13/01/2018, 08:21

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán ...

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

Trả lời:

Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận diểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh. Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điểm tổng kết nhờ có thêm trường tính toán TB thể hiện điểm tổng kết trung bình các môn:

TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5

0