Địa lý Lớp 9

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

don viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố

Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Son Dong viết 08:44 ngày 18/05/2018

Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Hồng Quyên viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong ...

nhi nguyen viết 23:35 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời ...

nhi nguyen viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 10: Thực hành về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải bài tập môn Địa lý lớp 9 Bài tập môn Địa lý lớp 9 Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 10: Thực hành về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm được VnDoc sưu tầm ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:34 ngày 18/10/2018

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây: Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

WeagmaZoorm viết 23:27 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Em hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng mà em biết: Lời giải: Bãi biển Nha Trang, Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Mỹ Khê, múi Né, Thiên Cầm…. Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp ...

oranh11 viết 23:27 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì. Lời giải: - Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và ...

Gregoryquary viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long : Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long. Lời giải: - Tăng cường đầu tư xây dựng ...

Mariazic1 viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì? Lời giải: - Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật ...

WeagmaZoorm viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) : Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó. Lời giải: Các bài giải ...

Gregoryquary viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể. Lời giải: - Khẳng định chủ quyền của nước ...

Nguyễn Minh viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét: - Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động nào. - Vì sao nước ta lại phải nhập hầu hết xăng dầu ...

Mariazic1 viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) : Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Lời giải: Vì đây là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm của nước ta. Là ...

van vinh thang viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9 (Bài 33)

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy: - Nêu tên các mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu cả nước của vùng Đông Nam Bộ. - Các mặt hàng nhập khẩu chính của vùng Đông Nam Bộ. Lời giải: ...

van vinh thang viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

WeagmaZoorm viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo. Lời giải: Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh. Nguồn lợi thủy hải sản cũng giảm ...

Nguyễn Minh viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) : Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

huynh hao viết 23:26 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vàoo cỗ chấm (…) ở bảng sau: Các ngành kinh tế biển Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế ...

WeagmaZoorm viết 23:25 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ : Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao. Lời giải: Sản xuất ô tô, đóng tàu, ...

Gregoryquary viết 23:25 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>