Lịch sử Lớp 11

Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 1. Nhật Bản

Bài 1. Nhật Bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 2. Ấn Độ

Bài 2. Ấn Độ

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Trung Quốc

Trung Quốc

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 3. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 4. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 4. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Son Dong viết 10:25 ngày 18/05/2018

Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:25 ngày 18/05/2018

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

don viết 10:25 ngày 18/05/2018

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Son Dong viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:26 ngày 18/05/2018

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:30 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1x: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LatinhChương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:29 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (có đáp án). ...

Hồng Quyên viết 22:28 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:28 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (có đáp án). Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 22:27 ngày 03/12/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:31 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:30 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) được VnDoc sưu tầm ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:28 ngày 10/10/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1) Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào? Quảng cáo A. Thế kỉ XVII B. Thế kỉ XVIII C. Đầu thế kỉ XIX D. Giữa thế kỉ XIX Câu 2. Biểu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 3) Câu 17. Thực dân Pháp đã viện cớ nào để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)? Quảng cáo A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2) Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ Quảng cáo A. Tầng lớp tư sản B. Giai cấp nông dân C. Tầng lớp ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 2) Câu 11. Vì sao Tây Ban Nha tham gia liên quân với Pháp xâm lược Việt Nam? Quảng cáo A. Quân Pháp quá yếu, muốn dựa vào quân Tây Ban Nha ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1) Câu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước Quảng cáo A. Đức, Liên Xô, Anh B. Đức, Italia, Nhật Bản C. Italia, ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1) Câu 1. Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản? Quảng ...

nhi nguyen viết 19:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1) Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)? Quảng cáo A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 B. ảnh hưởng ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:25 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 3) Câu 17. Cao Thắng có vai trò như thế nào trong khởi nghĩa Hương Khê? Quảng cáo A. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự B. Xây dựng căn cứ ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:25 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 2) Câu 11. Tại sao sau gần 40 năm (1858 – 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam? Quảng cáo A. Tình hình nước Pháp có nhiều biến động, làm gián ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:25 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>