Hóa học Lớp 11

Bài 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 2: Phân loại các chất điện li

Bài 2: Phân loại các chất điện li

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối

Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 10: Nitơ

Bài 10: Nitơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat

Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 11: Amoniac và muối Amoni

Bài 11: Amoniac và muối Amoni

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 14: Photpho

Bài 14: Photpho

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 16: Phân bón hóa học

Bài 16: Phân bón hóa học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 20: Cacbon

Bài 20: Cacbon

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 23: Công nghiệp silicat

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

don viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ

Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 27: Phân tích nguyên tố

Bài 27: Phân tích nguyên tố

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

Son Dong viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 31: Phản ứng hữu cơ

Bài 31: Phản ứng hữu cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 33: Ankan: đồng bằng, đồng phân và danh pháp

Bài 33: Ankan: đồng bằng, đồng phân và danh pháp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý

Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 36: Xicloankan

Bài 36: Xicloankan

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 42: Khái niệm về Tecpen

Bài 42: Khái niệm về Tecpen

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 41: Ankanđien

Bài 41: Ankanđien

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 43: Ankin

Bài 43: Ankin

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 47: Stiren và Naphtalen

Bài 47: Stiren và Naphtalen

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no

Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 55: Phenol

Bài 55: Phenol

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen

Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 58: Anđehit và Xeton

Bài 58: Anđehit và Xeton

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng

Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton

Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

don viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự điện li

Bài 1. Sự điện li

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 7. Nitơ

Bài 7. Nitơ

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 10. Photpho

Bài 10. Photpho

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 12. Phân bón hóa học

Bài 12. Phân bón hóa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 15. Cacbon

Bài 15. Cacbon

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 18. Công nghiệp silicat

Bài 18. Công nghiệp silicat

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Son Dong viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 25. Ankan

Bài 25. Ankan

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 26. Xicloankan

Bài 26. Xicloankan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 29. Anken

Bài 29. Anken

Son Dong viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 30. Ankađien

Bài 30. Ankađien

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 32. Ankin

Bài 32. Ankin

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

don viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 33. Luyện tập: Ankin

Bài 33. Luyện tập: Ankin

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 40. Ancol

Bài 40. Ancol

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:18 ngày 18/05/2018

Bài 41. Phenol

Bài 41. Phenol

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 44. Anđehit - xeton

Bài 44. Anđehit - xeton

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 45. Axit cacboxylic

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 11/11/2018

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. C n H 2n O. B. C n H 2n-2 O. C. C n H 2n+2 O. D. C n H ...

nhi nguyen viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2)

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2) Câu 8: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là A. 3 B. ...

Hồng Quyên viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:51 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankin

Chương 6: Hidrocacbon không no Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankin Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C 4 H 6 là A.3 B. 2 C. 5 D. 4 Quảng cáo Câu 2: Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với ...

nhi nguyen viết 19:51 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Ancol và phenol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Ancol và phenol Câu 1: Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với A. Na B. NaOH C. Br 2 D. NaHCO 3 . Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 19:51 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankan

Chương 5: Hidrocacbon no Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankan Câu 1: Hợp chất (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 3 có tên gọi là A. neopentan B. 2-metylbutan C. ísobutan D. 1,2-đimetylpropan. Quảng cáo Câu 2: Khi được chiếu sáng , ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:50 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon (tiếp)

Trang sau Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon Trắc nghiệm Hóa 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon (tiếp) Câu 9: Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng vào lượng dư dung dịch Br 2 , thấy dung dịch Br ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:50 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Ankan

Chương 5: Hidrocacbon no Trắc nghiệm Hóa 11: Ankan Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là A. C n H n+2 B. C n H 2n+2 C. C n H 2n D. C n H 2n-2 Quảng cáo Câu 2: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C 5 H 12 là A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:50 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Axit cacboxylic (phần 2)

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Axit cacboxylic (phần 2) Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO 2 và z mol H 2 O (với z = y – x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO 3 (dư) thu được y mol CO 2 . Tên gọi của E là A. axit ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:50 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Hidrocacbon thơm

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Hidrocacbon thơm Câu 1: Toluen tác dụng với dung dịch KMnO 4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là A. C 6 H 5 OK. B. C 6 H 5 CH 2 OH. C. C 6 H 5 CHO. D. C ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:50 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Silic và hợp chất của silic

Chương 3: Cacbon - Silic Trắc nghiệm Hóa 11: Silic và hợp chất của silic Câu 1: Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ? A. F 2 B. O 2 C. H 2 D. Mg. Quảng cáo Câu 2: Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ? A. Si + ...

Hồng Quyên viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Câu 1: Cho Na tác dụng với etanol dư sau đó chưng cất đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào, cho thêm vài giọt quỳ tím thì thấy dung dịch A. có màu xanh . B. có ...

nhi nguyen viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Akadien

Chương 6: Hidrocacbon không no Trắc nghiệm Hóa 11: Akadien Câu 1: Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là A.8 B. 7 C. 6 D. 9 Quảng cáo Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. CH 2 = CH – CH 2 – CH 3 B. CH 3 – CH ...

nhi nguyen viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Axit cacboxylic

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Axit cacboxylic Câu 1: Số đồng phân axit ứng với công thức C 4 H 8 O 2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Quảng cáo Câu 2: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, ...

nhi nguyen viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Chương 2: Nitơ - Photpho Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng Câu 1: Cho các phản ứng sau : (1) Cu(NO 3 ) 2 (2) NH 4 NO 2 Quảng cáo (3) NH 3 + O 2 (4) NH 3 + Cl 2 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon Trắc nghiệm Hóa 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon Câu 1: Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây ? A.Br 2 B. NaOH C. NaCl D. AgNO 3 trong NH 3 Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:49 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankan (tiếp)

Chương 5: Hidrocacbon no Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankan (tiếp) Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH 4 , C 2 H 6 và C 3 H 8 thu được 4,48 lit khí CO 2 (đktc) và m gam H 2 O. Giá trị của V là A. 1,8 B. 3,6 C. 5,4 D. 7,2. ...

nhi nguyen viết 19:48 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Andehit

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Andehit Câu 9: Cho 3,6g anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO 3 ) trong dung dịch NH 3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO 3 đặc, sinh ra 2,24 lít ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:48 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>