Hóa học Lớp 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 22. Clo

Bài 22. Clo

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 29. Oxi - ozon

Bài 29. Oxi - ozon

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 30. Lưu huỳnh

Bài 30. Lưu huỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 38. Cân bằng hóa học

Bài 38. Cân bằng hóa học

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 8: Luyện tập chương I

Bài 8: Luyện tập chương I

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 14: Luyện tập chương 2

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 23: Liên kết kim loại

Bài 23: Liên kết kim loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 24: Luyện tập chương 3

Bài 24: Luyện tập chương 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 27: Luyện tập chương 4

Bài 27: Luyện tập chương 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 30: Clo

Bài 30: Clo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 34: Flo

Bài 34: Flo

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 35: Brom

Bài 35: Brom

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 36 : Iot

Bài 36 : Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 41: Oxi

Bài 41: Oxi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 44: Hiđro sunfua

Bài 44: Hiđro sunfua

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 43: Lưu huỳnh

Bài 43: Lưu huỳnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài 46: Luyện tập chương 6

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 50: Cân bằng hóa học

Bài 50: Cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo B. ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? Quảng cáo A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Câu 1: Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào A. số ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là A. +1 và -1 Quảng cáo B. +1 và +1 C. -1 và -1 D. -1 và +1 Câu 2: Trong phân tử H 2 O 2 và O 2 , cộng hóa trị ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Câu 1: Trong một chu kì, theo chiều tang dần của điện tích hạt nhân, A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2)

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2) Câu 9: Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa? A. Fe + KNO 3 + 4HCl → FeCl 3 + KCl + NO + 2H 2 O Quảng cáo B. MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là Quảng cáo A. viên kẽm tan, không có khí thoát ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học Câu 1: Trorg phân tử CS 2 , số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Quảng cáo Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s. Quảng cáo B. Điện tích hạt nhân ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm Quảng cáo A. IA B. VA C. VIA D. VIIA Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là A. ns 2 np 4 ...

nhi nguyen viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot Câu 1: Chất nào sau đây oxi hóa được H 2 O? Quảng cáo A. F 2 B. Cl 2 C. Br 2 D. I 2 Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh? A. HCl B. H 2 SO 4 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị Câu 1: Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Quảng cáo B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử. C. cặp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn? A. IIA B. IIB C. IA D. IB Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon Câu 1: Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kì 3, nhóm VIA. Quảng cáo B. chu kì 2, nhóm VIA. C. chu kì 3, nhóm IVA. D. ...

Hồng Quyên viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Cho phản ứng sau: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + X → Na 2 SO 4 + MnO 2 + KOH. Chất X là A. H 2 SO 4 B. HCl C. NaOH D. H 2 O Quảng cáo Câu 2: Cho ...

Hồng Quyên viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Clo Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất : Quảng cáo A. HCl, HClO B. HClO, Cl 2 , H 2 O C. H 2 O, HCl, HClO D. H 2 O, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử Câu 1: Nguyên tử X có ký hiệu 26 56 X. Cho các phát biểu sau về X: Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong ...

Hồng Quyên viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau: (1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p. Quảng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:56 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, nước Gia-ven được điều chế bằng cách Quảng cáo A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. C. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:56 ngày 23/09/2018
1 2 3 4 .. > >>