13/01/2018, 08:21

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo ...

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo

Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo

Trả lời:

Báo cáo là một đối tượng của Access để tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo các mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dữ liệu. Báo cáo là phương thức tốt nhất, có nhiều khả năng linh hoạt để in các dữ liệu trong một CSDL (đặc biệt là khả năng gộp nhóm).

Những ưu điểm của báo cáo:

- Trong các báo cáo có thể so sánh, tổng hợp và tính tổng theonhóm các tập hợp dữ liệu lớn.

- Có thể sử dụng các thành phần định dạng (kiểu chữ, màu sắc), các phân tử đồ họa mở rộng (logo, ảnh, nhãn thư, thẻ dự thi, phiếu báo điểm, giấy mời, các bảng biểu như bảng lương, danhsách cán bộ, danh sách phòng thi, các văn bản tổng kết và báo cáo định kì, quý và năm,...

0