13/01/2018, 08:21

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ ...

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

Trả lời:

Thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ:

Bước 1: Nháy đúp Create form by using wizard;

Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard;

- Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;

- Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields;

- Nháy Next để tiếp tục.

Bước 3: Chọn bố cục (layout) biểu mẫu, kiểu dáng (style) biểu mẫu, tên biểu mẫu.

Bước 4: Có thể đánh dấu chọn Open the form to view or enter information để xem hay nhập dữ liệu hoặc chọn Modify the form'sdesign để chuyển sang chế độ thiết kế cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.

0