Hóa học Lớp 11

Bài 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

Bài 2: Phân loại các chất điện li

Bài 2: Phân loại các chất điện li

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối

Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối

Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ

Bài 10: Nitơ

Bài 10: Nitơ

Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat

Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat

Bài 11: Amoniac và muối Amoni

Bài 11: Amoniac và muối Amoni

Bài 14: Photpho

Bài 14: Photpho

Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

Bài 16: Phân bón hóa học

Bài 16: Phân bón hóa học

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

Bài 20: Cacbon

Bài 20: Cacbon

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 23: Công nghiệp silicat

BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ

Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ

Bài 27: Phân tích nguyên tố

Bài 27: Phân tích nguyên tố

Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

Bài 31: Phản ứng hữu cơ

Bài 31: Phản ứng hữu cơ

Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 33: Ankan: đồng bằng, đồng phân và danh pháp

Bài 33: Ankan: đồng bằng, đồng phân và danh pháp

Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý

Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý

Bài 36: Xicloankan

Bài 36: Xicloankan

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bài 42: Khái niệm về Tecpen

Bài 42: Khái niệm về Tecpen

Bài 41: Ankanđien

Bài 41: Ankanđien

Bài 43: Ankin

Bài 43: Ankin

Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Bài 47: Stiren và Naphtalen

Bài 47: Stiren và Naphtalen

Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no

Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no

Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Bài 55: Phenol

Bài 55: Phenol

Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen

Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen

Bài 58: Anđehit và Xeton

Bài 58: Anđehit và Xeton

Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng

Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng

Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton

Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton

Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 1. Sự điện li

Bài 1. Sự điện li

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 7. Nitơ

Bài 7. Nitơ

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Bài 10. Photpho

Bài 10. Photpho

Bài 12. Phân bón hóa học

Bài 12. Phân bón hóa học

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 15. Cacbon

Bài 15. Cacbon

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 18. Công nghiệp silicat

Bài 18. Công nghiệp silicat

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 25. Ankan

Bài 25. Ankan

Bài 26. Xicloankan

Bài 26. Xicloankan

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan

Bài 29. Anken

Bài 29. Anken

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Bài 30. Ankađien

Bài 30. Ankađien

Bài 32. Ankin

Bài 32. Ankin

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Bài 33. Luyện tập: Ankin

Bài 33. Luyện tập: Ankin

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 40. Ancol

Bài 40. Ancol

Bài 41. Phenol

Bài 41. Phenol

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài 44. Anđehit - xeton

Bài 44. Anđehit - xeton

Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11): Hợp chất X có công thức phân tử C 3 H 6 O tác dụng với một lượng dư AgNO 3 trong dung dịch NH 3 . Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X? Lời giải: - Đáp án D . - Vì X ...

Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 10 (trang 213 SGK Hóa 11): Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO ...

Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11): Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau : a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính. c) Khi tác dụng với hiđro có xúc ...

Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 9 (trang 213 SGK Hóa 11): Axit fomic tác dụng với AgNO 3 trong dung dịch NH 3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng. Lời giải: ...

Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 2 (trang 210 SGK Hóa 11): Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit. Lời giải: Các bài giải bài tập Hóa 11 Bài 45

Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 4 (trang 213 SGK Hóa 11): Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO 3 . Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể ...

Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11): Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO 3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. Lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một ...

Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa 11

Bài 44 : Anđehit - Xeton Bài 5 (trang 203 SGK Hóa 11): Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng. Lời giải: CH 3 CHO + 2AgNO 3 + 3NH ...

Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 5 (trang 210 SGK Hóa 11): Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X. Lời giải: Gọi công thức phân tử của X là C n H 2n+1 ...

Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 5 (trang 213 SGK Hóa 11): Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO 3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH ...

Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11): Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO 3 trong dung dịch NH 3 thu được 2,15 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp ...

Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11): Chất Y có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C 4 H 7 O 2 Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây? A. Anđehit ; B. Axit. C. Ancol ; D. Xeton. Lời giải: ...

Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của ...

Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 6 (trang 213 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau: Lời giải: Các bài giải bài tập Hóa 11 Bài 46

Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11

Bài 44 : Anđehit - Xeton Bài 8 (trang 204 SGK Hóa 11): Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH 3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết ...

Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa 11

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic. Lời giải: Các bài giải bài tập Hóa 11 Bài 46

Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 6 (trang 210 SGK Hóa 11): Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối. a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn. b. Xác định ...

Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa 11

Bài 41 : Phenol Bài 6 (trang 193 SGK Hóa 11): Viết các phương trình hóa học điều chế: - phenol từ benzen (1) - stiren từ etylbenzen (2) Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ. Lời giải: - (1) Điều chế phenol phenol từ benzen: C 6 H 6 + Br 2 ...

Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa 11

Bài 44 : Anđehit - Xeton Bài 7 (trang 203 SGK Hóa 11): Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công ...

Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa 11

Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 7 (trang 210 SGK Hóa 11): Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H 2 SO 4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este. a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính phần trăm khối ...

1 2 3 4 .. > >>