Sinh học Lớp 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 1: Menđen và di truyền học

Bài 1: Menđen và di truyền học

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7: Ôn tập chương I

Bài 7: Ôn tập chương I

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài 8: Nhiễm sắc thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 9: Nguyên phân

Bài 9: Nguyên phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 10: Giảm phân

Bài 10: Giảm phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 13: Di truyền liên kết

Bài 13: Di truyền liên kết

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 15: ADN

Bài 15: ADN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Bài 16: ADN và bản chất của gen

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 18: Prôtêin

Bài 18: Prôtêin

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 21: Đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 25: Thường biến

Bài 25: Thường biến

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 30: Di truyền học với con người

Bài 30: Di truyền học với con người

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 31: Công nghệ tế bào

Bài 31: Công nghệ tế bào

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 32: Công nghệ gen

Bài 32: Công nghệ gen

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 35: Ưu thế lai

Bài 35: Ưu thế lai

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 47: Quần thể sinh vật

Bài 47: Quần thể sinh vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 48: Quần thể người

Bài 48: Quần thể người

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 49: Quần xã sinh vật

Bài 49: Quần xã sinh vật

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Bài 56 - 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra 45'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, bò, châu chấu, chim, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thổ có trong quần xã sinh vật trên. b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 6(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tấc nào? Nêu ví dụ chứng minh. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân? Đề kiểm tra ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 8(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Sự biến đổi số lượng một cặp NST thường gặp ở dạng nào ? Cơ chế hình thành ra sao? Câu 2 . Bản chất của quá trình nguyên phân và giảm phân? ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (4 điểm) Ưu thế lai là gì ? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai ? Câu 4. (1 điểm) trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai ? ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:32 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 4(có lời giải chi tiết)

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau kết quả thu được 59 cây có vỏ hạt trơn và 61 cây có vỏ hạt nhăn. Biết ràng vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:30 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (5 điểm) thế nào là lai khác dòng, lai khác thứ, lai kinh tế? Cho ví dụ minh hoạ. Đề kiểm tra 15' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:30 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Khái niệm về NST giới tính? Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh? Câu 3 . Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc NST. Nguyên nhân phát sinh đột biến NST? ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 5(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Nêu bản chất mối quan hệ của sơ đồ sau: Gen (1 đoạn ADN) → mARN → protein → tính trạng Câu 2 . Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN? Câu 3 . Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội? Nêu đặc điểm của cơ thể đa bội. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 7(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Biến dị là gì? Có mấy loại biến dị ? Nêu đặc điểm của loại biến dị không di truyền. Câu 2 . Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ gen (đoạn ADN) → mARN → protein →tính trạng Câu 3 . Kết luận chung về di truyền học với con người? ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:28 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao? Câu 2 . So sánh những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 3(có lời giải chi tiết)

Ở người bệnh A do một gen kiểm soát, một cặp vợ chồng bình thường sinh được 3 người con. Hai người con gái bình thường, con trai bị bệnh. Đề kiểm tra ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:26 ngày 24/06/2018

Giải bài 1 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: Lời giải: - Sự tác động qua lại giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống được thể hiện qua sự tương tác giữa các nhân ...

huynh hao viết 22:13 ngày 08/05/2018

Giải bài 1 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào Các bộ phận Chức năng Thành tế bào Màng tế bào Chất tế bào Ti thể Lục lạp ...

pov-olga4 viết 22:13 ngày 08/05/2018

Giải bài 3 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 3 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3. Bảng 66.3. Các loại biến dị Biến dị tổ hợp Đột biến Thường biến Khái niệm Nguyên nhân Tính chất và vai trò ...

Gregoryquary viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải bài 4 trang 192 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 4 (trang 192 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4. Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật Ngành Đặc điểm Động vật nguyên sinh Ruột khoang Giun dẹp Giun tròn Giun đốt Thân ...

Mariazic1 viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải bài 4 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 4 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4. Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB) ĐB gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST Khái niệm Các dạng đột biến Lời giải: ...

huynh hao viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 194 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 194 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người Các cơ quan và hệ cơ quan Chức năng Vận động Tuần hoàn Hô hấp ...

WeagmaZoorm viết 22:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 64 trang 191

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1 Trả lời: Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật Các nhóm sinh vật Đặc điểm chung Vai trò Virut Kích thước rất nhỏ (15-50 phần triệu mm) Chưa có ...

WeagmaZoorm viết 22:12 ngày 08/05/2018

Giải bài 2 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 2 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào Các quá trình Vai trò Quang hợp Hô hấp Tổng hợp prôtêin Lời giải: ...

van vinh thang viết 22:12 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 63 trang 189

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4 Trả lời: Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm Khái niệm Định nghĩa Ví dụ minh họa Quần thể Quần thể là tập hợp các cá thể cùng một loài sinh sống trong một không gian ...

WeagmaZoorm viết 22:12 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>