Vật lý Lớp 10

Bài 1. Chuyển động cơ

Bài 1. Chuyển động cơ

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 6. Sự rơi tự do

Bài 6. Sự rơi tự do

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 14 : Định luật I Niu-tơn

Bài 14 : Định luật I Niu-tơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 17 : Lực hấp dẫn

Bài 17 : Lực hấp dẫn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 19 : Lực đàn hồi

Bài 19 : Lực đàn hồi

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 20 : Lực ma sát

Bài 20 : Lực ma sát

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 23 : Bài tập về động lực học

Bài 23 : Bài tập về động lực học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 33: Công và công suất

Bài 33: Công và công suất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Bài 36: Thế năng đàn hồi

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 50: Chất rắn

Bài 50: Chất rắn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ

Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chuyển động thẳng. Biến đổi đều

Bài 3. Chuyển động thẳng. Biến đổi đều

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 4. Sự rơi tự do

Bài 4. Sự rơi tự do

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 5. Chuyển động tròn đều

Bài 5. Chuyển động tròn đều

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 10. Ba định luật Niutơn

Bài 10. Ba định luật Niutơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 14. Lực hướng tâm

Bài 14. Lực hướng tâm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 13. Lực ma sát

Bài 13. Lực ma sát

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực

Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 22. Ngẫu lực

Bài 22. Ngẫu lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 24. Công và công suất

Bài 24. Công và công suất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 25. Động năng

Bài 25. Động năng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 26. Thế năng

Bài 26. Thế năng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cơ năng

Bài 27. Cơ năng

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 28. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí

Bài 28. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 39. Độ ẩm của không khí

Bài 39. Độ ẩm của không khí

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Câu 1: Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là A. ΔU = A + Q. B. Q = ΔU + A C. ΔU = A – Q. D. Q = A - ΔU. Quảng cáo Câu 2: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng. B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1) Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị A. N.s. B. N/s. C. kg.m/s 2 . D. kg.m 2 /s. Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2 km/h. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu l o , hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: Một vật rắn hình trụ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 2) Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động vói vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng A. 12 N.s. B. 13 N.s. Quảng ...

nhi nguyen viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 5 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 5 (phần 2) Câu 11: Một khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình V.2. Khi áp suất có giá trị 500 N/m 2 thì thể tích khối khí bằng A. 3,6 m 3 . B. ...

nhi nguyen viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Câu 1: Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và 20 N. Nếu lực 16 N không tác dụng vào vật nữa, thì hợp ...

nhi nguyen viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 6 Câu 1: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố A. khối lượng của vật. B. vận tốc của các phân tử tạo nên vật. Quảng cáo C. khối lượng của từng phân tử tạo nên vật. ...

nhi nguyen viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 2) Câu 11: Thế năng của một lò xo khi nó bị dãn một khoảng x là W t = kx 2 , với k là hằng số. Lực đàn hồi khi đó bằng A. kx. B. kx√2. Quảng cáo C. kx/2. D. 2kx. Câu 12: ...

Hồng Quyên viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Câu 1: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng. B. đứng yên tại những vị trí xác định. Quảng cáo C. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 2 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 2 (phần 2) Câu 11: Biết sao Hỏa có bán kính bằng 0,53 bán kính Trái Đất và có khối lượng bằng 0,1 lần khối lượng Trái Đất. Một vật có gia tốc rơi tự do ở trên mặt đất là 9,8 m/s 2 , nếu vật này rơi tự do trên sao ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 7

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 7 Câu 1: Thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 20 o C. Cho hệ số nở dài của thép là 15.10 -6 K -1 . Để đảm bảo thanh dãn nở tự do khi nhiệt độ của thanh có thể lên tới nhiệt độ 40 o C, phải để hở một ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt Câu 1: Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích A. tăng tỉ lệ thuận với áp suất. B. không đổi. Quảng cáo C. tăng tỉ lệ với ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 1) Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa v → và p → của một chất điểm? Quảng cáo Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Động ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Quá trình đẳng tích - Định luật Sác-lơ

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Quá trình đẳng tích - Định luật Sác-lơ Câu 1: Hệ thức nào sau đây không phải là hệ thức của định luật Sác-lơ? Câu 2: Hiện tượng có liên quan đến định luật Sác-lơ là Quảng cáo A. săm xe đạp để ngoài ...

Hồng Quyên viết 19:33 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm (phần 2) Câu 8: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây? A. 7 N. B. 13 N. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Câu 1: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm A. có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng. B. vuông góc với đoạn đường đó. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 2) Câu 11: Trong chuyển động bằng phản lực, cả khối lượng và vận tốc của tên lửa đều thay đổi. Nếu khối lượng của tên lửa giảm một nửa, còn vận tốc của nó tăng lên gấp đôi thì động năng của tên lửa A. ...

nhi nguyen viết 19:32 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Câu 1: Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của cá lực khi A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm. ...

Hồng Quyên viết 19:32 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>