09/05/2018, 10:38

Giải bài 9 trang 41 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 9 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2tan 2 2x + 5 tanx + 3 = 0 là: Lời giải: Ta có: 2tan 2 x + 5 tanx + 3 = 0 Chọn đáp án B. Các bài ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 9 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2tan22x + 5 tanx + 3 = 0 là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ta có: 2tan2x + 5 tanx + 3 = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án B.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0