13/01/2018, 08:21

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí. ...

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí.

Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí.

Trả lời:

Ví dụ, để quản lí thư viện CD gia đình ta có đối tượng quản lí là các CD. Thông tin cần lưu trữ cho một CD có thể là:

- Số hiệu đĩa.

- Tên đĩa.

- Tên bài hát.

- Nhạc sĩ.

- Ca sĩ (ban nhạc) thực hiện.

- Nơi cất giữ.

0