13/01/2018, 08:21

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây: ...

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số

Trả lời:

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau:

- Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.

- Họ và tên: Text.

- Ngày sinh: Date/time.

- Điểm số: Number.

0