09/05/2018, 10:37

Giải bài 7 trang 41 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 7 (trang 41 SGK Đại số 11): Phương trình ... Lời giải: (1)<=> cos4x = sin 2x <=>1 – 2sin 2 2x = sin2x Số nghiệm thuộc khoảng (0; π/2) là hai nghiệm x = ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 7 (trang 41 SGK Đại số 11): Phương trình ...

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

(1)<=> cos4x = sin 2x <=>1 – 2sin22x = sin2x

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Số nghiệm thuộc khoảng (0; π/2) là hai nghiệm x = π/12 và x = 5π/12

Vậy chọn đáp án A.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0