Hóa học Lớp 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 22. Clo

Bài 22. Clo

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 29. Oxi - ozon

Bài 29. Oxi - ozon

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 30. Lưu huỳnh

Bài 30. Lưu huỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 38. Cân bằng hóa học

Bài 38. Cân bằng hóa học

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 8: Luyện tập chương I

Bài 8: Luyện tập chương I

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 14: Luyện tập chương 2

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 23: Liên kết kim loại

Bài 23: Liên kết kim loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 24: Luyện tập chương 3

Bài 24: Luyện tập chương 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 27: Luyện tập chương 4

Bài 27: Luyện tập chương 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 30: Clo

Bài 30: Clo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 34: Flo

Bài 34: Flo

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 35: Brom

Bài 35: Brom

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 36 : Iot

Bài 36 : Iot

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 41: Oxi

Bài 41: Oxi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 44: Hiđro sunfua

Bài 44: Hiđro sunfua

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 43: Lưu huỳnh

Bài 43: Lưu huỳnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài 46: Luyện tập chương 6

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 50: Cân bằng hóa học

Bài 50: Cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị Câu 1: Hai nguyên tử C và B có cùng A. số proton. Quảng cáo B. số nơtron. C. tính chất vật lý. D. tính chất hóa học. Câu 2: Có những phát biểu sau đây về các ...

Hồng Quyên viết 7 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Thành phần nguyên tử Câu 1: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Quảng cáo Cho các phát biểu sau về X: X có 26 nơtron trong hạt nhân. X có 26 electron ở vỏ nguyên tử. X có điện tích hạt nhân là 26+. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 7 giờ trước

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 7)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Nguyễn Minh viết 08:53 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 10)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Nguyễn Minh viết 08:52 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 4)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 1 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Nguyễn Minh viết 08:50 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa 10

Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Bài 2: Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp: Các chất Tính chất của chất A. S a) Chỉ có tính oxi hóa B. SO 2 b) Chỉ có tính khử C. H 2 S c) Có tính oxi hóa và tính khử ...

Nguyễn Minh viết 07:27 ngày 09/05/2018

Giải bài 11 trang 119 SGK Hóa 10

Bài 26: Luyện tập nhóm halogen Bài 11: Cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml dung dịch có hòa tan 34g AgNO 3 , người ta thu được một kết tủa và nước lọc. a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. b) Tính nồng độ mol chất còn lại trong ...

Nguyễn Minh viết 07:24 ngày 09/05/2018

Giải bài 7 trang 114 SGK Hóa 10

Bài 25: Flo - Brom - Iot Bài 7: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhiđric thu được. Lời giải: n HBr = 350 / 22,4 = 15,625 mol. m HBr = 15,625 x 81 = 1265,625g. C% HBr = 1265,625 x 100% / ...

Nguyễn Minh viết 07:24 ngày 09/05/2018

Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa 10

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 6: Lấy ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng hóa hợp không là loại phản ứng oxi hóa – khử. Lời giải: - Ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử : ...

Nguyễn Minh viết 07:16 ngày 09/05/2018

Giải bài 6 trang 64 SGK Hóa 10

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị Bài 6: Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl 2 , CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 ,NH 4 . Lời giải: Các bài giải bài tập | Để học tốt Hóa học 10 Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion Mục lục giải ...

Nguyễn Minh viết 07:12 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 53 SGK Hóa 10

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Bài 1: a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm? b) Thế nào là chu kì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, chu kì ...

Nguyễn Minh viết 07:09 ngày 09/05/2018

Giải bài 7 trang 51 SGK Hóa 10

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 7: Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm. Lời giải: Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm ...

Nguyễn Minh viết 07:09 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 30 SGK Hóa 10

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Bài 3: Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố đó? Cho thí dụ. Lời giải: Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tử ...

Nguyễn Minh viết 07:04 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 28 SGK Hóa 10

Bài 5: Cấu hình electron Bài 3: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z =13) là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Vậy: A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron. B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron. C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron. D. Lớp ngoài cùng có 1 electron. ...

Nguyễn Minh viết 07:04 ngày 09/05/2018

Giải bài 6 trang 28 SGK Hóa 10

Bài 5: Cấu hình electron Bài 6: Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là: a) 1, 3. b) 8, 16. c) 7, 9. Những nguyên tố nào là kim loại? là phi kim? Vì sao? Lời giải: Hạt nhân nguyên tử cho biết số ...

Nguyễn Minh viết 07:04 ngày 09/05/2018

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa 10

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử Bài 4: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là: A. 6 B. 8 C. 14 D. 16 Hãy chọn đáp số đúng. Lời giải: D đúng. Các ...

Nguyễn Minh viết 07:02 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa 10

Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C. Nơtron và electon. D. Electron, proton và nơtron. Chọn đáp án đúng. Lời giải: Đấp số đúng là câu B: Proton và ...

Nguyễn Minh viết 07:01 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 học kì 1 (có đáp án - Bài kiểm tra số 3)

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong tự nhiên, kali có 3 đồng vị : 19 39 K (x1 = 93,258%) ; 19 40 K (x2%) ; 19 41 K (x3%). Biết nguyên tử khối trung bình của kali là 39,13. Giá trị của x2 và x3 lần lượt là A. 0,012% và 6,73% B. 0,484% và 6,73% ...

Nguyễn Minh viết 18:18 ngày 06/05/2018

Giải Hóa 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Bài 26: Luyện tập nhóm halogen Để học tốt Hóa 10, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 10. ...

Nguyễn Minh viết 17:14 ngày 06/05/2018

Giải Hóa 10 bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Để học tốt Hóa 10, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 10. ...

Nguyễn Minh viết 17:14 ngày 06/05/2018
1 2 3 4 .. > >>