54 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the passage...(Đọc đoạn văn sau về hệ thống tàu hỏa ở Việt Nam và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.) 1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. A ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Phonetics (trang 31)

Unit 4: Life in the past A. Phonetics (trang 31 SBT Tiếng Anh 9 mới) Circle the underlined ...(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.) Circle the underlined ...(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51)

Unit 6: VietNam then and now B. Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following sentences...(Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ cho trước.) 1. thatched houses 2. trenches 3. facilities 4. uniforms ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Writing (trang 37-38)

Unit 4: Life in the past E. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1a. Make notes of some facts about your school. (Ghi lại một số điểm đáng chú ý ở trường bạn.) School: - Size: big - Number of students in a class: 35 - Subjects taught at ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Vocabulary - Grammar (trang 3-4-5)

Unit 1: Local environment B. Vocabulary - Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete each sentence...(Hoàn thành các câu sau với một từ/cụm từ đã cho. Có một từ không sử dụng.) 1. lacquerware 2. baskets 3. drum 4. pottery 5. conical ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42)

Unit 5: Wonders of Viet Nam B. Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer...(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A 8. A ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Writing (trang 47)

Unit 5: Wonders of Viet Nam E. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Write sentences...(Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ.) 1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government. ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Speaking (trang 23)

Unit 3: Teen stress and pressure C. Speaking (trang 23 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Take a piece of paper...(Lấy một mảnh giấy và viết ba câu mà giáo viên hoặc bạn cùng lớp đã nói với bạn hôm nay. Sau đó nói những câu này với các thành viên trong gia đình bạn, sử dụng câu trần ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Reading (trang 43-44-45-46)

Unit 5: Wonders of Viet Nam D. Reading (trang 43-44-45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the paragraph...(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.) 1. B 2. B 3. C 4. C 5. B 6. B 7. A 8. A 9. B 10. A ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 12: Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51)

Unit 12: My future career B. Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the jobs...(Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.) 1. E 2. D 3. A 4. F 5. B 6. C 2. Complete each sentence...(Hoàn thành mỗi ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Vocabulary - Grammar (trang 31-32-33)

Unit 4: Life in the past B. Vocabulary - Grammar (trang 31-32-33 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Use the verbs ...(Sử dụng dạng đúng của các động từ dưới đây để hoàn thành các câu sau.) 1. to light 2. to transport 3. preserve 4. to act out/acting out ...

1 2 3 4 .. > >>