Vật lý Lớp 10

Bài 1. Chuyển động cơ

Bài 1. Chuyển động cơ

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :

Bài 6. Sự rơi tự do

Bài 6. Sự rơi tự do

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc

Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bài 14 : Định luật I Niu-tơn

Bài 14 : Định luật I Niu-tơn

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn

Bài 17 : Lực hấp dẫn

Bài 17 : Lực hấp dẫn

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném

Bài 19 : Lực đàn hồi

Bài 19 : Lực đàn hồi

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Bài 20 : Lực ma sát

Bài 20 : Lực ma sát

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 23 : Bài tập về động lực học

Bài 23 : Bài tập về động lực học

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 33: Công và công suất

Bài 33: Công và công suất

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Bài 50: Chất rắn

Bài 50: Chất rắn

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ

Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Bài 3. Chuyển động thẳng. Biến đổi đều

Bài 3. Chuyển động thẳng. Biến đổi đều

Bài 4. Sự rơi tự do

Bài 4. Sự rơi tự do

Bài 5. Chuyển động tròn đều

Bài 5. Chuyển động tròn đều

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Bài 10. Ba định luật Niutơn

Bài 10. Ba định luật Niutơn

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 14. Lực hướng tâm

Bài 14. Lực hướng tâm

Bài 13. Lực ma sát

Bài 13. Lực ma sát

Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực

Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài 22. Ngẫu lực

Bài 22. Ngẫu lực

Bài 24. Công và công suất

Bài 24. Công và công suất

Bài 25. Động năng

Bài 25. Động năng

Bài 26. Thế năng

Bài 26. Thế năng

Bài 27. Cơ năng

Bài 27. Cơ năng

Bài 28. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí

Bài 28. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 39. Độ ẩm của không khí

Bài 39. Độ ẩm của không khí

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Tập tin:Giao-an-Vat-ly-10-Nang-cao.zip

‎ (kích thước tập tin: 477 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Đây không phải là những bài soạn mẫu mực để bạn tuân theo. Vì vậy bạn có thể sửa đổi để nó tốt hơn cho ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 1 Bài 6, NXBGD

BÀI 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 1. Tính tương đối của quỹ đạo 2. Tính tương đối của vận tốc II. CÔNG THÚC VẬN TỐC 1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động 2. Công thức cộng vận tốc Vật lý 10, NXBGD ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 2 Bài 16, NXBGD

BÀI 16: THỰC HÀNH: ĐO HỆ SỐ MA SÁT I. MỤC ĐÍCH II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM IV. LẮP RÁP THÍ NGHIỆM V. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 1. Xác định góc nghiêng giới hạn để vật bắt đàu trượt trên mặt phẳng nghiêng 2. Đo hệ số ma sát trượt Vật lý 10, NXBGD ...

Vật lý 10 - Phần hai Chương 5 Bài 30, NXBGD

BÀI 30: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH II. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 1. Thí nghiệm 2. Định luật Sác-lơ III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: NHIỆT HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 3 Bài 18, NXBGD

BÀI 18: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1. Thí nghiệm 2. Momen lực II. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (HAY QUY TẮC MOMEN LỰC) 1. Quy tắc 2. Chú ý Vật lý 10, NXBGD ...

Vật lý 10 - Phần một - Chương 3 Bài 21, NXBGD

BÀI 21: CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH I. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN 1. Định nghĩa 2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến II. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 1. Đặc điểm của chuyển động quay. ...

Vật lý 10 - Phần hai Chương 5 Bài 28, NXBGD

BÀI 28: CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. CHẤT KHÍ I. CẤU TẠO CHẤT 1. Những điều đã học về cấu tạo chất 2. Lực tương tác phân tử 3. Các thể rắn, lỏng, khí II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí 2. Khí lí tưởng ...

Vật lý 10, Phần một - Chương 3 bài 19, NXBGD

BÀI 19: QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU I. THÍ NGHIỆM II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 1. Quy tắc 2. Chú ý Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: NHIỆT HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: ...

SKKN Dạy học, Vật lý 10, Ứng dụng Định luật Bảo toàn động lượng, Nguyễn Văn Toàn, 2005

Trang bìa Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 2 Bài 14, NXBGD

BÀI 14: LỰC HƯỚNG TÂM I. LỰC HƯỚNG TÂM 1. Định nghĩa 2. Công thức 3. Ví dụ II. CHUYỂN ĐỘNG LI TÂM Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: NHIỆT HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: Bài - - - - - - - ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 1 Bài 4, NXBGD

BÀI 4: SỰ RƠI TỰ DO I. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ RƠI TỰ DO 1. Sự rơi của các vật trong không khí 2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do) II. NGHIÊN CỨU SỰ RƠI TỰ DO CỦA CÁC VẬT 1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do 2. Gia tốc rơi tự do Vật lý 10, NXBGD ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 3 Bài 17, NXBGD

BÀI 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC 1 Thí nghiệm 2. Điều kiện cân bằng 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU ...

Vật lý 10 - Phần hai Chương 7 Bài 37, NXBGD

BÀI 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Thí nghiệm 2. Lực căng bề mặt 3. Ứng dụng II. HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG KHÔNG DÍNH ƯỚT 1. Thí nghiệm 2. Ứng III. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN 1. Thí nghiệm 2. Ứng dụng Vật lý 10, ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 2 Bài 11, NXBGD

BÀI 11: LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Định luật 2. Hệ thức III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: NHIỆT HỌC CHƯƠNG 1: CHƯƠNG ...

Vật lý 10 - Phần một - Chương 3 Bài 22, NXBGD

BÀI 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ? 1. Định nghĩa 2. Ví dụ II. TÁC DỤNG CUẢ NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN 1. Trường hợp vật không có trục quay cố định 2. Trường hợp vật có trục quay cố định 3. Momen của ngẫu lực Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 4 Bài 26, NXBGD

BÀI 26: THẾ NĂNG I. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG 1. Trọng trường 2. Thế năng trọng trường 3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực II. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI 1. Công của lực đàn hồi 2. Thế năng đàn hồi Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 1 Bài 8, NXBGD

BÀI 8: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO I. MỤC ĐÍCH II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT III. DỤNG CỤ CẦN THIẾT IV. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO V. LẮP RÁP THÍ NGHIỆM VI. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: ...

Tập tin:1Giao an Vat Ly 10 Co ban.rar

‎ (kích thước tập tin: 730 kB, kiểu MIME: unknown/unknown) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. pham vi cong cong Lịch sử tập tin Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó. ...

Vật lý 10 - Phần hai Chương 7 Bài 35, NXBGD

BÀI 35: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN I. BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI 1. Thí nghiệm 2. Giới hạn đàn hồi II. ĐỊNH LUẬT HÚC 1. Ứng suất 2. Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn 3. Lực đàn hồi Vật lý 10, NXBGD PHẦN 1: CƠ HỌC PHẦN 2: NHIỆT HỌC CHƯƠNG 1: ...

Vật lý 10 - Phần một Chương 2 Bài 15, NXBGD

BÀI 15: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ 2. Phân tích chuyển động ném ngang 3. Xác định các chuyển động thành phần II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng của quỹ đạo 2. Thời gian chuyển động 3. Tầm ném xa III. THÍ ...

1 2 3 4 .. > >>