Ngoại ngữ Lớp 9 - Trang 5

Unit 9 lớp 9: Skills 1

Unit 9: English in the world (phần 1 → 5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following text about English as a means of ... (Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài ...

nguyễn phương viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 9: Getting started

Unit 11: Changing roles in society (phần 1 → 4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Người phỏng vấn: Chúng tôi đã mời vài bạn học sinh đến từ trường Cây Sồi ở Thung lũng Hạnh Phúc đến tham ...

oranh11 viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 9: Comunication

Unit 12: My future career (phần 1 → 3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss ..... (Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ. Đọc những bài đăng sau đây ...

EllType viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: A closer look 2

Unit 10: Space travel (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the timeline and put the verbs in brackets .... (Nhìn vào dòng thời gian và đặt động từ trong ngoặc ở thì đúng) 1. had been sent; made. 2. became; had (already) ...

Gregoryquary viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 9: A closer look 1

Unit 11: Changing roles in society (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table with appropriate words. (Hoàn thành bảng với từ thích hợp) Verb Noun Noun (person) 1. attend attendance attendant 2. ...

Gregoryquary viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 9: Skills 1

Unit 11: Changing roles in society (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups. (Thảo luận theo nhóm) 1. What changes in society will we see in ten years time? ⇒ Maybe the quality of education will be improved ...

van vinh thang viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: Comunication

Unit 10: Space travel (phần 1 → 4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick (V) under the things you think that astronauts do .... (Đặt dấu (V) bên dưới những việc bạn nghĩ rằng các phi hành gia làm và dấu (X) bên dưới nếu họ không làm. Sau đó đọc bài và ...

EllType viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 9: Skills 1

Unit 8: Tourism (phần 1 → 4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Word in groups. Name some famous caves .... (Làm việc theo các nhóm. Tên của một số động ở Việt Nam và trên thế giới.) Famous caves in Viet Nam Famous caves in the world ...

Gregoryquary viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 9: Communication

Unit 11: Changing roles in society (phần 1 → 4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups. Read the introduction to .... (Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn.) ...

pov-olga4 viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 9: Looking back

Unit 9: English in the world (phần 1 → 6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu) 1. first 2. accent 3. dialect 4. second 5. official Hướng dẫn dịch ...

pov-olga4 viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: Skills 2

Unit 10: Space travel (phần 1 → 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures and discuss with your partner .... (Nhìn vào những bức tranh và thảo luận với bạn của mình cái gì đang xảy ra trong đó. Bạn có đoán bài ghi âm nói về cái gì không? Bây giờ ...

Nguyễn Minh viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: Project

Unit 10: Space travel (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Imagine you are working for a space tourism company. Your company plans to launch a new tour to one of the planets in our solar system. .... Present your tour in 5-7 minutes to the class. How many clients ...

Gregoryquary viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 9: Looking back

Unit 7: Recipes and eating habbits (phần 1 → 6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words in A with their description or definition in B. (Nối các từ ở cột A với miêu tả hoặc định nghĩa của chúng ở cột B.) 1-d 2-e 3-g 4-b 5-h ...

Nguyễn Minh viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 9: Project

Unit 9: English in the world (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart and fill the blanks with .... () 1. sweets 2. soccer 3. nappy 4. pavement 5. highway 6. underground 7. rubbish 8. flashlight 2. Choose ...

Nguyễn Minh viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: Skills 1

Unit 10: Space travel (phần 1 → 4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? .... (Bạn có nhận ra phi hành gia Việt Nam trong những bức ảnh này? Thảo luận với bạn cùng học điều bạn biết về ông ấy. Sau đó xoay ...

huynh hao viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 9: Project

Unit 8: Tourism (phần 1 → 3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following advertisement for a holiday in Italy. (Đọc bài quảng cáo sau đây về một kỳ nghỉ ở Ý) Hướng dẫn dịch Đến với nước Ý đầy nắng. Đó là một đất nước đầy những ...

Nguyễn Minh viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: A closer look 1

Unit 10: Space travel (phần 1 → 6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify .... (Điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn. Sửa đổi động từ nếu cần thiết.) 1. orbit 2. experienced 3. ...

nguyễn phương viết 23:36 ngày 08/05/2018

Language Review 3 lớp 9

Review 3 (Unit 7-8-9) (phần 1 → 7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Mark the questions with falling, rising, or falling- rising arrows. .... (Đánh dấu những câu hỏi với mũi giảm/ đi xuống, tăng/ đi lên. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.) A: ...

pov-olga4 viết 23:36 ngày 08/05/2018

Từ vựng Unit 9 lớp 9

Unit 9: English in the world Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 9 Unit 9: English in the world. accent (n) giọng điệu bilingual (adj) người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng ...

pov-olga4 viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 9: A closer look 1

Unit 8: Tourism (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match each word/phrase with a definition. (Điền mỗi từ hay cụm từ vào mỗi định nghĩa) 1. tour 2. resort 3. travel 4. tour guide 5. trip 6. expedition Hướng dẫn dịch ...

oranh11 viết 23:36 ngày 08/05/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>