Toán học Lớp 8

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Nhân đơn thức với đa thức.

Nhân đơn thức với đa thức.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Nhân đa thức với đa thức.

Nhân đa thức với đa thức.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1)

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:00 ngày 18/05/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Chia đơn thức cho đơn thức.

Chia đơn thức cho đơn thức.

don viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chia đa thức cho đơn thức.

Chia đa thức cho đơn thức.

Son Dong viết 09:00 ngày 18/05/2018

Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức

Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phân thức đại số

Phân thức đại số

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Tính chất cơ bản của phân thức

Tính chất cơ bản của phân thức

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:00 ngày 18/05/2018

Rút gọn phân thức

Rút gọn phân thức

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phép trừ các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Phép chia các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phép nhân các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II- Phân thức đại số

Ôn tập chương II- Phân thức đại số

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Tứ giác

Tứ giác

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Hình thang cân

Hình thang cân

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:01 ngày 18/05/2018

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Đối xứng trục

Đối xứng trục

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Hình bình hành

Hình bình hành

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Đối xứng tâm

Đối xứng tâm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Son Dong viết 09:01 ngày 18/05/2018

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I. Tứ giác - Hình học lớp 8 tập 1

Ôn tập chương I. Tứ giác - Hình học lớp 8 tập 1

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Hình thoi

Hình thoi

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Hình vuông

Hình vuông

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:01 ngày 18/05/2018

Đa giác. Đa giác đều

Đa giác. Đa giác đều

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

don viết 09:01 ngày 18/05/2018

Diện tích tam giác

Diện tích tam giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Diện tích đa giác

Diện tích đa giác

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II - Đa giác. Điện tích đa giác

Ôn tập chương II - Đa giác. Điện tích đa giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Mở đầu về phương trình

Mở đầu về phương trình

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phương trình tích

Phương trình tích

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

don viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 18/05/2018

Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8

Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:02 ngày 18/05/2018

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình một ẩn

Son Dong viết 09:02 ngày 18/05/2018

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:02 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Định lí TaLet trong tam giác

Định lí TaLet trong tam giác

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Tính chất đường phân giác của tam giác

Tính chất đường phân giác của tam giác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Hai tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trường hợp đồng dạng thứ hai

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.HÌNH CHÓP ĐỀU

CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.HÌNH CHÓP ĐỀU

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:04 ngày 18/05/2018

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 18/05/2018

Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:03 ngày 18/05/2018

Thể tích của hình chóp đều

Thể tích của hình chóp đều

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:04 ngày 18/05/2018

Diện tích xung quanh của hình chóp

Diện tích xung quanh của hình chóp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:04 ngày 18/05/2018

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Son Dong viết 09:04 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:03 ngày 18/05/2018

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 8

don viết 09:03 ngày 18/05/2018

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Son Dong viết 09:03 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Ôn tập chương IV Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều với lời giải chi tiết, rõ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:00 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều với lời giải chi tiết, rõ ràng theo ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:00 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Phần Đại số Giải bài tập Toán lớp 8: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:59 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:59 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Phần Hình học Giải bài tập Toán lớp 8: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm Giải bài tập SGK Toán lớp 8: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:59 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng với lời giải chi tiết, rõ ràng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:59 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông với lời giải chi tiết, ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều với lời giải chi tiết, rõ ràng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 9: Thể tích của hình chóp đều Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Thể tích của hình chóp đều với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng với lời giải chi tiết, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét với lời giải chi tiết, rõ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Ôn tập chương III Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác với lời giải chi tiết, rõ ràng ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:57 ngày 17/08/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1 Giải bài tập Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:57 ngày 17/08/2018
1 2 3 4 .. > >>