Sinh học Lớp 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 5. Prôtêin

Bài 5. Prôtêin

Bài 6. Axit nuclêic

Bài 6. Axit nuclêic

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 17. Quang hợp

Bài 17. Quang hợp

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 19. Giảm phân

Bài 19. Giảm phân

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Bài 4: Giới thực vật

Bài 4: Giới thực vật

Bài 5: Giới động vật

Bài 5: Giới động vật

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit

Bài 9: Prôtêin

Bài 9: Prôtêin

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 10: Axit nuclêic

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Bài 13: Tế bào nhân sơ

Bài 14: Tế bào nhân thực

Bài 14: Tế bào nhân thực

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

Bài 29: Nguyên phân

Bài 29: Nguyên phân

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bài 30: Giảm phân

Bài 30: Giảm phân

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Bài 43: Cấu trúc các loại virut

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Bài 48: Ôn tập phần ba

Bài 48: Ôn tập phần ba

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 32 trang 127

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch : Xung quanh chúng ta có rất nhiều các vi sinh vật gây bệnh nhưng vì sao đa số chúng ta vẫn sống khỏe mạnh? Trả lời: Vì cơ ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 121

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục (do chứa nhiều vi khuẩn) bỗng dưng trở nên trong? Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 122

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Trả lời: - Bệnh do virus là viêm não Nhật Bản. - Để tránh các bệnh này ta cần tiêu diệt vật trung ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 31 trang 124

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn : Hãy nêu tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng 1 nền nông nghiệp bền vững. Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 17 trang 68

Bài 17: Quang hợp : Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao? Trả lời: - Câu nói này ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 64

Bài 16: Hô hấp tế bào : Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? Trả lời: - Bởi ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 16 trang 65

Bài 16: Hô hấp tế bào : Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucose ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 14 trang 59

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất : Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 14 trang 57

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất : Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ? Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 11 trang 48

Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất : Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trả lời: Tốc độ khuếch tán của ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 13 trang 53

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất : Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào. Trả lời: Trong tế bào năng lượng tồn tại ở các dạng như: - ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 8 trang 38

Bài 8: Tế bào nhân thực : Dựa vào hình 8.2 hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào? Trả lời: Các thành ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 8 trang 37

Bài 8: Tế bào nhân thực : Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A, sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 7 trang 33

Bài 7: Tế bào nhân sơ : Nếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dụng dich có nồng độ các chất tan bằng nồng độ ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 7 trang 31

Bài 7: Tế bào nhân sơ : Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ? Trả lời: - Tế bào nhỏ thì tỉ lệ S/V giữa diện tích bề mặt (màng sinh chất) (S) ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 6 trang 27

Bài 6: Axit nuclêic : Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử ADN. Trả lời: - ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là một nucleotit - Có 4 loại ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 6 trang 28

Bài 6: Axit nuclêic : Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Trả lời: ADN ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 5 trang 25

Bài 5: Protêin : Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau. Trả lời: Vì cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 4 trang 19

Bài 4: Cacbohiđrat và lipit : Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào. Trả lời: - Đường đơn (ví dụ như glucozơ, fructozo, ...

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 3 trang 17

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước : Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh? Trả lời: - ...

1 2 3 4 .. > >>