Lịch sử Lớp 9

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các nước châu Á

Bài 4. Các nước châu Á

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các nước châu Phi

Bài 6. Các nước châu Phi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Son Dong viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 10. Các nước Tây Âu

Bài 10. Các nước Tây Âu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 8. Nước Mĩ

Bài 8. Nước Mĩ

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

don viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:36 ngày 18/05/2018

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Son Dong viết 10:38 ngày 18/05/2018

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

don viết 10:38 ngày 18/05/2018

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Son Dong viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

don viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:37 ngày 18/05/2018

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:37 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Bài tập SGK môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Câu 1 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 1 (trang 178 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) ? Lời giải: - Những thành tựu của 15 ...

Nguyễn Minh viết 23:49 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 29 trang 150

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) (trang 150 sgk Lịch Sử 9): - Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973)? Trả lời: - Sau thất bại của chiến lược ...

Nguyễn Minh viết 23:48 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 27 trang 121

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (trang 121 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đã bước đầu làm phá sản Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ như thế nào? Trả lời: - Thực hiện phương ...

Nguyễn Minh viết 23:47 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 109 sgk Sử 9

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Câu 3 (trang 109 sgk Sử 9): Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. Lời giải: + Ý nghĩa của cuộc chiến đấu thắng lợi ở ...

Nguyễn Minh viết 23:47 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 25 trang 107

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (trang 107 sgk Lịch Sử 9): - Hãy trình bày âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc của ta. Trả lời: - Để giải quyết khó khăn khi phạm vi ...

Nguyễn Minh viết 23:46 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 102 sgk Sử 9

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) Câu 2 (trang 102 sgk Sử 9): Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946 nhằm mục đích gì? Lời giải: Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ...

Nguyễn Minh viết 23:45 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 86 sgk Sử 9

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 Câu 1 (trang 86 sgk Sử 9): Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương. Lời giải: a) Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) * Nguyên nhân: - Ngày 22/9/1940, Nhật đánh ...

Nguyễn Minh viết 23:45 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 86 sgk Sử 9

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 Câu 2 (trang 86 sgk Sử 9): Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này. Lời giải: Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. - Bài thơ ...

Nguyễn Minh viết 23:45 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 17 trang 68

Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (trang 68 sgk Lịch Sử 9): - Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam? Trả lời: - Họ nhận thức được tổ ...

Nguyễn Minh viết 23:44 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 11 trang 45

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (trang 45 sgk Lịch Sử 9): - Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó? Trả lời: + Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau: - Tiêu diệt tận gốc chủ ...

Nguyễn Minh viết 23:43 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 13 trang 53

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay (trang 53 sgk Lịch Sử 9): - Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Trả lời: 1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô đã trở thành hệ thống thế ...

Nguyễn Minh viết 23:43 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 54 sgk Sử 9

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay Câu 1 (trang 54 sgk Sử 9): Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc”? Lời giải: - Thời cơ: Là có điều kiện để hội nhập vào nền ...

Nguyễn Minh viết 23:43 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 8 trang 34

Bài 8: Nước Mĩ (trang 34 sgk Lịch Sử 9): - Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm? Trả lời: - Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản đã trở thành những trung tâm kinh tế-tài chính ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ. - Sự ...

Nguyễn Minh viết 23:42 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>