Giáo dục công dân Lớp 11

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Bài 2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 11 | Trả lời câu hỏi GDCD 11 | Để học tốt GDCD 11 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 11, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân lớp 11 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời ...

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay....

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay. Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ ...

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?...

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại? Em nhận thức như thế nào về ...

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh....

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường ...

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào ...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 1 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm ...

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh....

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh. Lấy ví dụ về cá ...

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ...

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ...

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh....

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh. Em suy nghĩ như thế ...

Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 5 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân ...

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của...

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước ...

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua....

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua. Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao ...

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại....

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Gợi ý làm bài: ...

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và ...

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm ...

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường – Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11. Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn ...

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo....

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Trình bày phương hướng ...

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta....

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta. Trình bày những phương hướng cơ bản để ...

Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam...

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm – Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11. Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn ...

Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường....

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường – Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11. Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nêu mục tiêu, ...

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?...

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ...

Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa ...

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm – Câu 1 trang 95 SGK GDCD lớp 11. Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ...

1 2 3 4 .. > >>