Toán học Lớp 2

Số hạng - Tổng

Số hạng - Tổng

Phép cộng có tổng bằng 10

Phép cộng có tổng bằng 10

9 cộng với một số: 9 + 5

9 cộng với một số: 9 + 5

28 + 5

28 + 5

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

47 + 5

47 + 5

Bài toán về nhiều hơn

Bài toán về nhiều hơn

Luyện tập trang 31 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 31 SGK Toán lớp 2

Ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bài toán về ít hơn

Bài toán về ít hơn

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 2

6 cộng với một số: 6 + 5

6 cộng với một số: 6 + 5

36 + 15

36 + 15

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2

Bảng cộng

Bảng cộng

Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2

Phép cộng có tổng bằng 100

Phép cộng có tổng bằng 100

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

Tìm một số hạng trong một tổng

Tìm một số hạng trong một tổng

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 2

Số tròn chục trừ đi một số

Số tròn chục trừ đi một số

11 trừ đi một số: 11 - 5

11 trừ đi một số: 11 - 5

31 - 5

31 - 5

51 - 15

51 - 15

Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

12 trừ đi một số: 12 - 8

12 trừ đi một số: 12 - 8

32 - 8

32 - 8

52 - 28

52 - 28

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2

Tìm số bị trừ

Tìm số bị trừ

53 - 15

53 - 15

13 trừ đi một số: 13 - 5

13 trừ đi một số: 13 - 5

33 - 5

33 - 5

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2

14 trừ đi một số: 14 - 8

14 trừ đi một số: 14 - 8

34 - 8

34 - 8

54 - 18

54 - 18

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

15,16,17,18 trừ đi một số

15,16,17,18 trừ đi một số

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2

Bảng trừ

Bảng trừ

Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Đường thẳng

Đường thẳng

100 trừ đi một số

100 trừ đi một số

Tìm số trừ

Tìm số trừ

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

Ngày, giờ

Ngày, giờ

Ngày, tháng

Ngày, tháng

Thực hành xem lịch

Thực hành xem lịch

Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Ôn tập về đo lường

Ôn tập về đo lường

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Luyện tập chung trang 88 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 88 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

Thừa số - Tích

Thừa số - Tích

Bảng nhân 2

Bảng nhân 2

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2

Bảng nhân 3

Bảng nhân 3

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bảng nhân 4

Bảng nhân 4

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2

Bảng nhân 5

Bảng nhân 5

Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2

Bảng chia 2

Bảng chia 2

Một phần hai

Một phần hai

Luyện tập trang 111 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 111 SGK Toán lớp 2

Số bị chia - Số chia - Thương

Số bị chia - Số chia - Thương

Bảng chia 3

Bảng chia 3

Một phần ba

Một phần ba

Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

Tìm một thừa sô của phép nhân

Tìm một thừa sô của phép nhân

Luyện tập trang 117 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 117 SGK Toán lớp 2

Bảng chia 4

Bảng chia 4

Một phần tư

Một phần tư

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Bảng chia 5

Bảng chia 5

Một phần năm

Một phần năm

Giờ, phút

Giờ, phút

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 127 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 127 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 2

Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Tìm số bị chia

Tìm số bị chia

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Số 0 trong phép nhân và phép chia

Số 0 trong phép nhân và phép chia

Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 135 SGK Toán lớp 2

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số từ 111 đến 200

Các số từ 111 đến 200

So sánh các số tròn trăm

So sánh các số tròn trăm

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 101 đến 110

So sánh các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

Các số có ba chữ số

Các số có ba chữ số

Mi-li-mét

Mi-li-mét

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 2

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Ki-lô-mét

Ki-lô-mét

Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Luyện tập chung trang 167 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 167 SGK Toán lớp 2

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Ôn tập về hình học trang 176

Ôn tập về hình học trang 176

Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán lớp 2

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập SGK Toán 2 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và cách giải các dạng bài tập phép cộng không nhớ ...

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học tiếp theo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng ...

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia

Giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia và cách trình bày bài giải dạng toán này. ...

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Lời giải bài tập SGK Toán 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng hình học trong phạm vi lớp 2, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo. ...

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải bài tập SGK Toán 2 có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo ...

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập toán lớp 2 Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện ...

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu ...

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 162 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh nắm vững cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; ...

Giải bài tập trang 154 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải bài tập Toán lớp 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập cách quy đổi đơn vị ra mét, mi - li - mét, ki - lô - mét và các dạng bài tập liên quan đến ...

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải bài tập Toán lớp 2 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các ...

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 biết cách thực hiện phép trừ có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một chữ số). Đồng thời biết thực hiện phép ...

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Giải bài tập Toán lớp 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các ...

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập Toán lớp 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SGK lớp 2 chương 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải ...

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2 Giải bài tập trag 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện ...

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Giải bài tập Toán lớp 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán các bài tập liên quan đến bảng chia 3. ...

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, giải các bài toán đếm thêm 2 trong phạm vi bảng nhân 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết ...

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tạp trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài ...

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan. ...

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Giải bài tập Toán lớp 2 Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2 giúp các em học sinh biết cách thực hiện các phép tính để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Đồng thời biết thực hiện các phép tính trừ đặt ...

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2: 36 + 15

Lời giải bài tập SGK Toán 2 Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2 Giải bài tập trang 26 SGK Toán 2: 36 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 ...

1 2 3 4 .. > >>