13/01/2018, 08:21

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Cho một ví dụ về biểu thức trong Access. ...

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Trả lời:

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán.

TongDiem : [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]

Biểu thức logic thiết lập điều kiệnlọc:

[GT] = "Nu" AND [NgSinh] >#01/09/1991#

0