13/01/2018, 08:21

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này ...

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Trả lời:

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

0