Địa lý Lớp 9

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố

Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Hồng Quyên viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong ...

nhi nguyen viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời ...

nhi nguyen viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 10: Thực hành về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 10: Thực hành về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm được VnDoc sưu tầm ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:34 ngày 18/10/2018

Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể. Lời giải: - Khẳng định chủ quyền của nước ...

Nguyễn Minh viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo. Lời giải: Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh. Nguồn lợi thủy hải sản cũng giảm ...

Nguyễn Minh viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Dựa vào nội dung sách giáo khoa và atlat địa lý Việt Nam, em hãy điển vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây tên các đảo: Phú Quốc, Côn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ, Cái Bầu, Cát ...

Nguyễn Minh viết 23:25 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp nội dung thích hợp về đất, rừng; khí hậu, nước, mạng lưới sông ngòi kênh rạch; biển, đảo và nguồn thủy hải sản vào bảng dưới đây để thấy rõ sự giống và khác nhau của hai vùng ...

Nguyễn Minh viết 23:25 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) : Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để thu hút đầu tư nước ngoài. Lời giải: - Về vị trí địa lý: + Liền kề với đồng bằng sông Cửu Long là vùng lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước. + Giáp Tây Nguyên là ...

Nguyễn Minh viết 23:25 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) : Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%). Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Nguyễn Minh viết 23:24 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên : Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng. ...

Nguyễn Minh viết 23:24 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ : Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy: - So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. - Vì sao có sự chênh lệch về sản ...

Nguyễn Minh viết 23:24 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người : ): Dựa vào biểu đồ đã vẽ được ở trang trước và kiến thức đã học, em hãy: - Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc sản xuất lương thực ở ...

Nguyễn Minh viết 23:23 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 9 (Vùng duyên hải Nam Trung Bộ tiếp theo)

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 9: Quan sát hình 13 trang 37, kết hợp với nội dung SGK, em hãy: Hoàn thành bảng sau: Trung tâm công nghiệp Các ngành công nghiệp chính ................................................. ...

Nguyễn Minh viết 23:23 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng : Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Nguyễn Minh viết 23:23 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp : Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Nguyễn Minh viết 23:22 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp : Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ sau tên các mỏ than, dầu mỏ, dầu khí tự nhiên đang được khai thác. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Nguyễn Minh viết 23:21 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản : Dựa vào số liệu ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng (tính % trước khi vẽ). Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Nguyễn Minh viết 23:21 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm : Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, ...

Nguyễn Minh viết 23:21 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>