13/01/2018, 08:21

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào? ...

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Trả lời:

Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố:

- Về mặt cấu trúc

- Về mặt thao tác trên dữ liệu

- Về mặt ràng buộc dữ liệu

0