Địa lý Lớp 10

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí

Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 23. Cơ cấu dân số

Bài 23. Cơ cấu dân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt

Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 2 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

WeagmaZoorm viết 10:31 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 161 sgk Địa Lí 10

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Câu 3: 3. Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta phải có biện pháp bảo vệ môi trường? Lời giải: a, Môi trường địa lí có ba chức năng chính: - Là không gian sống của con người - Là nguồn ...

van vinh thang viết 10:31 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

nguyễn phương viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

van vinh thang viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 157 sgk Địa Lí 10

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Câu 3: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004 Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người) Hoa Kì 819,0 293,6 Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9 Nhật ...

van vinh thang viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 161 sgk Địa Lí 10

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Câu 1: Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào? Lời giải: - Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái đất không phụ thuộc vào con người. Con người tác động vào tự nhiên, làm cho nó bị thay ...

WeagmaZoorm viết 10:30 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 42

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

nguyễn phương viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 161 sgk Địa Lí 10

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Câu 2: Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm. Lời giải: - Ở nước ta: + Hàng bao nhiêu năm trôi qua, tự nhiên hầu như không (hoặc rất ít) thay đổi, nhưng đời sống nhân dân ...

WeagmaZoorm viết 10:29 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 41

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 159 sgk Địa Lí 10: Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng. Trả lời: Ví dụ về tài ...

pov-olga4 viết 10:29 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 146 sgk Địa Lí 10

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải Câu 2: Hăv nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không. Lời giải: a) Đường biển - Ưu điểm: Đảm bảo phần rất lớn trong vận tải hàng hóa quốc tế, tạo thuận lợi cho việc ...

Gregoryquary viết 10:29 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 40

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 154 sgk Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ (trang 154 — SGK), Trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá. Trả lời: - Hàng hóa: Vật mang ra trao đổi trên thị trường. Hàng hóa là sản phẩm ...

Mariazic1 viết 10:29 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 157 sgk Địa Lí 10

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Câu 1: Thế nào là ngành thương mại? Vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Lời giải: a, Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa ...

WeagmaZoorm viết 10:29 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 148 sgk Địa Lí 10

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma Câu 2: Tìm hiểu về kênh đào Pa-na-ma Lời giải: a, Xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới. b, Tính phần quãng đường được rút ngắn QUÃNG ...

Mariazic1 viết 10:29 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 157 sgk Địa Lí 10

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Câu 2: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới. Lời giải: - Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu. - Sự ra đời của WTO và nhiều tổ chức kinh tế ở các khu vực khác trên thế giới cho thấy xu thế toàn cầu hóa kinh ...

EllType viết 10:29 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 147 sgk Địa Lí 10

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma Câu 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê Lời giải: a, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới. b, Tính phần quãng đường được rút ngắn. QUÃNG ĐUỜNG ...

WeagmaZoorm viết 10:29 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 37

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 142 sgk Địa Lí 10: Tại sao châu Âu và vùng Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao? Trả lời: - Sự ra đời của vận tải đường sắt đã đáp ứng yêu cầu vận chuyển nguyên ...

huynh hao viết 10:28 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 146 sgk Địa Lí 10

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải Câu 1: Hãy so sánh những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô. Lời giải: Đường sắt Đường ô tô Ưu điểm Vận chuyển được hoàng hóa nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn ...

oranh11 viết 10:28 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 35

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 135 sgk Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ (trang 135 - SGK), em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Trả lời: ...

huynh hao viết 10:28 ngày 09/05/2018

Bài 4 trang 141 sgk Địa Lí 10

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Câu 4: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu (trang 141 - SGK): Gơi ý giải: Cự li ...

nguyễn phương viết 10:28 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 132 sgk Địa Lí 10

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Câu 1: Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Lời giải: - Điểm công nghiệp. + Đồng nhất với một điểm dân cư. + Gồm 1 - 2 xí nghiệp nằm gần nguồn ...

Mariazic1 viết 10:28 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>