Lịch sử Lớp 11

Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bài 1. Nhật Bản

Bài 1. Nhật Bản

Bài 2. Ấn Độ

Bài 2. Ấn Độ

Trung Quốc

Trung Quốc

Bài 3. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 3. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 4. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 4. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Câu 2 trang 156 sgk Sử 11

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918) Câu 2 (trang 156 sgk Sử 11): Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương. Lời giải: Thời gian Sự kiện 5-7-1885 Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công tại kinh thành Huế. 13-7-1885 Vua Hàm Nghi ra ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 151

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 151 sgk Lịch Sử 11): - Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào dân tộc thiểu số? Trả lời: Những cuộc khởi nghĩa ...

Câu 1 trang 145 sgk Sử 11

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) Câu 1 (trang 145 sgk Sử 11): Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào? Lời giải: Bối cảnh nảy ...

Câu 3 trang 156 sgk Sử 11

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918) Câu 3 (trang 156 sgk Sử 11): Sưu tầm tài liệu và trình bày về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh. Lời giải: 1890-Lớn lên trong nghèo khó Sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. ...

Câu 2 trang 153 sgk Sử 11

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Câu 2 (trang 153 sgk Sử 11): Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh. Lời giải: Phong trào Lãnh đạo Lực lượng Hoạt động Kết quả – Ý nghĩa Việt Nam Quang ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 22 trang 140

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (trang 140 sgk Lịch Sử 11): - Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. Trả lời: Những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. Giai cấp cũ: - Một bộ phận địa ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 153

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 153 sgk Lịch Sử 11): - Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước? Trả lời: Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước mới vì: 1. ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 148

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 148 sgk Lịch Sử 11): - Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam? Trả lời: Chính sách của Pháp và ...

Câu 1 trang 156 sgk Sử 11

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918) Câu 1 (trang 156 sgk Sử 11): Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất Lời giải: Đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 21 trang 133

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (trang 133 sgk Lịch Sử 11): - Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê. Trả lời: * Các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Hương Khê : phát triển ...

Câu 2 trang 145 sgk Sử 11

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) Câu 2 (trang 145 sgk Sử 11): Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp). Lời giải: * ...

Câu 3 trang 153 sgk Sử 11

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Câu 3 (trang 153 sgk Sử 11): Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo? Lời giải: - Các phong trào đều mang tính tự phát, chủ yếu ...

Câu 1 trang 153 sgk Sử 11

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Câu 1 (trang 153 sgk Sử 11): Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lời giải: 1. Những biến động về kinh tế - Trong chiến tranh ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 23 trang 141

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (trang 141 sgk Lịch Sử 11): - Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động. Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 150

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 150 sgk Lịch Sử 11): - Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì? Trả lời: Đó là do cuộc khởi nghĩa, trong ...

Câu 1 trang 123 sgk Sử 11

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng Câu 1 (trang 123 sgk Sử 11): Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức(theo mẫu) về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 147

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 147 sgk Lịch Sử 11): - Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta? Trả lời: - Sự cướp bóc của Pháp ảnh ...

Câu 1 trang 140 sgk Sử 11

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp Câu 1 (trang 140 sgk Sử 11): Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp có gì đáng chú ý? Lời giải: Những ...

Câu 2 trang 136 sgk Sử 11

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Câu 2 (trang 136 sgk Sử 11): Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương theo mẫu sau: Lời giải: STT Tên cuộc khởi nghĩa, thời ...

Trả lời câu hỏi Sử 11 Bài 24 trang 149

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (trang 149 sgk Lịch Sử 11): - Trong thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội đã hoạt động với những hình thức nào? Trả lời: Thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội ...

1 2 3 4 .. > >>