13/01/2018, 08:21

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào? ...

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

trả lời:

Bộ lọc trong bảng là những hằng, điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.

0