Toán học Lớp 12

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 4. Đường tiệm cận

Bài 4. Đường tiệm cận

Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 1. Lũy thừa

Bài 1. Lũy thừa

Bài 3. Lôgarit

Bài 3. Lôgarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 2. Tích phân

Bài 2. Tích phân

Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 1. Số phức

Bài 1. Số phức

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Ôn tập Chương IV - Số phức

Ôn tập Chương IV - Số phức

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Ôn tập chương I - Khối đa diện

Ôn tập chương I - Khối đa diện

Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2. Mặt cầu

Bài 2. Mặt cầu

Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Hình học 12 nâng cao, Ôn tập cuối năm, NXBGD

Ôn tập cuối năm I. Bài tập II.Câu hỏi trắc nghiệm III. Một số đề kiểm tra Đề 1 Đề 2 Đề 3 CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - Bài ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 3 Bài 3, NXBGD

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2. Một số ví dụ 3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 4. Một số bài toán về tính khoảng cách CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 1, NXBGD

CHƯƠNG 2: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN BÀI 1: MẶT CẦU, KHỐI CẦU 1. Định nghĩa mặt cầu 2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng 3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng 4. Diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu Khái niệm về mặt cầu và thể tích khối cầu Các công ...

Hình học 12 nâng cao, Ôn tập chương 1 , NXBGD

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 I. Kiến thức cần nhớ II. Câu hỏi tự kiểm tra III. Bài tập IV. Câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - OT01 ...

Hình học 12 nâng cao, Hướng dẫn giải, đáp số, NXBGD

CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - Bài - - - - Bài - - - - - DS -

Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 2, NXBGD

BÀI 2: PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG VÀ SỰ BẰNG NHAU CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN 1. Phép đối xứng qua mặt phẳng 2. Mặt phẳng đối xứng của một hình 3. Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó 4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình a) Định nghĩa phép dời hình b) Một số ví ...

Hình học 12 nâng cao, Ôn tập chương 2 , NXBGD

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I. Kiến thức cần nhớ A. Mặt cầu, khối cầu Mặt trụ, hình trụ và khối trụ C. Mặt nón, hình nón và khối nón II. Câu hỏi tự kiểm tra III. Bài tập CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 3, NXBGD

BÀI 3: MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ 1. Định nghĩa mặt trụ 2. Hình trụ và khối trụ 3. Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài ...

Tập tin:Hinh-hoc-12-CB-CII-B2-T1-Phuong-trinh-mat-phang-Nguyen-The-Phuc-2008.doc

‎ (kích thước tập tin: 139 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Lịch sử tập tin Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó. Ngày/Giờ ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 2, NXBGD

BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY 1. Định nghĩa 2. Một số ví dụ CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - Bài - 02 - - - Bài - - - - ...

Hình học 12 nâng cao, Ôn tập chương 3, NXBGD

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I. Kiến thức cần nhớ II. Câu hỏi tự kiểm tra III. Bài tập IV. Câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 1, NXBGD

CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1. Khối đa diện, khối chóp, khối lăng trụ 2. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 3 Bài 1, NXBGD

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN BÀI 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1. Hệ trục tọa độ trong không gian Thuật ngữ và kí hiệu 2. Tọa độ của vectơ 3. Tọa độ của điểm 4. Liên hệ giữa tọa độ vectơ và tọa độ hai điểm mút 5. Tích có hướng của hai vectơ Tính chất ...

Tập tin:TThk1Hinh12.DOC

‎ (kích thước tập tin: 571 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Tóm tắt Hình 12 Hk1 - Soạn theo chương trình chỉnh lý hợp nhất năm 2000 - Không phân ban Lịch sử ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 3, NXBGD

BÀI 3: PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN. CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 1. Phép vị tự trong không gian 2. Hai hình đồng dạng 3. Khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT ...

Tập tin:TThk2Hinh12.DOC

‎ (kích thước tập tin: 313 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Tóm tắt Hình 12 Hk2 - Soạn theo chương trình chỉnh lý hợp nhất năm 2000 - Không phân ban Xem thêm ...

Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 4, NXBGD

BÀI 4: MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN 1. Định nghĩa mặt nón 2. Hình nón và khối nón 3. Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG ...

Tập tin:Bai-tap-Hypebol-Hinh-hoc-12.ppt

‎ (kích thước tập tin: 805 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Lịch sử tập tin Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó. ...

Hình học 12 nâng cao, Bảng thuật ngữ, NXBGD

CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài - - - - Bài - - - - Bài - - - - - - TN

Hình học 12 nâng cao, Chương 3 Bài 2, NXBGD

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 1. Phương trình mặt phẳng 2. Các trường hợp riêng 3. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Hai bộ số tỉ lệ Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 4. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG ...

1 2 3 4 .. > >>