Hóa học Lớp 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

Bài 22. Clo

Bài 22. Clo

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Bài 25. Flo - Brom - Iot

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot

Bài 29. Oxi - ozon

Bài 29. Oxi - ozon

Bài 30. Lưu huỳnh

Bài 30. Lưu huỳnh

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 38. Cân bằng hóa học

Bài 38. Cân bằng hóa học

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Bài 8: Luyện tập chương I

Bài 8: Luyện tập chương I

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 23: Liên kết kim loại

Bài 23: Liên kết kim loại

Bài 24: Luyện tập chương 3

Bài 24: Luyện tập chương 3

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 27: Luyện tập chương 4

Bài 27: Luyện tập chương 4

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen

Bài 30: Clo

Bài 30: Clo

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo

Bài 34: Flo

Bài 34: Flo

Bài 35: Brom

Bài 35: Brom

Bài 36 : Iot

Bài 36 : Iot

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Bài 37 : Luyện tập chương 5

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Bài 40: Khái quát nhóm oxi

Bài 41: Oxi

Bài 41: Oxi

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bài 44: Hiđro sunfua

Bài 44: Hiđro sunfua

Bài 43: Lưu huỳnh

Bài 43: Lưu huỳnh

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 50: Cân bằng hóa học

Bài 50: Cân bằng hóa học

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 2)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Các halogen có ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 7)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 1)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Cl 2 không ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 3)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Đặc điểm nào ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 5)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Các số oxi hóa ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 4)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 Thời gian làm bài: 45p I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. Câu 1: X là nguyên tố ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 8)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 6)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 8)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm 6)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. Câu 1: Khí oxi điều chế ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 10)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 9)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 4)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 1 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 7)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm 7)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. Câu 1: Các khí có thể ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm 5)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. Câu 1: Trong phòng thí ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 1)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 1 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 5)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 2 (có đáp án) Thời gian làm bài: 15p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 3)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 1 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 Học kì 2 (Có đáp án - Trắc nghiệm + Tự luận 5)

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 - Bài số 1 Thời gian làm bài: 45p Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27. I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: ...

1 2 3 4 .. > >>