Toán học Lớp 10

Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 2: Hàm số bậc nhất

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Đại cương về hàm số

Bài 1: Đại cương về hàm số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 2

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 3: Hàm số bậc hai

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 1: Đại cương về phương trình

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài tập ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập chương 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3: Bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 3: Bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất một ẩn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu

Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương 5

Ôn tập chương 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Bài 4: Một số công thức lượng giác

Bài 4: Một số công thức lượng giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tổng của hai vectơ

Bài 2. Tổng của hai vectơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 4. Tích của một vectơ với một số

Bài 4. Tích của một vectơ với một số

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1. Các định nghĩa

Bài 1. Các định nghĩa

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I - Vectơ

Ôn tập chương I - Vectơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 3. Hiệu của hai vectơ

Bài 3. Hiệu của hai vectơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 3. Khoảng cách và góc

Bài 3. Khoảng cách và góc

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 5. Đường Elip

Bài 5. Đường Elip

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đường tròn

Bài 4. Đường tròn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 7. Đường Parabol

Bài 7. Đường Parabol

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Bài 6. Đường hypebol

Bài 6. Đường hypebol

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:17 ngày 18/05/2018

Bài 8. Ba đường cônic

Bài 8. Ba đường cônic

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:18 ngày 18/05/2018

Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 1. Mệnh đề

Bài 1. Mệnh đề

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tập hợp

Bài 2. Tập hợp

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các phép toán tập hợp

Bài 3. Các phép toán tập hợp

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các tập hợp số

Bài 4. Các tập hợp số

Son Dong viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp

Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp

don viết 09:32 ngày 18/05/2018

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 1. Hàm số

Bài 1. Hàm số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:32 ngày 18/05/2018

Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài 3. Hàm số bậc hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hàm số y = ax + b

Bài 2. Hàm số y = ax + b

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Chương III.PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Chương III.PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 1. Đại cương về phương trình

Bài 1. Đại cương về phương trình

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:32 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình

Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 1. Bất đẳng thức

Bài 1. Bất đẳng thức

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Chương V. THỐNG KÊ

Chương V. THỐNG KÊ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 2. Biểu đồ

Bài 2. Biểu đồ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương V - Thống kê

Ôn tập chương V - Thống kê

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bài 1. Cung và góc lượng giác

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 3. Công thức lượng giác

Bài 3. Công thức lượng giác

Son Dong viết 09:33 ngày 18/05/2018

Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

Chương I. VECTƠ

Chương I. VECTƠ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:33 ngày 18/05/2018

Các định nghĩa

Các định nghĩa

don viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bài 3. Tích của vectơ với một số

Son Dong viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:33 ngày 18/05/2018

Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 4. Hệ trục tọa độ

Bài 4. Hệ trục tọa độ

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Son Dong viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 2. Phương trình đường tròn

Bài 2. Phương trình đường tròn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:35 ngày 18/05/2018

Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 1. Phương trình đường thẳng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:34 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

don viết 09:34 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phương trình đường Elip

Bài 3. Phương trình đường Elip

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:34 ngày 18/05/2018

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 10

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 10

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:34 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2) Câu 1: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài tiêu cự bằng 6 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục nhỏ bằng 8, hình chữ nhật cơ sở có chu vi ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5) Câu 22: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 -4x+2y-4=0. Một phương trình tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ điểm M(-4; 2) là A. – 4x + 3y – 22 = 0 B. 4x + 3y + 10 = 0 Quảng cáo C. 3x + 4y + ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4) Câu 16: Cho elip (E) có phương trình: với hai tiêu điểm F 1 ,F 2 . Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF 1 F 2 đạt giá trị lớn nhất là: A. 60 B. 120 C. 160 D. Thay đổi phụ thuộc vào vị trí của M ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1) Câu 1: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 +2x-8y=0. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R với A. I(2;-8),R=2√2 B. I(1;-4),R=3 Quảng cáo C. I(-1;4),R=3 D. I(1;-4),R=2√2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6) Câu 29: Cho hai đường tròn C 1 :x 2 +y 2 -6x-4y+9=0 và C 2 :x 2 +y 2 -2x-8y+13=0. Giao điểm của hai đường tròn là A. A(1; 3), B(2; 4) B. A(1; 2), B(3; 4) Quảng cáo C. A(1; 4), B(2; 3) ...

nhi nguyen viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 3)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 3) Câu 9: Cho elip (E) có phương trình và M là điểm nằm trên (E). Khẳng định nào sau đây là luôn đúng? A. OM ≤ 4 B. 4 ≤ OM ≤ 5 C. 5 ≤ OM ≤ √ 41 D. OM ≥ √ 41 Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 5)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 5) Câu 25: Cho α là góc tạo bởi hai đường thẳng d 1 : y=k 1 x + m 1 và d 2 : y=k 2 y + m 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng? Quảng cáo Câu 26: Cho α là góc tạo bởi hai đường thẳng d 1 : ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 4) Câu 15: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 +8x+6y+5=0 và đường thẳng Δ: 3x – 4y – 10 = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng không cắt đường tròn B. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 1) Câu 1: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lơn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình của elip có 1 tiêu điểm F 2 (1;0) và đi qua điểm M(2; -2/√5) là: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 4) Câu 17: Cho điểm A(3; 4), B(-1; 2). Phương trình của đường thẳng AB là: A. x – 2y + 5 = 0 B. 2x + y – 5 =0 Quảng cáo C. x + 2y – 5 = 0 D. 2x – y =0 Câu 18: Cho điểm A(3; 4), B(-1; 2). ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 8)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 8) Câu 46: Cho ba đường thẳng d 1 :2x+3y+1=0,d 2 :mx+(m-1)y-2m+1=0,d 3 :2x+y-5=0. Giá trị của m để hai đường thẳng d 1 ,d 2 cắt nhai tại một điểm nằm trên d 3 là: A. m = 0 B. m = - 4 C. m = 4 D. không tồn tại giá ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 2) Câu 1: Cho đường tròn (C) có phương trình (x-2) 2 +(y+1) 2 =4. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R với A. I(-2; 1), R = 4 B. I(2; -1), R = 4 Quảng cáo C. I(2; -1), R = 2 D. I(-2; 1), R = ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 1) Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 6, góc A = 120 o . Độ dài cạnh BC là: A. √19 B. 2√19 C. 3√19 D. 2√7 Quảng cáo Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = 4, ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 6)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 6) Câu 32: Khoảng cách giữa hai đường thẳng d 1 : x+3y-5=0 và d 2 : x+3y+7=0 được cho bởi công thức nào sau đây? Quảng cáo Câu 33: Khoảng cách giữa hai đường thẳng d 1 : 6x-4y+5=0 và d 2 : 3x-2y+1=0 ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 7)

Trắc nghiệm Hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 7) Câu 33: Cho hình thoi ABCD. Giá trị của A. 1 B. 0 Quảng cáo C. AB 2 - BC 2 D. AB 2 + BC 2 Câu 34: Nếu điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì A. 1 B. -AB 2 ...

Hồng Quyên viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 3)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 3) Câu 8: Phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(1; 2), B(-1; 1), C(2;3) là: Quảng cáo Câu 9: Đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng Δ: x + y – 3 =0 và đi qua hai điểm A(-1; 3), B(1; 4) có ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 8)

Trắc nghiệm Hình học 10: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 8) Câu 38: Cho tam giác ABC có a = BC, b = CA, c = AB. Khẳng định nào sau đây đúng? A. sinB + sinC > sinA B. sinC + sinA > sinB Quảng cáo C. sinA + sinB > sinC D. sin⁡A+sin⁡B ≤ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 3)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 3) Câu 9: Phương trình của đường thẳng qua điểm M(x 0 ; y 0 ) có vectơ chỉ phương u → =(a;b) là: A. b(x-x 0 ) - a(y-y 0 )=0 Quảng cáo B. a(x+x 0 ) + b(y+y 0 )=0 C. a(x-x 0 ) + ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 2) Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 4, góc A = 60 o . M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biểu thức BN → . CM → bằng A. 5 B. -5 Quảng cáo C. 7 D. -7 Câu 8: ...

nhi nguyen viết 19:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 7)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường thẳng (phần 7) Câu 39: Cho điểm A(7; 4) và đường thẳng Δ: 3x – 4y + 8 = 0. Bán kính đường tròn tâm A và tiếp xúc với Δ là: Quảng cáo Câu 40: Cho hai đường thẳng d 1 :x-3y+4=0,d 2 :2x-y+3=0. Bán kính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:12 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>