Địa lý Lớp 10

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí

Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 23. Cơ cấu dân số

Bài 23. Cơ cấu dân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt

Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

don viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 1 trang 141 sgk Địa Lí 10

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Câu 1: Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? Lời giải: - Giao thông vận tải ở miền núi được phát ...

Nguyễn Minh viết 10:27 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 29

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 113 sgk Địa Lí 10: Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Trả lời: - Các nước này tập trung vào ngành trồng ...

Nguyễn Minh viết 10:26 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 112 sgk Địa Lí 10

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt Câu 3: Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng? Lời giải: - Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng bị thu hẹp. Trồng rừng để tái tạo tài nguyên rừng. - Góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Tham khảo thêm các ...

Nguyễn Minh viết 10:25 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 1: Giả sử ti suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ vào bảng. Lời giải: - Các kí hiệu: + Tg: ...

Nguyễn Minh viết 10:23 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 2: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Lời giải: - Gia tăng dân số tự nhiên là sự biến động tự nhiên của dân số, là hiệu giữa số sinh và số chết. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xem là động ...

Nguyễn Minh viết 10:22 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 76 sgk Địa Lí 10

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Câu 1: Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất,...). Lời giải: - Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là ...

Nguyễn Minh viết 10:21 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 62 sgk Địa Lí 10

Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển Câu 3: Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết: - Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao? - Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít ...

Nguyễn Minh viết 10:20 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 55 sgk Địa Lí 10

Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu Câu 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu Lời giải: a) Đọc các biểu đồ Kết quả thể hiện ở bảng dưới đây ĐẶC ĐIỂM ...

Nguyễn Minh viết 10:19 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 9 Tiết 2

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 37 sgk Địa Lí 10: Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết. Trả lời: Một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và ...

Nguyễn Minh viết 10:17 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 24 sgk Địa Lí 10

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất Câu 3: Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo? ...

Nguyễn Minh viết 10:16 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 3

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 15 sgk Địa Lí 10: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ Trả lời: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ: giao thông, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư ...

Nguyễn Minh viết 10:14 ngày 09/05/2018

Giải Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Để học tốt Địa Lý lớp 10, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 10. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc ...

Nguyễn Minh viết 10:14 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 13)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp nào đóng vai trò quyết định nhất với sự phát triển của thông tin liên lạc? A. Công nghiệp cơ khí B. Công nghiệp luyện kim màu C. Công nghiệp điện tử tin học D. Công nghiệp luyện kim đen Câu 2: (0,5 ...

Nguyễn Minh viết 09:47 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10 (Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: ( 0,5 điểm) Mục tiêu nào sau đây của sự phát triển bền vững mà loài người đang hướng đến? A. Đảm bảo vật chất ngày càng cao B. Sự phát triển về tinh thần C. Sống trong môi trường lành mạnh D. Các ý trên đúng Câu 2: (0,5 điểm) ...

Nguyễn Minh viết 09:47 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 8)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0,5 điểm) Khoảng một nửa chiều dài đường ống trên thế giới được xây dựng nhanh nhất ở giai đoạn nào? A. Đầu thế kỉ XIX B. Cuối thế kỉ XIX C. Đầu thế kỉ XX D. Sau năm 1950 Câu 2: (0,5 điểm) Sự phát triển cuả ngành vận tải ...

Nguyễn Minh viết 09:47 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 7)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0.5 điểm) Sản lượng than khai thác nhiều nhất trên thế giới hiện nay thuộc về: A. Trung Quốc - Ấn Độ B. Hoa Kì – Liên bang Nga C. Trung Quốc – Hoa Kì D. Hàn Quốc – Nhật Bản Câu 2: (0,5 điểm) Trên thế giới hiện nay sản lượng ...

Nguyễn Minh viết 09:46 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0.5 điểm) Khu vực và quốc gia nào đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử và tin học? A. Anh, Đức và Pháp. B. Nhật Bản, Anh và Hàn Quốc. C. Hoa Kì, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) D. Liên bang Nga, Hoa Kì và Ấn Độ. Câu ...

Nguyễn Minh viết 09:45 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7 (Đề 5)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0.5 điểm) Các sản phẩm cây công nghiệp là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng ở nhiều nước đang phát triển thuộc miền nào? A. Miền nhiệt đới. B. Miền cận nhiệt. C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt. D. Miền ôn đới. Câu 2: (0,5 điểm) ...

Nguyễn Minh viết 09:45 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0,5 điểm) Thế giới dân số năm 2005: 21‰ - 9‰ = 12‰. Vậy 12‰ là gì? A. Tỉ suất sinh thô B. Tỉ suất tử thô C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên D. Ý A và B đúng Câu 2: (0,5 điểm) Gia tăng cơ học được thể hiện yếu tố nào sau đây? ...

Nguyễn Minh viết 09:45 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3 (Đề 20)

Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (0,5 điểm) Dao động thủy triều nhỏ nhất là khi Mặt Trăng, Trái Đất ,Mặt Trời nằm như thế nào? A. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm vuông góc. B. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm thẳng hàng. C. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm vòng ...

Nguyễn Minh viết 09:44 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>