09/05/2018, 10:38

Giải bài 8 trang 41 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 8 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos 2 x là: Lời giải: Ta có: sin x + sin2x = cosx + 2cos 2 x <=>sin x + ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 8 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos2x là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ta có: sin x + sin2x = cosx + 2cos2x

<=>sin x + 2sinxcosx = cosx(1 + 2cosx)

<=>sinx (1+2cosx) = cosx(1 + 2cosx)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án C.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0