Toán học Lớp 10

Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 1: Đại cương về hàm số

Bài 1: Đại cương về hàm số

Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 2

Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Bài tập ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập chương 3

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 3: Bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 3: Bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu

Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu

Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Ôn tập chương 5

Ôn tập chương 5

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bài 4: Một số công thức lượng giác

Bài 4: Một số công thức lượng giác

Bài 2. Tổng của hai vectơ

Bài 2. Tổng của hai vectơ

Bài 4. Tích của một vectơ với một số

Bài 4. Tích của một vectơ với một số

Bài 1. Các định nghĩa

Bài 1. Các định nghĩa

Ôn tập chương I - Vectơ

Ôn tập chương I - Vectơ

Bài 3. Hiệu của hai vectơ

Bài 3. Hiệu của hai vectơ

Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài 3. Khoảng cách và góc

Bài 3. Khoảng cách và góc

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5. Đường Elip

Bài 5. Đường Elip

Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Bài 4. Đường tròn

Bài 4. Đường tròn

Bài 7. Đường Parabol

Bài 7. Đường Parabol

Bài 6. Đường hypebol

Bài 6. Đường hypebol

Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 8. Ba đường cônic

Bài 8. Ba đường cônic

Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề

Bài 1. Mệnh đề

Bài 2. Tập hợp

Bài 2. Tập hợp

Bài 3. Các phép toán tập hợp

Bài 3. Các phép toán tập hợp

Bài 4. Các tập hợp số

Bài 4. Các tập hợp số

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp

Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1. Hàm số

Bài 1. Hàm số

Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài 2. Hàm số y = ax + b

Bài 2. Hàm số y = ax + b

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương III.PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Chương III.PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 1. Đại cương về phương trình

Bài 1. Đại cương về phương trình

Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình

Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình

Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Bất đẳng thức

Bài 1. Bất đẳng thức

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Chương V. THỐNG KÊ

Chương V. THỐNG KÊ

Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Bài 2. Biểu đồ

Bài 2. Biểu đồ

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương V - Thống kê

Ôn tập chương V - Thống kê

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 3. Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10

Chương I. VECTƠ

Chương I. VECTƠ

Các định nghĩa

Các định nghĩa

Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Bài 4. Hệ trục tọa độ

Bài 4. Hệ trục tọa độ

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 2. Phương trình đường tròn

Bài 2. Phương trình đường tròn

Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 1. Phương trình đường thẳng

Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 3. Phương trình đường Elip

Bài 3. Phương trình đường Elip

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 10

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 10

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 2

Để học tốt Hình học lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo phần bài tập trắc nghiệm tương ứng. Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 Bài 2: Tích ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 3

Để học tốt Hình học lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo phần bài tập trắc nghiệm tương ứng. Bài 1: Phương trình đường thẳng Bài 2: Phương trình đường tròn Bài 3: ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1

Để học tốt Hình học lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1: Vectơ. Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo phần bài tập trắc nghiệm tương ứng. Bài 1: Các định nghĩa Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ Bài 3: Tích của vectơ với một số Bài ...

Giải bài 5 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 5 (trang 99 SGK Hình học 10) : Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC ta đều có: a, a = b cosC + c cosB; b, sinA = sinBcosC + sinCcosB; c, h a = 2RsinBsinC. Lời giải Tên các bài giải Ôn tập cuối năm hình học ...

Giải bài 30 trang 98 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 30 (trang 98 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 4 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 4 (trang 99 SGK Hình học 10) : Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2cm. a, Tính độ dài của đoạn thẳng AM và tính coossin của góc BAM ; b, Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM; c, ...

Giải bài 24 trang 97 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 24 (trang 97 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 9 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 9 (trang 99 SGK Hình học 10) : Cho elip (E) có phương trình: a, Hãy xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip (E) và vẽ elip đó. b, Qua tiêu điểm của elip dựng đường song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N. Tính độ dài ...

Giải bài 28 trang 98 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 28 (trang 98 SGK Hình học 10) : Khi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây? A, Elip; B, Đường thẳng; C, Parapol; D, Đường tròn. Lời giải Tên ...

Giải bài 21 trang 96 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 21 (trang 96 SGK Hình học 10) : Lời giải Vì (E) có độ dài trục nhỏ là 6(do b = 3) nên mệnh đề IV sai. Vậy chọn đáp án D. Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. ...

Giải bài 6 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 6 (trang 99 SGK Hình học 10) : Cho các điểm A(2; 3), B(9; 4), M(5; y) và P(x; 2). a, Tìm y để tam giác AMB vuông tại M; b, Tìm x để ba điểm A, B và P thẳng hàng. Lời giải Tên các bài giải Ôn tập cuối năm hình học 10 khác trên ...

Giải bài 3 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 3 (trang 99 SGK Hình học 10) : Cho tam giác đều ABC cạnh a. a, Cho M là một điểm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính MA 2 + MB 2 + MC 2 theo a. b, Cho đường thẳng d tùy ý, tìm điểm N trên đường thẳng d sao cho NA 2 + NB 2 ...

Giải bài 8 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 8 (trang 99 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập cuối năm hình học 10 khác trên VietJack Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 22 trang 97 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 22 (trang 97 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 15 trang 96 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 15 (trang 96 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 7 trang 99 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 7 (trang 99 SGK Hình học 10) : Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình đường thẳng AB, BH và AH lần lượt là 4x + y – 12 = 0, 5x – 4y – 15 = 0 và 2x + 2y – 9 = 0. Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao ...

Giải bài 2 trang 98 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 2 (trang 98 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập cuối năm hình học 10 khác trên VietJack Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 27 trang 98 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 27 (trang 98 SGK Hình học 10) : Cho đương tròn (C) tâm F 1 bán kính 2a và một điểm F 2 ở bên trong của (C). Tập hợp tâm M của các đường tròn (C') thay đổi nhưng luôn đi qua F 2 và tiếp xúc với (C)(hình dưới) ...

Giải bài 29 trang 98 SGK hình học 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Ôn tập chương 3 Bài 29 (trang 98 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập chương 3 khác trên VietJack II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

Giải bài 1 trang 98 SGK hình học 10

Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 1 (trang 98 SGK Hình học 10) : Lời giải Tên các bài giải Ôn tập cuối năm hình học 10 khác trên VietJack Mục lục giải Toán 10 theo chương: ...

1 2 3 4 .. > >>