Toán học Lớp 12

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đường tiệm cận

Bài 4. Đường tiệm cận

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 2. Hàm số lũy thừa

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 1. Lũy thừa

Bài 1. Lũy thừa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Lôgarit

Bài 3. Lôgarit

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tích phân

Bài 2. Tích phân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 1. Nguyên hàm

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 1. Số phức

Bài 1. Số phức

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 3. Phép chia số phức

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương IV - Số phức

Ôn tập Chương IV - Số phức

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:01 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

don viết 10:01 ngày 18/05/2018

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Son Dong viết 10:01 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I - Khối đa diện

Ôn tập chương I - Khối đa diện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 2. Mặt cầu

Bài 2. Mặt cầu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3) Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x 2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là: A. 0 B. -8/3 C. 8/3 D. Kết quả khác . Quảng cáo Câu 14: Thể tích ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5) Câu 33: Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi? ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2) Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số A.x = -1 B. x = 1 C. x = 1/2 D. x = 2 Quảng cáo Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log 5 12 bằng Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4 Câu 1: Cho hai số phức z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z 1 - 2z 2 là A. 1 và 12 B. -1 và 12 C. –1 và 12i D. 1 và 12i. Quảng cáo Câu 2: Phần thực và ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm Câu 1: Tìm m để y = x 3 - 3x 2 +mx - 1 có hai điểm cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn Quảng cáo Câu 2: Tìm m để hàm số y = (1/3)x 3 - x 2 - mx + 1 luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức Câu 6: Môđun của số phức z = 2 - √3i là A. √7 B. 2 + √3 C. 2 - √3 D. 7 Quảng cáo Câu 7: Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là A. M (1; 2) B. M (1; -2) C. M (-1; 2) D. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2) Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là Quảng cáo Câu 2: Phần thực và phần ảo của số phức A. 0 và 1 B. 0 và i C. 0 và -1 D. 0 và – i. Câu 3: Cho số phức Phần ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực Câu 1: Phương trình z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i có nghiệm là z = 2 + i khi A. a = 1, b = 4 B. a = -1, b = 4 C. a = -1, b = -4 D. a = 1, b = -4 Quảng cáo Câu 2: Phương trình (1 + ...

Hồng Quyên viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit Câu 1: Giả sử x là nghiệm của phương trình A. 0 B. ln3 C. –ln3 D. 1/ln3 Quảng cáo Câu 2: Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình 3 2x 2 + 2x + 1 - 28.3 x 2 + x + 9 = ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức Câu 1: Tổng của hai số phức z 1 = 1 - 2i, z 2 = 2 - 3i là A. 2 + 5i B. 2 – 5i C. 1 + 5i D. 1 – 5i. Quảng cáo Câu 2: Cho hai số phức z 1 = 2 + 3i, z 2 = 2 - 4i . Hiệu z 1 - z 2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức Câu 7: Cho z = -1 + 3i . Số phức w = iz − + 2z bằng A. 1 + 5i B. 1 + 7i C. – 1 + 5i D. – 1 + 7i Quảng cáo Câu 8: Cho z = 1 + 2i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 2z + ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (Phần 2) Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 e -2x trên đoạn [-1; 4] Quảng cáo Câu 7: Số lượng cá thể của một mẻ cấy vi khuẩn sau t ngày kể từ lúc ban đầu được ước ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân

Trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân Câu 1: Tích phân Quảng cáo Câu 2: Cho hai tích phân: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng? Câu 3: Câu 4: Tính tích phân A. I = 0 B. I = a 2 C. I = -a 2 D. I = 2a 2 . ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số Quảng cáo Câu 2: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là sai? Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số Câu 4: A. I = x 2 .sinx + x.cosx - 2sinx + C B. I = x 2 .sinx + ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 3) Câu 1: Giải bất phương trình A. x < -6 hoặc x > 2 C. x < -2 hoặc x > 6 B. -6 < x < 2 D. -2 < x < 6 Quảng cáo Câu 2: Giải bất phương ...

Hồng Quyên viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 3) Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên (0; +∞) ? Quảng cáo Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 3: Số nào sau đây là lớn hơn 1? Câu 4: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: A. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 4)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 4) Câu 25: Tìm số x khác 0 thỏa mãn (7x) 14 = (14x) 7 A. 7 B. 14 C. 1/7 D. 2/7 Quảng cáo Câu 26: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Câu 27: Số lượng của một đàn chim sau ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Nguyên hàm

Trắc nghiệm Giải tích 12: Nguyên hàm Câu 1: Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx . A. I = sin(4x + 2) + C B. I = - sin(4x + 3) + C C. I = (1/4).sin(4x + 3) + C D. I = 4sin(4x + 3) + C Quảng cáo Câu 2: Tìm I = ∫x.e 3x dx Câu 3: Tìm I = ...

Hồng Quyên viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 2) Câu 7: Quảng cáo Câu 8: Tích phân với α ∈ [0; π] là: A. αcosα - sinα B. αcosα + sinα C. -αcosα + sinα D. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 2) Câu 6: Tìm tập nghiệm của bất phương trình log(x - 21) < 2 - logx A. (-4; 25) B. (0; 25) C. (21; 25) D. (25; +∞) Quảng cáo Câu 7: Tìm miền xác định ...

Hồng Quyên viết 23:13 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>