13/01/2018, 08:21

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in? ...

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?

Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?

Trả lời:

Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in. Nếu cần, có thể dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa lại.

0