09/05/2018, 10:38

Giải bài 3 trang 41 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 3 (trang 41 SGK Đại số 11): Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau: Lời giải: Ta có: cosx ≤ 1 =>1 + cos x ≤ 2 <=> 2(1+cos x) ≤ 4 Các bài giải bài tập ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 3 (trang 41 SGK Đại số 11): Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Ta có: cosx ≤ 1

=>1 + cos x ≤ 2 <=> 2(1+cos x) ≤ 4

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0