Toán học Lớp 11

Bài 1. Các hàm số lượng giác

Bài 1. Các hàm số lượng giác

Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

A. Tổ hợp

A. Tổ hợp

Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

B. Xác suất

B. Xác suất

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

Bài 5. Các quy tắc tính xác suất

Bài 5. Các quy tắc tính xác suất

Bài 2. Dãy số

Bài 2. Dãy số

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

Bài 4. Cấp số nhân

Bài 4. Cấp số nhân

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 3

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 3

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 1. Dãy số có giới hạn 0

Bài 1. Dãy số có giới hạn 0

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

Bài 3. Dãy số có giới hạn vô cực

Bài 3. Dãy số có giới hạn vô cực

A. Giới hạn của dãy số

A. Giới hạn của dãy số

Bài 4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số

Bài 4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số

Bài 2. Dãy số có giới hạn hữu hạn

Bài 2. Dãy số có giới hạn hữu hạn

Bài 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Bài 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Bài 8. Hàm số liên tục

Bài 8. Hàm số liên tục

Bài 5. Giới hạn một bên

Bài 5. Giới hạn một bên

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 4

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 4

Bài 7. Các dạng vô định

Bài 7. Các dạng vô định

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

Bài 4. Vi phân

Bài 4. Vi phân

Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Bài 1. Khái niệm đạo hàm

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

Bài 3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Bài 5. Đạo hàm cấp cao

Bài 5. Đạo hàm cấp cao

Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 5

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương 5

Bài 6. Phép vị tự

Bài 6. Phép vị tự

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 3. Phép đối xứng trục

Ôn tập chương I

Ôn tập chương I

Bài 5. Hai hình bằng nhau

Bài 5. Hai hình bằng nhau

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Bài 2: Hai đường thẳng song song

Bài 7. Phép đồng dạng

Bài 7. Phép đồng dạng

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II

Bài tập ôn tập chương II

Bài tập ôn tập chương II

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài tập ôn tập chương III

Bài tập ôn tập chương III

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 5: Khoảng cách

Bài 5: Khoảng cách

Các câu hỏi trắc nghiệm

Các câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1. Hàm số lượng giác

Bài 1. Hàm số lượng giác

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn

Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Ôn tập Chương II - Tổ hợp - Xác suất

Ôn tập Chương II - Tổ hợp - Xác suất

Chương III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Chương III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Ôn tập Chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Ôn tập Chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương IV. GIỚI HẠN

Chương IV. GIỚI HẠN

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 2. Giới hạn của hàm số.

Bài 2. Giới hạn của hàm số.

Bài 3. Hàm số liên tục

Bài 3. Hàm số liên tục

Ôn tập chương IV - Giới hạn

Ôn tập chương IV - Giới hạn

Chương V. ĐẠO HÀM

Chương V. ĐẠO HÀM

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương V - Đạo hàm

Ôn tập chương V - Đạo hàm

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bài 2. Phép Tịnh Tiến

Bài 2. Phép Tịnh Tiến

Bài 3. Phép Đối Xứng Trục

Bài 3. Phép Đối Xứng Trục

Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm

Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm

Bài 5. Phép Quay

Bài 5. Phép Quay

Bài 6. Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau

Bài 6. Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau

Bài 7. Phép Vị Tự

Bài 7. Phép Vị Tự

Bài 8. Phép Đồng Dạng

Bài 8. Phép Đồng Dạng

Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 1. Vectơ trong không gian

Bài 1. Vectơ trong không gian

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 5. Khoảng cách

Bài 5. Khoảng cách

Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 2

: Tổ hợp - Xác suất Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 2: Tổ hợp - Xác suất. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tương ứng. Bài 1: Quy tắc đếm Bài 2: Hoán vị ...

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 1

: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp ...

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 3

: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tương ứng. Bài ...

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 5

: Đạo hàm Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 5: Đạo hàm. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tương ứng. Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài 2: Các ...

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 4

: Giới hạn Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Chương 4: Giới hạn. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tương ứng. Bài 1: Giới hạn của dãy số Bài 2: Giới hạn của hàm ...

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Giới hạn của dãy số (phần 2) - Ví dụ

Câu 9. A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. +∞ Câu 10. A. 2/5 B. 1/5 C. 0 D. 1 Câu 11. lim⁡(-3n 3 +2n 2 -5) bằng: A. -3 B. 0 C. -∞ D. +∞ Câu 12. Lim(2n 4 +5n 2 -7n) bằng A. -∞ B. 0 C. 2 ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2

Để học tốt Toán 11, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra để xem chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 11 theo học kì: ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. 3/2 B. 1/2 C. -1/2 D. -3/2 Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. √3/2 B. √3 C. 3√3/2 D. 2√3 Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. 1/4 B. 1/2 ...

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 6)

Xem lại Phần trắc nghiệm Câu 1 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 2 : Đáp án D Lời giải: Ta có: Câu 3 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 4 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 5 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 6 : Đáp án ...

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11

Để học tốt Toán 11, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra để xem chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2: Tổ hợp xác suất Chương 3: Dãy số. ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.0 B.1/2 C.1 D.+∞ Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.0 B.2 C.6 D.∞ Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. 1/2 B. 1/4 C. -1/4 D. -1/2 Câu 4 (0,5 ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1

Để học tốt Toán 11, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra để xem chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 11 theo học kì: ...

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Xem lại Phần trắc nghiệm Câu 1 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 2 : Đáp án C Lời giải: Ta có: Câu 3 : Đáp án D Lời giải: Ta có: Câu 4 : Đáp án A Lời giải: Ta có: y = (x 2 - x + 1) -5 => y' = -5(2x-1)(x 2 - x + 1) -6 ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.-1 B.-1/2 C.1/2 D.1 Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.0 B.1/2 C.2/3 D.1 Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.0 B.1/2 C.1 D.3/2 Câu 4 (0,5 điểm) Cho ...

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 9)

Xem lại Phần trắc nghiệm Câu 1 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 2 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 3 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 4 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 5 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 6 : Đáp án ...

Đề kiểm tra Hình học 11

Để học tốt Toán 11, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra để xem chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Chương 1: Phép rời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.2 B.3 C.-3 D.-2 Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.-1 B.-1/2 C.1/2 D.1 Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. -3/2 B. -1/2 C. 1/2 D. 3/2 Câu 4 (0,5 ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị lim (n 2 -1)/(n+2) bằng: A.0 B.1 C.2 D.∞ Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.5/4 B.1 C.-1 D.-5/4 Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.1 B.1/3 C.1/6 D.0 Câu 4 (0,5 điểm) Cho hàm số y=(x 2 ...

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 7)

Xem lại Phần trắc nghiệm Câu 1 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 2 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 3 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 4 : Đáp án A Lời giải: Ta có: Câu 5 : Đáp án B Lời giải: Ta có: Câu 6 : Đáp án ...

Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.1 B.3/4 C.2/3 D.1/2 Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A. 1/6 B. 1/2 C.- 1/2 D.- 1/6 Câu 3 (0,5 điểm) Giá trị bằng: A.+∞ B.1 C.-1 D.-∞ Câu 4 ...

1 2 3 4 .. > >>