Sinh học Lớp 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 1: Menđen và di truyền học

Bài 1: Menđen và di truyền học

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7: Ôn tập chương I

Bài 7: Ôn tập chương I

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 9: Nguyên phân

Bài 9: Nguyên phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 10: Giảm phân

Bài 10: Giảm phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 13: Di truyền liên kết

Bài 13: Di truyền liên kết

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 15: ADN

Bài 15: ADN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 18: Prôtêin

Bài 18: Prôtêin

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 21: Đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 25: Thường biến

Bài 25: Thường biến

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 30: Di truyền học với con người

Bài 30: Di truyền học với con người

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 31: Công nghệ tế bào

Bài 31: Công nghệ tế bào

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 32: Công nghệ gen

Bài 32: Công nghệ gen

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 35: Ưu thế lai

Bài 35: Ưu thế lai

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 47: Quần thể sinh vật

Bài 47: Quần thể sinh vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 48: Quần thể người

Bài 48: Quần thể người

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 49: Quần xã sinh vật

Bài 49: Quần xã sinh vật

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra 45'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, bò, châu chấu, chim, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thổ có trong quần xã sinh vật trên. b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 6(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tấc nào? Nêu ví dụ chứng minh. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân? Đề kiểm tra ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 8(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Sự biến đổi số lượng một cặp NST thường gặp ở dạng nào ? Cơ chế hình thành ra sao? Câu 2 . Bản chất của quá trình nguyên phân và giảm phân? ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (4 điểm) Ưu thế lai là gì ? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai ? Câu 4. (1 điểm) trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai ? ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 4(có lời giải chi tiết)

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau kết quả thu được 59 cây có vỏ hạt trơn và 61 cây có vỏ hạt nhăn. Biết ràng vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:30 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (5 điểm) thế nào là lai khác dòng, lai khác thứ, lai kinh tế? Cho ví dụ minh hoạ. Đề kiểm tra 15' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:30 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Khái niệm về NST giới tính? Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh? Câu 3 . Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc NST. Nguyên nhân phát sinh đột biến NST? ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 5(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Nêu bản chất mối quan hệ của sơ đồ sau: Gen (1 đoạn ADN) → mARN → protein → tính trạng Câu 2 . Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN? Câu 3 . Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội? Nêu đặc điểm của cơ thể đa bội. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 7(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Biến dị là gì? Có mấy loại biến dị ? Nêu đặc điểm của loại biến dị không di truyền. Câu 2 . Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ gen (đoạn ADN) → mARN → protein →tính trạng Câu 3 . Kết luận chung về di truyền học với con người? ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:28 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao? Câu 2 . So sánh những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 3(có lời giải chi tiết)

Ở người bệnh A do một gen kiểm soát, một cặp vợ chồng bình thường sinh được 3 người con. Hai người con gái bình thường, con trai bị bệnh. Đề kiểm tra ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:26 ngày 24/06/2018

Giải bài 2 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2. Bảng 66.2. Các quy luật di truyền Quy luật di truyền Nội dung Giải thích Phân li Phân li độc lập Di truyền giới tính ...

Nguyễn Minh viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 191 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 3 (trang 191 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3. Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm Đặc điểm Cây Một lá mầm Cây Hai lá mầm Lời giải: Đặc điểm ...

Nguyễn Minh viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải Bài 9 trang 190 sgk Sinh 9

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Bài 9 (trang 190 sgk Sinh học 9) : Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái. Lời giải: - Cần bảo vệ các hệ sinh thái vì hệ sinh thái có vai trò rất quan ...

Nguyễn Minh viết 22:11 ngày 08/05/2018

Giải Bài 3 trang 183 sgk Sinh 9

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài 3 (trang 183 sgk Sinh học 9) : Vì sao cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu biện pháp bảo vệ. Lời giải: - Biển là hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bề mặt Trái Đất. Các loài động thực vật trong hệ sinh ...

Nguyễn Minh viết 22:11 ngày 08/05/2018

Giải Bài 1 trang 177 sgk Sinh 9

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Bài 1 (trang 177 sgk Sinh học 9) : Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào? Lời giải: Tài nguyên không tái sinh Tài nguyên tái sinh Là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn ...

Nguyễn Minh viết 22:10 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 153 sgk Sinh 9

Bài 50: Hệ sinh thái Bài 2 (trang 153 sgk Sinh học 9) : Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: Cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gơi ý về thức ăn như sau: Lời giải: - Cây cỏ là thức ...

Nguyễn Minh viết 22:08 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 50 trang 150

Bài 50: Hệ sinh thái : Quan sát hình 50.1 và cho biết: - Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng. - Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào? - Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng? - Động vật rừng có ảnh ...

Nguyễn Minh viết 22:08 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 144

Bài 48: Quần thể người : ): Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 48.2 Trả lời: Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 dạng tháp tuổi Biểu hiện Dạng tháp a Dạng tháp b Dạng tháp c Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều ...

Nguyễn Minh viết 22:08 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 145 sgk Sinh 9

Bài 48: Quần thể người Bài 3 (trang 145 sgk Sinh học 9) : Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia? Lời giải: - Phát triển dân số hợp lí là không để dân số phát triển quá nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm ...

Nguyễn Minh viết 22:08 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>