Sinh học Lớp 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài 1: Menđen và di truyền học

Bài 1: Menđen và di truyền học

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bài 7: Ôn tập chương I

Bài 7: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài 9: Nguyên phân

Bài 9: Nguyên phân

Bài 10: Giảm phân

Bài 10: Giảm phân

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 13: Di truyền liên kết

Bài 13: Di truyền liên kết

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 15: ADN

Bài 15: ADN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 18: Prôtêin

Bài 18: Prôtêin

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 21: Đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bài 25: Thường biến

Bài 25: Thường biến

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 30: Di truyền học với con người

Bài 30: Di truyền học với con người

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 31: Công nghệ tế bào

Bài 31: Công nghệ tế bào

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 32: Công nghệ gen

Bài 32: Công nghệ gen

Bài 35: Ưu thế lai

Bài 35: Ưu thế lai

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bài 47: Quần thể sinh vật

Bài 47: Quần thể sinh vật

Bài 48: Quần thể người

Bài 48: Quần thể người

Bài 49: Quần xã sinh vật

Bài 49: Quần xã sinh vật

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Giải bài 1 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: Lời giải: - Sự tác ...

Giải bài 1 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào ...

Giải bài 3 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 3 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3. Bảng 66.3. Các loại biến dị Biến dị tổ ...

Giải bài 4 trang 192 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 4 (trang 192 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4. Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật Ngành Đặc ...

Giải bài 4 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 4 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4. Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB) ĐB ...

Giải bài 2 trang 194 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 194 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ ...

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 64 trang 191

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1 Trả lời: Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật Các nhóm ...

Giải bài 2 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào ...

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 63 trang 189

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4 Trả lời: Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm Khái niệm Định nghĩa Ví dụ ...

Giải bài 2 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2. Bảng 66.2. Các quy luật di truyền Quy luật ...

Giải bài 2 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5. Bảng 66.5. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ ...

Giải bài 5 trang 192 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 5 (trang 192 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5. Bảng 64.5. Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống ...

Giải bài 1 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1. Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền ...

Giải bài 3 trang 191 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 3 (trang 191 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3. Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm ...

Giải bài 3 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 3 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân. ...

Giải bài 1 trang 194 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 194 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1. Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa ...

Giải Bài 2 trang 190 sgk Sinh 9

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Bài 2 (trang 190 sgk Sinh học 9) : Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài? Lời giải: Điểm ...

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 64 trang 192

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4 Trả lời: Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật Ngành Đặc điểm ...

Giải Bài 10 trang 190 sgk Sinh 9

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Bài 10 (trang 190 sgk Sinh học 9) : Vì sao cần có Luật Bảo vệ môi trường? Nêu một số nội dung cơ bản của luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam. ...

Giải bài 2 trang 193 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 2 (trang 193 sgk Sinh học 9) : Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới ...

1 2 3 4 .. > >>