Lịch sử Lớp 9

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các nước châu Á

Bài 4. Các nước châu Á

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các nước châu Phi

Bài 6. Các nước châu Phi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 10. Các nước Tây Âu

Bài 10. Các nước Tây Âu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 8. Nước Mĩ

Bài 8. Nước Mĩ

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Son Dong viết 10:38 ngày 18/05/2018

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

don viết 10:38 ngày 18/05/2018

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Giải Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Giải Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Để học tốt Lịch Sử lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Bạn vào tên bài để tham khảo chi tiết. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:56 ngày 03/12/2018

Giải Sử 9 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Giải Sử 9 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay Để học tốt Lịch Sử lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Sử 9 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay. Bạn vào tên bài để tham khảo chi tiết. Quảng cáo Chương 1: Việt Nam ...

Hồng Quyên viết 22:50 ngày 03/12/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Bài tập SGK môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

nhi nguyen viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Câu 1 trang 183 sgk Sử 9

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay. ...

EllType viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 173

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 173 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào? Trả lời: a) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam - Do ...

Mariazic1 viết 23:49 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 1 (trang 178 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) ? Lời giải: - Những thành tựu của 15 ...

Nguyễn Minh viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 166

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 166 sgk Lịch Sử 9): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: + Ở miền Bắc: - Thuận lợi: Trải qua hơn 20 ...

oranh11 viết 23:49 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 2 (trang 178 sgk Sử 9): Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000). Lời giải: Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng ta ...

Gregoryquary viết 23:49 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 173 sgk Sử 9

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) Câu 2 (trang 173 sgk Sử 9): Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985). Lời giải: Tham khảo thêm các bài giải Lịch Sử 9 Bài 32

Gregoryquary viết 23:49 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 173 sgk Sử 9

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) Câu 1 (trang 173 sgk Sử 9): Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì? Lời giải: - Về sản xuất nông ...

Gregoryquary viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 169

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 169 sgk Lịch Sử 9): - Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì? Trả lời: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định quan trọng: - Thông qua chính sách đối nội và ...

Mariazic1 viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 30 trang 156

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (trang 156 sgk Lịch Sử 9): - Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Trả lời: Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi ...

Gregoryquary viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 33 trang 175

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (trang 175 sgk Lịch Sử 9): - Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: - Qua 10 ...

huynh hao viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 33 trang 178

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (trang 178 sgk Lịch Sử 9): - Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)? Trả lời: - Trong ...

Gregoryquary viết 23:49 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>