13/01/2018, 08:21

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng ...

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Trả lời:

Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính chất của trường), chỉ định khóa chính, lưucấu trúc bảng.

Thay đổi cấu trúc bảng: thay đổi thứ tự các trường, thêm, xóa, sửa trường.

0