Toán học Lớp 2

Số hạng - Tổng

Số hạng - Tổng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Phép cộng có tổng bằng 10

Phép cộng có tổng bằng 10

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

9 cộng với một số: 9 + 5

9 cộng với một số: 9 + 5

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

28 + 5

28 + 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

47 + 5

47 + 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Bài toán về nhiều hơn

Bài toán về nhiều hơn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 31 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 31 SGK Toán lớp 2

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Bài toán về ít hơn

Bài toán về ít hơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 2

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

6 cộng với một số: 6 + 5

6 cộng với một số: 6 + 5

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

36 + 15

36 + 15

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Bảng cộng

Bảng cộng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Phép cộng có tổng bằng 100

Phép cộng có tổng bằng 100

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tìm một số hạng trong một tổng

Tìm một số hạng trong một tổng

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Số tròn chục trừ đi một số

Số tròn chục trừ đi một số

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

11 trừ đi một số: 11 - 5

11 trừ đi một số: 11 - 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

31 - 5

31 - 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

51 - 15

51 - 15

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

12 trừ đi một số: 12 - 8

12 trừ đi một số: 12 - 8

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

32 - 8

32 - 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

52 - 28

52 - 28

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tìm số bị trừ

Tìm số bị trừ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

53 - 15

53 - 15

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

13 trừ đi một số: 13 - 5

13 trừ đi một số: 13 - 5

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

33 - 5

33 - 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

14 trừ đi một số: 14 - 8

14 trừ đi một số: 14 - 8

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

34 - 8

34 - 8

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

54 - 18

54 - 18

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

15,16,17,18 trừ đi một số

15,16,17,18 trừ đi một số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Bảng trừ

Bảng trừ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Đường thẳng

Đường thẳng

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

100 trừ đi một số

100 trừ đi một số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tìm số trừ

Tìm số trừ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Ngày, giờ

Ngày, giờ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Ngày, tháng

Ngày, tháng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Thực hành xem lịch

Thực hành xem lịch

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đo lường

Ôn tập về đo lường

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 88 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 88 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Thừa số - Tích

Thừa số - Tích

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 2

Bảng nhân 2

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 3

Bảng nhân 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 4

Bảng nhân 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Bảng nhân 5

Bảng nhân 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Bảng chia 2

Bảng chia 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Một phần hai

Một phần hai

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 111 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 111 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Số bị chia - Số chia - Thương

Số bị chia - Số chia - Thương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Bảng chia 3

Bảng chia 3

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Một phần ba

Một phần ba

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tìm một thừa sô của phép nhân

Tìm một thừa sô của phép nhân

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 117 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 117 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Bảng chia 4

Bảng chia 4

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Một phần tư

Một phần tư

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Bảng chia 5

Bảng chia 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Một phần năm

Một phần năm

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Giờ, phút

Giờ, phút

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 127 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 127 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 2

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Tìm số bị chia

Tìm số bị chia

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Số 0 trong phép nhân và phép chia

Số 0 trong phép nhân và phép chia

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Các số từ 111 đến 200

Các số từ 111 đến 200

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

So sánh các số tròn trăm

So sánh các số tròn trăm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 101 đến 110

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

So sánh các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Các số có ba chữ số

Các số có ba chữ số

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Mi-li-mét

Mi-li-mét

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ki-lô-mét

Ki-lô-mét

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 167 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 167 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập về hình học trang 176

Ôn tập về hình học trang 176

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán lớp 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập SGK Toán 2 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và cách giải các dạng bài tập phép cộng không nhớ ...

WeagmaZoorm viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học tiếp theo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng ...

pov-olga4 viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia

Giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia và cách trình bày bài giải dạng toán này. ...

WeagmaZoorm viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Lời giải bài tập SGK Toán 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng hình học trong phạm vi lớp 2, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo. ...

huynh hao viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải bài tập SGK Toán 2 có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo ...

Gregoryquary viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập toán lớp 2 Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện ...

Nguyễn Minh viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu ...

Mariazic1 viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 162 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh nắm vững cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; ...

huynh hao viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 154 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải bài tập Toán lớp 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập cách quy đổi đơn vị ra mét, mi - li - mét, ki - lô - mét và các dạng bài tập liên quan đến ...

Nguyễn Minh viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các ...

EllType viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 biết cách thực hiện phép trừ có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một chữ số). Đồng thời biết thực hiện phép ...

Nguyễn Minh viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Giải bài tập Toán lớp 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các ...

pov-olga4 viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập Toán lớp 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SGK lớp 2 chương 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải ...

huynh hao viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2 Giải bài tập trag 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện ...

WeagmaZoorm viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Giải bài tập Toán lớp 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán các bài tập liên quan đến bảng chia 3. ...

van vinh thang viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, giải các bài toán đếm thêm 2 trong phạm vi bảng nhân 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết ...

oranh11 viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tạp trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài ...

Mariazic1 viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan. ...

WeagmaZoorm viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2 giúp các em học sinh biết cách thực hiện các phép tính để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Đồng thời biết thực hiện các phép tính trừ đặt ...

Mariazic1 viết 09:58 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2: 36 + 15

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2 Giải bài tập trang 26 SGK Toán 2: 36 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 ...

Gregoryquary viết 09:58 ngày 02/05/2018
1 2 3 4 .. > >>