13/01/2018, 08:21

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý ...

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý

Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý

Trả lời:

Có thể dùng máy tính để quản lí các CD (thư viện CD gia đình) ghi bài hát, phục vụ tìm kiếm CD chứa bài hát muốn nghe hay tìm các CD có các bài hát do một ca sĩnào đó biểu diễn.

- Quản lí hồ sơ đăng kí xe máy hoặc ô tô đế có thể nhanh chóngtìm ra chủ phương tiện khi cần thiết.

- Quản lí vân tay phục vụ công tác điều tra, phá án.
...

0