Lịch sử Lớp 9

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 4. Các nước châu Á

Bài 4. Các nước châu Á

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 6. Các nước châu Phi

Bài 6. Các nước châu Phi

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 10. Các nước Tây Âu

Bài 10. Các nước Tây Âu

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 8. Nước Mĩ

Bài 8. Nước Mĩ

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Câu 1 trang 183 sgk Sử 9

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay. ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 173

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 173 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào? Trả lời: a) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam - Do ...

Câu 1 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 1 (trang 178 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) ? Lời giải: - Những thành tựu của 15 ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 166

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 166 sgk Lịch Sử 9): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: + Ở miền Bắc: - Thuận lợi: Trải qua hơn 20 ...

Câu 2 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 2 (trang 178 sgk Sử 9): Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000). Lời giải: Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng ta ...

Câu 2 trang 173 sgk Sử 9

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) Câu 2 (trang 173 sgk Sử 9): Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985). Lời giải: Tham khảo thêm các bài giải Lịch Sử 9 Bài 32

Câu 1 trang 173 sgk Sử 9

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) Câu 1 (trang 173 sgk Sử 9): Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì? Lời giải: - Về sản xuất nông ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 169

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 169 sgk Lịch Sử 9): - Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì? Trả lời: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định quan trọng: - Thông qua chính sách đối nội và ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 30 trang 156

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (trang 156 sgk Lịch Sử 9): - Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Trả lời: Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 33 trang 175

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (trang 175 sgk Lịch Sử 9): - Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: - Qua 10 ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 33 trang 178

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (trang 178 sgk Lịch Sử 9): - Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)? Trả lời: - Trong ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 30 trang 162

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (trang 162 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào? Trả lời: - Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam, ta tập trung chủ ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 167

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 167 sgk Lịch Sử 9): - Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi? Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 29 trang 151

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) (trang 151 sgk Lịch Sử 9): - Nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến ...

Câu 1 trang 169 sgk Sử 9

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 Câu 1 (trang 169 sgk Sử 9): Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì? Lời giải: + Thể hiện ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 172

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 172 sgk Lịch Sử 9): - Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)? Trả lời: - Về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 29 trang 145

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) (trang 145 sgk Lịch Sử 9): - Quân dân ta ở miền Nam đa giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 – 1967)? Trả lời: - ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 29 trang 153

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) (trang 153 sgk Lịch Sử 9): - Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong traanh chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? Trả lời: - Ngày 14 ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 171

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 171 sgk Lịch Sử 9): - Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào? Trả lời: - Trong khôi phục và phát triển kinh tế: ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 30 trang 157

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (trang 157 sgk Lịch Sử 9): - Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào? Trả lời: Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi ...

1 2 3 4 .. > >>