13/01/2018, 08:21

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu ...

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu

Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu

Trả lời:

Sự khác nhau giữa chế độ biểumẫu và chế độ thiết kế:

- Chế độ biểu mẫu: có thể xem, sửa, thêm bản ghi (thao tác như trên bảng) nhưng chủ yếu là để nhập dữ liệu (thường được thiết kế nhập cho từng bản ghi).

- Chế độ thiết kế: dùng để tạo hoặc sửa cấu trúc của biểu mẫu như chọn các trường cần đưa vào biểu mẫu, chọn vị trí hợp lí của chúng trên màn hình giao diện (thường giống các tài liệu chứa dữ liệu nguồn), tạo một số nút lệnh thực hiện một số thao tác.

0