Toán học Lớp 11

Bài 1. Các hàm số lượng giác

Bài 1. Các hàm số lượng giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

A. Tổ hợp

A. Tổ hợp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

B. Xác suất

B. Xác suất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các quy tắc tính xác suất

Bài 5. Các quy tắc tính xác suất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 2. Dãy số

Bài 2. Dãy số

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 4. Cấp số nhân

Bài 4. Cấp số nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 3

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số cộng

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Dãy số có giới hạn 0

Bài 1. Dãy số có giới hạn 0

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 3. Dãy số có giới hạn vô cực

Bài 3. Dãy số có giới hạn vô cực

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

A. Giới hạn của dãy số

A. Giới hạn của dãy số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số

Bài 4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số

don viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 2. Dãy số có giới hạn hữu hạn

Bài 2. Dãy số có giới hạn hữu hạn

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Bài 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 8. Hàm số liên tục

Bài 8. Hàm số liên tục

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Giới hạn một bên

Bài 5. Giới hạn một bên

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 4

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 4

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 7. Các dạng vô định

Bài 7. Các dạng vô định

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 4. Vi phân

Bài 4. Vi phân

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 5. Đạo hàm cấp cao

Bài 5. Đạo hàm cấp cao

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm

Son Dong viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 5

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 5

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 6. Phép vị tự

Bài 6. Phép vị tự

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 3. Phép đối xứng trục

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I

Ôn tập chương I

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Hai hình bằng nhau

Bài 5. Hai hình bằng nhau

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 7. Phép đồng dạng

Bài 7. Phép đồng dạng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 5: Phép chiếu song song

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài tập ôn tập chương II

Bài tập ôn tập chương II

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài tập ôn tập chương III

Bài tập ôn tập chương III

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5: Khoảng cách

Bài 5: Khoảng cách

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Các câu hỏi trắc nghiệm

Các câu hỏi trắc nghiệm

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Hàm số lượng giác

Bài 1. Hàm số lượng giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 1. Quy tắc đếm

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn

Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 4. Phép thử và biến cố

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Xác suất và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương II - Tổ hợp - Xác suất

Ôn tập Chương II - Tổ hợp - Xác suất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Chương III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Chương III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Ôn tập Chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Chương IV. GIỚI HẠN

Chương IV. GIỚI HẠN

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Giới hạn của hàm số.

Bài 2. Giới hạn của hàm số.

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Hàm số liên tục

Bài 3. Hàm số liên tục

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV - Giới hạn

Ôn tập chương IV - Giới hạn

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Chương V. ĐẠO HÀM

Chương V. ĐẠO HÀM

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương V - Đạo hàm

Ôn tập chương V - Đạo hàm

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phép Tịnh Tiến

Bài 2. Phép Tịnh Tiến

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phép Đối Xứng Trục

Bài 3. Phép Đối Xứng Trục

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm

Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5. Phép Quay

Bài 5. Phép Quay

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 6. Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau

Bài 6. Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 7. Phép Vị Tự

Bài 7. Phép Vị Tự

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8. Phép Đồng Dạng

Bài 8. Phép Đồng Dạng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 1. Vectơ trong không gian

Bài 1. Vectơ trong không gian

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khoảng cách

Bài 5. Khoảng cách

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2) Câu 1: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây? Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây? A. cos2x+ 4cos4x +9cos6x ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm Câu 1: Đạo hàm của hàm số y= 3x 5 -2x 4 tại x=-1, bằng: A. 23 B. 7 C. -7 D. -23 Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3: Đạo hàm của ...

nhi nguyen viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1) Câu 1: A. -15 B. -7 C. 3 D. +∞ Quảng cáo Câu 2: A. 4/5 B. 4/7 C. 2/5 D. 2/7 Câu 3: A. -∞ B. 12/5 C. 4/3 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục Câu 1. Cho hàm số : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Hàm số liên tục tại x= -1 B. Hàm số liên tục tại x= 1 Quảng cáo C. Hàm số liên tục tại x= -3 D. Hàm số liên tục tại x= 3 Câu 2. Cho hàm số : ...

Hồng Quyên viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân Câu 1: Cho hàm số f(x)=x 2 -x+2. Tính ∆f(1)và df(1)nếu ∆x=0,1. A. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,2 B. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,1 Quảng cáo C. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,11 D. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,1 Câu 2: Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1) 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số nhân (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số nhân (phần 2) Câu 1: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số nhân? A. 1,3,5,7,9 B. -1,-3,1,3,5 C. 1,2,4,16,256 D. 1,2,4,8,16 Quảng cáo Câu 2: Trong các dãy số sau, dãy nào là dãy số nhân? A. u n ...

Hồng Quyên viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai Câu 1. Đạo hàm cấp hai của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? A. 9x 2 -12x+sinx Quảng cáo B. 9x 2 -12x-sinx C. 9x 2 -6x-sinx D. 9x 2 -12x+cosx Câu 2. Đạo hàm cấp 4 của hàm số y= sin 2 x bằng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 3) Câu 1: Dãy nào sau đây có giưới hạn bằng 0? A. (0,99) n B. (-1,01) n C. (1,01) n D. (-2,001) n Quảng cáo Câu 2: Dãy nào sau đây không có giới hạn? A. (0,99) n B. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác Câu 1. A. 1 B. 0 C. 2/3 D. 3/2 Quảng cáo Câu 2. Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3. Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số cộng

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số cộng Câu 1. Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này A. 105 B. 27 C. 108 D. 111 Quảng cáo Câu 2. Cho các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 4)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 4) Câu 13: dãy số nào sau đây có giới hạn là +∞? A. u n = 6n 2 - 5n 3 B. u n =n 2 - 4n 3 C. u n = 7n 2 -n D. u n = 3n 3 -n 4 Quảng cáo Câu 14: Dãy nào sau đây có giưới hạn ...

nhi nguyen viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục (phần 2) Câu 1: Cho hàm số A. Mọi điểm thuộc R B. Mọi điểm trừ x=0 Quảng cáo C. Mọi điểm trừ x=1 D. Mọi điểm trừ x=0 và x=1 Câu 2: Phải bổ sung thêm giá trị f(0) giá trị bằng bao nhiêu để hàm số f(x) ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (phần 2) Câu 1: Số gia của hàm số f(x)=2x 2 -1 tại x o =1 ứng với số gia ∆x=0,1 bằng: A. 1 B. 1,42 C. 2,02 D. 0,42 Quảng cáo Câu 2: Cho hàm số y =√x,∆x là số gia của đối số ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác (phần 2) Câu 1: A. 0 B. 2 C. 1/2 D. 1/4 Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? ...

Hồng Quyên viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 2) Câu 11: * Ban văn nghệ lớp 11A có 7 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Cần chọn ra 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ để ghép thành 5 cặp nam nữ trình diễn tiết mục thời trang. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán? ...

Hồng Quyên viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 2) Câu 9. A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. +∞ Quảng cáo Câu 10. A. 2/5 B. 1/5 C. 0 D. 1 Câu 11. lim⁡(-3n 3 +2n 2 -5) bằng: A. -3 B. 0 C. -∞ ...

Hồng Quyên viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 3) Câu 21: -2 B. -1 C. 1 D. 2 Quảng cáo Câu 22: 0 B. 2/3 C. 3/5 D. +∞ Câu 23: 1 B. √5 C. √(2/11) D. +∞ ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 1) Câu 1: Cho tập hợp X ={0,1,2}. Các hoán vị của tập hợp X là: A. (0,1);(0,2);(1,2) B. (0,1,2);(1,2,0);(2,0,1) Quảng cáo C. (0,1,2);(2,1,0);(2,1,0) D. (0,1,2);(0,2,1),(1,0,2);(1,2,0);(2,1 ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số nhân

Trắc nghiệm Giải tích 11: Cấp số nhân Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân? A. u n =5n+3,n≥1 B. u n =4+3 n ,n≥1 Quảng cáo Câu 2. Cho cấp số nhân (u n ) có u 1 =5; u 2 = 8. Tìm u 4 A. 512/25 B. 125/512 C. 625/512 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:41 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 2) Câu 11: A. √5 B. 5/√2 C. 5/2 D. +∞ Quảng cáo Câu 12: A. 0 B. 1 C. 2 D. +∞ Câu 13: A. -3 B. -1 C. 0 D. 1 Câu 14: ...

nhi nguyen viết 19:41 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>