Sinh học Lớp 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 2. Các giới sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 5. Prôtêin

Bài 5. Prôtêin

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 6. Axit nuclêic

Bài 6. Axit nuclêic

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 8. Tế bào nhân thực

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 17. Quang hợp

Bài 17. Quang hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 19. Giảm phân

Bài 19. Giảm phân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 4: Giới thực vật

Bài 4: Giới thực vật

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 5: Giới động vật

Bài 5: Giới động vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 9: Prôtêin

Bài 9: Prôtêin

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 10: Axit nuclêic

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

don viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 14: Tế bào nhân thực

Bài 14: Tế bào nhân thực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Son Dong viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:34 ngày 18/05/2018

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 23: Hô hấp tế bào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 29: Nguyên phân

Bài 29: Nguyên phân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 30: Giảm phân

Bài 30: Giảm phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

don viết 10:35 ngày 18/05/2018

Bài 48: Ôn tập phần ba

Bài 48: Ôn tập phần ba

Son Dong viết 10:35 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 29: Cấu trúc của các loại virut được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 20/08/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 3

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:26 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5

Đề thi kết hợp phần tự luận và bài tập trắc nghiệm - có lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:25 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 2

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:24 ngày 24/06/2018

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân tuyển sinh 1000 chỉ tiêu 2016

Địa chỉ: 15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Website: www.vanxuan.edu.vn - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước - Phương thức TS: + Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. - Các thông tin khác: + Hồ sơ xét tuyển nộp về 15K, Phan Văn Trị, ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:22 ngày 05/06/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 64

Bài 16: Hô hấp tế bào : Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? Trả lời: - Bởi vì phân tử glucose có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết là rất lớn nên tế bào ...

Nguyễn Minh viết 07:58 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 65

Bài 16: Hô hấp tế bào : Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu? Trả lời: - Quá ...

Nguyễn Minh viết 07:58 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 6 trang 28

Bài 6: Axit nuclêic : Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Trả lời: ADN mang chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền. Do đó: Những đặc điểm về cấu trúc của ...

Nguyễn Minh viết 07:53 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 113 sgk Sinh 10

Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật Bài 2 (trang 113 sgk Sinh 10): Mẹ thường nhắc con : "Ăn kẹo xong phải súc miệng nhiều lần hoặc đánh răng, nếu không rất dễ bị sâu răng". Lời khuyên ấy dựa trên cơ sở khoa học nào? Lời giải: Trong khoang miệng có rất ...

Nguyễn Minh viết 07:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 94 sgk Sinh 10

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 10): Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì? Lời giải: Vi khuẩn lam có khả năng tự tổng hợp prôtêin. ...

Nguyễn Minh viết 07:22 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 23 trang 93

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật : Em hãy kể những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men. Lời giải: Những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men là: sữa chua, rau quả chua, nem chua…. Các bài giải ...

Nguyễn Minh viết 07:21 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 75 sgk Sinh 10

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Bài 1 (trang 75 sgk Sinh học 10): Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào? Lời giải: + Chu kì tế bào: - Là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Chu kì tế bào gồm ...

Nguyễn Minh viết 07:18 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 75 sgk Sinh 10

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Bài 2 (trang 75 sgk Sinh học 10): Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? Lời giải: Trước khi bước vào kì sau các NST cần co xoắn tối đa để dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào. Sau ...

Nguyễn Minh viết 07:17 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 56 sgk Sinh 10

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Bài 2 (trang 56 sgk Sinh học 10): Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất nào? Lời giải: + Năng lượng trong tế bào tích trữ dưới dạng: hóa ...

Nguyễn Minh viết 07:12 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 46 sgk Sinh 10

Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 3 (trang 46 sgk Sinh học 10): Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm. Lời giải: Thành tế bào nằm bên ngoài màng sinh chất - Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xenlulozơ. ...

Nguyễn Minh viết 07:11 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 43 sgk Sinh 10

Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 2 (trang 43 sgk Sinh học 10): Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể. Lời giải: + Cấu trúc của ti thể: - Ti thể là bào quan có hai lớp màng bao bọc. - Màng ngoài không gấp khúc, màng trong khấp khúc thành các mào ...

Nguyễn Minh viết 07:09 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 30 sgk Sinh 10

Bài 6: Axit nuclêic Bài 2 (trang 30 sgk Sinh học 10): Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không? Lời giải: Nếu phân tử ADN ...

Nguyễn Minh viết 07:07 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 30 sgk Sinh 10

Bài 6: Axit nuclêic Bài 1 (trang 30 sgk Sinh học 10): Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN. Lời giải: Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là: ADN ARN Nuclêôtit A, T, G, X A,U,G,X Mạch polinuclêôtit 2 mạch cuộn xoắn , liên kết với nhau ...

Nguyễn Minh viết 07:06 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>