Sinh học Lớp 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 5. Prôtêin

Bài 5. Prôtêin

Bài 6. Axit nuclêic

Bài 6. Axit nuclêic

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 17. Quang hợp

Bài 17. Quang hợp

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 19. Giảm phân

Bài 19. Giảm phân

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Bài 4: Giới thực vật

Bài 4: Giới thực vật

Bài 5: Giới động vật

Bài 5: Giới động vật

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Bài 9: Prôtêin

Bài 9: Prôtêin

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Bài 14: Tế bào nhân thực

Bài 14: Tế bào nhân thực

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

Bài 29: Nguyên phân

Bài 29: Nguyên phân

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bài 30: Giảm phân

Bài 30: Giảm phân

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Bài 48: Ôn tập phần ba

Bài 48: Ôn tập phần ba

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 3

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5

Đề thi kết hợp phần tự luận và bài tập trắc nghiệm - có lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4 ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 2

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân tuyển sinh 1000 chỉ tiêu 2016

Địa chỉ: 15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Website: www.vanxuan.edu.vn - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước - Phương thức TS: + Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. - Các thông tin khác: + Hồ sơ xét tuyển nộp về 15K, Phan Văn Trị, ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 32 trang 127

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch : Xung quanh chúng ta có rất nhiều các vi sinh vật gây bệnh nhưng vì sao đa số chúng ta vẫn sống khỏe mạnh? Trả lời: Vì cơ thể chúng ta có hệ thống miễn dịch, cụ thể như: - Miễn dịch không đặc hiệu: Da, nước mắt, nước bọt, ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 121

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục (do chứa nhiều vi khuẩn) bỗng dưng trở nên trong? Trả lời: Do bình nuôi vi khuẩn bị nhiễm phage, phage phá vỡ màng tế bào và tiêu diệt vi khuẩn làm ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 122

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Trả lời: - Bệnh do virus là viêm não Nhật Bản. - Để tránh các bệnh này ta cần tiêu diệt vật trung gian là muỗi bằng các biện pháp: - Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách: ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 124

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Hãy nêu tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng 1 nền nông nghiệp bền vững. Trả lời: - Đấu tranh sinh học là dùng sinh vật kiểm soát sinh vật để khắc chế những sinh vật có hại cho nông ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 17 trang 68

Bài 17: Quang hợp : Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao? Trả lời: - Câu nói này không đúng - Vì tuy pha tối có thể diễn ra ngoài sáng và trong tối nhưng ATP, NADPH – nguyên liệu ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 64

Bài 16: Hô hấp tế bào : Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? Trả lời: - Bởi vì phân tử glucose có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết là rất lớn nên tế bào ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 65

Bài 16: Hô hấp tế bào : Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu? Trả lời: - Quá ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 14 trang 59

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất : Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường? Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 14 trang 57

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất : Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ? Trả lời: - Vì cơ thể người có enzim amylaza để tiêu hóa tinh bột nhưng không có enzim xenlulaza để ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 11 trang 48

Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất : Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trả lời: Tốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào: - Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng. - Tính ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 13 trang 53

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất : Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào. Trả lời: Trong tế bào năng lượng tồn tại ở các dạng như: - Nhiệt năng. - Hóa năng: Tích trữ trong các liên kết hóa học. - Điện năng: Trong các xung thần ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 8 trang 38

Bài 8: Tế bào nhân thực : Dựa vào hình 8.2 hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào? Trả lời: Các thành phần tham gia là: - Mạng lưới nội chất hạt: Vận chuyển, tiết ra dưới dạng các túi tiết. - Bộ máy ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 8 trang 37

Bài 8: Tế bào nhân thực : Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A, sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Em hãy cho ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 7 trang 33

Bài 7: Tế bào nhân sơ : Nếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dụng dich có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào thì tất cả các tế bào đều có dạng hình cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể ...

1 2 3 4 .. > >>