13/01/2018, 08:21

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích ...

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Trả lời:

Có hai tiêu chí phải đồng thời được thỏa khi chọn khóa chính cho bảng:

- Nó là khóa.

- Số thuộc tính là ít nhất

0