Lịch sử Lớp 10

Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 2. Xã hội nguyên thủy

Bài 2. Xã hội nguyên thủy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

don viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Son Dong viết 10:29 ngày 18/05/2018

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Son Dong viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 39. Quốc tế thứ hai

don viết 10:30 ngày 18/05/2018

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Son Dong viết 10:31 ngày 18/05/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại. Chương 1: Xã hội nguyên thủy Quảng cáo Chương 2: Xã hội cổ đại ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:30 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X Quảng cáo Quảng ...

Hồng Quyên viết 22:29 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại. Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản Quảng cáo Chương 2: Các nước Âu - Mĩ Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:26 ngày 03/12/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo ...

nhi nguyen viết 23:27 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:27 ngày 10/10/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1) Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX? Quảng cáo A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của Quảng cáo A. Cách mạng tư sản B. Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu C. Cách mạng công nghiệp ...

Hồng Quyên viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3) Câu 21. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được? Quảng cáo A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi B. Diện tích đất đai nhỏ hẹp, vúng ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1) Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào? Quảng cáo A. Tương đối phát triển B. Phát triển đạt đến trình độ cao ...

nhi nguyen viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1) Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào? Quảng cáo A. Năm 1565 B. Năm 1566 C. Năm 1568 D. Năm 1570 Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử ...

Hồng Quyên viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3) Câu 21. Tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức Quảng cáo A. Quân chủ lập hiến B. Dân chủ C. Cộng hòa tư sản ...

Hồng Quyên viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII (phần 2) Câu 10. Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là Quảng cáo A. Nguyễn Ánh B. Lê Chiêu Thống C. Tôn Sĩ Nghị ...

nhi nguyen viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1) Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì? Quảng cáo A. Là nước nông nghiệp lạc hậu B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2) Câu 11. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ? Quảng cáo A. Thế kỉ XI – triều Lý B. Thế kỉ X – triều ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:57 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1) Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? Quảng cáo A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng B. Phong ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:56 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1) Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh Quảng cáo A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ...

Hồng Quyên viết 19:56 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 3) Câu 19. Vị vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư là Quảng cáo A. Ngô Quyền B. Đinh Tiên Hoàng C. Lê Hoàn D. Lý Công ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:56 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>