Lịch sử Lớp 10

Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Bài 2. Xã hội nguyên thủy

Bài 2. Xã hội nguyên thủy

Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Sử 10 Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 4)

Câu 31. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên và đã thất bại A. Triều Tần B. Triều Hán C. Triều Đường D. Triều Minh Câu 32. ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 39 trang 198

Bài 39: Quốc tế thứ hai (trang 198 sgk Lịch Sử 10): - Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX Trả lời: - Phong trào công ...

Câu 2 trang 196 sgk Sử 10

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Câu 2 (trang 196 sgk Sử 10): Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri Lời giải: ...

Câu 2 trang 191 sgk Sử 10

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 2 (trang 191 sgk Sử 10): Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. Lời giải: ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 39 trang 199

Bài 39: Quốc tế thứ hai (trang 199 sgk Lịch Sử 10): - Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo Trả lời: - 14/7/1889, ...

Câu 1 trang 187 sgk Sử 10

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1 (trang 187 sgk Sử 10): Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào? Lời giải: - Chủ nghĩa tư bản ra ...

Câu 1 trang 199 sgk Sử 10

Bài 39: Quốc tế thứ hai Câu 1 (trang 199 sgk Sử 10): Trình bày hoàn cảnh của Quốc tế thứ hai Lời giải: - Sau khi Quốc tế thứ nhất giải tán, phong trào cách mạng ở các ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 38 trang 195

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (trang 195 sgk Lịch Sử 10): - Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Trả lời: - 19/7/1870, ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 35 trang 177

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (trang 177 sgk Lịch Sử 10): - Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 37 trang 189

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (trang 189 sgk Lịch Sử 10): - Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen. ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 38 trang 192

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (trang 192 sgk Lịch Sử 10): - Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào? Trả lời: - Giữa thế kỉ XIX, sự phát ...

Câu 1 trang 196 sgk Sử 10

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Câu 1 (trang 196 sgk Sử 10): Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất vào những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX. Lời giải: ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 38 trang 194

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (trang 194 sgk Lịch Sử 10): - Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào? Trả lời: ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 38 trang 196

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (trang 196 sgk Lịch Sử 10): - Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri Trả lời: ...

Câu 2 trang 187 sgk Sử 10

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 2 (trang 187 sgk Sử 10): Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 36 trang 185

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (trang 185 sgk Lịch Sử 10): - Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều ...

Câu 2 trang 173 sgk Sử 10

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Câu 2 (trang 173 sgk Sử 10): Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt? Lời giải: ...

Câu 3 trang 187 sgk Sử 10

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 3 (trang 187 sgk Sử 10): Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Lời giải: ...

Câu 1 trang 191 sgk Sử 10

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 1 (trang 191 sgk Sử 10): Vai trò của C.Mac và Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản ...

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 37 trang 191

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (trang 191 sgk Lịch Sử 10): - “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của ...

1 2 3 4 .. > >>